Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

Civilinė sauga ir VATESI vieta civilinės saugos sistemoje

Civilinė sauga – veikla, apimanti valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų, ūkio subjektų ir gyventojų pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, veiksmus joms gresiant ar susidarius, ekstremaliųjų situacijų likvidavimą ir jų padarinių šalinimą.

VATESI pagal kompetenciją civilinės saugos srityje:

 • gresiant ar susidarius branduolinei avarijai, esant taršai radioaktyviosiomis medžiagomis ar kitos radiologinės avarijos ir įvykio metu užtikrina jos kompetencijai priskirtų funkcijų vykdymą;
 • steigia operacijų centrą;
 • tvirtina operacijų centro nuostatus;
 • atsako už civilinės saugos organizavimą, pasirengimą ir reagavimą ekstremaliosios situacijos metu

ir:

 • atsižvelgdama į Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus patvirtintas metodines rekomendacijas, pagal kompetenciją teikia Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui pasiūlymus dėl ekstremaliojo įvykio kriterijų;
 • perspėja valstybės tarnautojus, darbuotojus ir jų reguliavimo srities valstybės institucijas ir įstaigas apie gresiančias ar susidariusias ekstremaliąsias situacijas;
 • Vyriausybės nustatyta tvarka planuoja ir užtikrina civilinės saugos prevencinių priemonių įgyvendinimą;
 • organizuoja įstaigos valstybės tarnautojų ir darbuotojų civilinės saugos mokymą;
 • Vyriausybės nustatyta tvarka pagal kompetenciją rengia civilinės saugos pratybas;
 • organizuoja operacijų centro patalpų ir darbo vietų įrengimą;atlikus galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizę, rengia ir tvirtina ekstremaliųjų situacijų valdymo planą ir jį įgyvendina;
 • atlieka kitas teisės aktuose nustatytas su civilinės saugos sistemos uždavinių įgyvendinimu susijusias funkcijas.


Vadovaujantis Valstybiniu ekstremaliųjų situacijų valdymo planu, VATESI yra atsakingoji institucija branduolinės avarijos atveju, kuriai, atsižvelgiant į veiklos sritį ir gresiančios ar susidariusios valstybės lygio ekstremaliosios situacijos pobūdį, tenka atsakomybė už valstybės lygio ekstremaliosios situacijos likvidavimo ir jos padarinių šalinimo organizavimą.
Taršos radioaktyviosiomis medžiagomis, pavojingo radioaktyvaus radinio ir kitos radiologinės avarijos ir įvykio atveju, VATESI yra remiančioji institucija, t. y., padeda atsakingajai institucijai likviduoti valstybės lygio ekstremaliąją situaciją ir šalinti jos padarinius, telkti turimus materialinius ir žmogiškuosius išteklius.
VATESI atsakomybė ir funkcijos branduolinės ar radiologinės avarijos atveju apibrėžtos Valstybiniame gyventojų apsaugos plane branduolinės avarijos atveju.

VATESI ekstremalių situacijų operacijų centras

VATESI yra įsteigtas ekstremaliųjų situacijų operacijų centras (ESOC), kurio pagrindinis tikslas vykdyti ekstremaliųjų situacijų prevenciją, užtikrinti ekstremalių situacijų komisijos priimtų sprendimų įgyvendinimą, organizuoti ir koordinuoti įvykių, ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų likvidavimą, padarinių šalinimą, gyventojų ir turto gelbėjimą. VATESI ESOC yra valstybės civilinės saugos sistemos subjektas.

VATESI ESOC sušaukiamas:

 • gresiant ar susidarius ekstremaliajai situacijai (branduolinės avarijos atveju, taršos radioaktyviosiomis medžiagomis, pavojingo radioaktyvaus radinio ir kitos radiologinės avarijos atveju);
 • teisės aktų nustatyta tvarka paskelbus trečią (visiškos parengties) civilinės saugos sistemos parengties lygį;
 • per civilinės saugos ir avarinės parengties pratybas.


Branduolinės ar radiologinės avarijos atveju VATESI ESOC suinteresuotoms valstybės ir savivaldybių institucijoms teikia skubią informaciją apie radiologinę padėtį branduolinės energetikos objekte, branduolinės ir radiologinės avarijos raidos prognozes, rekomendacijas ir kitą su įvykiu susijusią informaciją.

Daugiau apie VATESI avarinės parengties veiklos sritį skaitykite čia:

http://www.vatesi.lt/index.php?id=31

 

 

Ekstremalių situacijų prevencijos priemonių planas

VATESI, siekdama sumažinti ekstremalių situacijų susidarymo galimybę, o susidarius ekstremaliajai situacijai siekdama, kad būtų kuo mažiau pakenkta VATESI darbuotojams, institucijos vykdomai veiklai, turtui ir aplinkai, rengia bei vykdo ekstremalių situacijų prevencijos priemonių planą.

Ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planas rengiamas atlikus galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizę pagal Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus patvirtintą metodiką. Nustačius labai didelę, didelę ar vidutinę riziką, šių galimų pavojų rizikos mažinimo priemonės numatomos ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių plane.

Šios prevencijos priemonės turi:

 • mažinti galimo pavojaus tikimybę ir (ar) galimus padarinius (poveikį);
 • gerinti ministerijos, kitos valstybės institucijos ir įstaigos ir jų reguliavimo srities valstybės institucijų ir įstaigų pasirengimą reaguoti ir likviduoti ekstremaliąsias situacijas ir šalinti jų padarinius;
 • didinti gyventojų saugumą gresiant ar susidarius ekstremaliosioms situacijoms ir gerinti visuomenės savisaugos kultūros lygį.

 

2022–2025 m. ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planas

 

2022–2025 m. ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių plano įgyvendinimo 2023 m. ataskaita

 

2022–2025 m. ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių plano įgyvendinimo 2022 m. ataskaita

2019–2021 m. ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planas

 

2019–2021 m. ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių plano įgyvendinimo 2019 m. ataskaita

 

2019–2021 m. ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių plano įgyvendinimo 2020 m. ataskaita

 

2019–2021 m. ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių plano įgyvendinimo 2021 m. ataskaita

 

 

Kaip gyventojams pasirengti ekstremalioms situacijoms?

Patarimų ir rekomendacijų, kaip gyventojams pasirengti ekstremalioms situacijoms ir kaip elgtis jų metu, rasite čia:

LT72 – Lietuvos pasiruošimo ekstremaliosioms situacijoms svetainė

 

Rekomendacijos gyventojams: kaip elgtis, jei įvyktų branduolinė ar radiologinė avarija? (lankstinukas lietuvių, rusų, lenkų kalbomis)

Radiacinės saugos centro leidinys Ką reikia žinoti apie pasirengimą branduolinei avarijai 

 

Atnaujinta 2024-02-28