Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

Pranešėjų apsauga

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas įtvirtina asmenų, pateikusių informaciją apie pažeidimą įstaigoje, su kuria juos sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai, apsaugos mechanizmą, šių asmenų teises ir pareigas, jų teisinės apsaugos pagrindus ir formas, skatinimo ir pagalbos jiems priemones, siekiant sudaryti tinkamas galimybes pranešti apie teisės pažeidimus, keliančius grėsmę viešajam interesui arba jį pažeidžiančius, užtikrinti tokių pažeidimų prevenciją ir atskleidimą.

Kas gali teikti informaciją?

Informaciją apie pažeidimus vadovaujantis Pranešėjų apsaugos įstatymu turi teisę pateikti asmuo, kurį su VATESI sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.).
Jei neatitinkate šių požymių ir norite pranešti apie korupciją, daugiau informacijos rasite čia.


Apie ką galite informuoti?

Pažeidimas Pranešėjų apsaugos įstatyme suprantamas kaip įstaigoje (VATESI) galbūt rengiama, daroma ar padaryta nusikalstama veika, administracinis nusižengimas, tarnybinis nusižengimas ar darbo pareigų pažeidimas, taip pat šiurkštus privalomų profesinės etikos normų pažeidimas ar kitas grėsmę viešajam interesui keliantis arba jį pažeidžiantis teisės pažeidimas, apie kuriuos pranešėjas sužino iš savo turimų ar turėtų tarnybos, darbo santykių arba sutartinių santykių su šia įstaiga.

Vadovaujantis Pranešėjų apsaugos įstatymu, informacija apie pažeidimus teikiama dėl:

1) pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai;
2) pavojaus aplinkai;
3) kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą;
4) neteisėtos veiklos finansavimo;
5) neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo;
6) neteisėtu būdu įgyto turto;
7) padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, trukdymo nustatyti padarinių mastą;
8) kitų pažeidimų.

Informacijos pateikimas siekiant apginti išskirtinai asmeninius interesus nėra laikomas pranešimu pagal Pranešėjų apsaugos įstatymą, todėl tokia informacija bus nagrinėjama atitinkamų kitų teisės aktų nurodyta tvarka.


Kaip galite pateikti informaciją?

Asmuo informaciją apie pažeidimą gali pateikti:

1) per VATESI vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą;
2) kompetentingai institucijai (prokuratūrai) tiesiogiai (el. paštu praneseju.apsauga(at)prokuraturos.lt, daugiau informacija rasite čia ir atsakymuose į dažniausiai užduodamus klausimus);
3) viešai.


Informacijos teikimas VATESI vidiniam informacijos apie pažeidimus teikimo kanalui (kompetentingam subjektui)

Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą VATESI (kai vadovaujantis Pranešėjų apsaugos įstatymu informacija nėra teiktina tiesiogiai kompetentingai institucijai – Prokuratūrai), ją gali pateikti vienu iš šių būdų:

  • atvykus į VATESI Administravimo departamento Teisės ir personalo skyrių (A. Goštauto g. 12, LT-01108 Vilnius);
  • paštu, adresu VATESI, A. Goštauto g. 12, LT-01108 Vilnius. Teikiant informaciją paštu rekomenduotina ant voko nurodyti žymą „VATESI KOMPETENTINGAM SUBJEKTUI ASMENIŠKAI“.


VATESI yra paskirtas kompetentingas subjektas (įstaigoje paskirtas asmuo, asmenų grupė ar specialus padalinys, kurie administruoja vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą, nagrinėja juo gautą informaciją apie pažeidimus, užtikrina asmens, pateikusio informaciją apie pažeidimus, konfidencialumą) – Administravimo departamento Teisės ir personalo skyriaus vyriausiasis specialistas (tel. (8 5) 266 5899), jo nesant – Administravimo departamento Teisės ir personalo skyriaus vedėjas (tel. (8 5) 266 1585).

Rekomenduojame informaciją apie pažeidimą teikti užpildant šią pranešimo apie pažeidimą formą.

 

Informuojame, kad pateikus informaciją pagal šią formą arba nurodžius, kad pranešimas teikiamas pagal Pranešėjų apsaugos įstatymą, informacija per 2 darbo dienas bus perduota kompetentingai institucijai (Lietuvos Respublikos prokuratūrai), išskyrus, jei bus aiškiai nurodoma, kad nenorite būti pripažintas pranešėju.  

 

Informacijos teikimas kompetentingai institucijai

 

Kompetentingai institucijai (Lietuvos Respublikos prokuratūrai) tiesiogiai informacija teikiama šiais atvejais:

 

1) pažeidimas turi esminę reikšmę viešajam interesui;
2) būtina kuo skubiau užkirsti kelią pažeidimui ar jį nutraukti, nes gali atsirasti didelė žala;
3) vadovaujantys, su įstaiga darbo arba tarnybos ar sutartiniais santykiais siejami asmenys patys galbūt daro ar yra padarę pažeidimus;
4) informacija apie pažeidimą buvo pateikta per vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą, tačiau atsakymas nebuvo gautas arba nebuvo imtasi veiksmų reaguojant į pateiktą informaciją, arba priemonės, kurių buvo imtasi, buvo neveiksmingos;
5) yra pagrindas manyti, kad, pateikus informaciją apie pažeidimą vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu, pranešėjo anonimiškumas ar asmens konfidencialumas gali būti neužtikrintas arba bus siekiama pažeidimą, apie kurį pranešta, nuslėpti;
6) įstaigoje nėra veikiančio vidinio informacijos apie pažeidimus teikimo kanalo;
7) asmuo negali pasinaudoti vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu, nes jo su įstaiga nebesieja darbo, tarnybos ar kiti teisiniai santykiai;
8) kai asmeniui tampa žinomi galbūt daromos ar padarytos nusikalstamos veikos požymiai.

 

Jei šiais atvejais asmuo pateiks informaciją per VATESI vidinį kanalą (t. y. kompetentingam subjektui), ši informacija bus persiųsta kompetentingai institucijai (Lietuvos Respublikos prokuratūrai).

Informacijos teikimas viešai

Viešai informacija apie pažeidimą gali būti teikiama siekiant pranešti apie gresiantį pavojų žmonių gyvybei, visuomenės sveikatai ar aplinkai, kai siekiant užkirsti kelią tokiai grėsmei būtina imtis skubių veiksmų ir dėl laiko stokos nėra galimybių apie pažeidimą pranešti kitais būdais arba kitais būdais pranešus apie pažeidimą nebuvo laiku imtasi reikiamų veiksmų.


Konfidencialumas ir atsakomybė

Asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimą, bus taikomas konfidencialumas.

Reikalavimas užtikrinti konfidencialumą netaikomas, kai:
1) to raštu prašo asmuo, pateikiantis arba pateikęs informaciją apie pažeidimą;
2) asmuo pateikia žinomai melagingą informaciją.

Asmeniui dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo neatsiranda jokia sutartinė ar deliktinė atsakomybė, taip pat atsakomybė dėl garbės ir orumo įžeidimo, dėl šmeižto, jeigu Pranešėjų apsaugos įstatymo nustatyta tvarka teikdamas informaciją apie pažeidimą, jis pagrįstai manė, kad teikia teisingą informaciją.  

Asmuo už žalą, atsiradusią dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo, atsako tik tokiu atveju, jei įrodoma, kad asmuo negalėjo pagrįstai manyti, kad jo teikiama informacija yra teisinga.

Žinomai melagingos informacijos, taip pat valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos pateikimas nesuteikia asmeniui garantijų pagal Pranešėjų apsaugos įstatymą. Žinomai melagingą informaciją pateikęs arba valstybės ar tarnybos paslaptį ar profesinę paslaptį atskleidęs asmuo atsako teisės aktų nustatyta tvarka.


Aktualūs teisės aktai

1. Pranešėjų apsaugos įstatymas.
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“ (juo patvirtintas Atlyginimo pranešėjams už vertingą informaciją tvarkos aprašas, Kompensavimo pranešėjams už patiriamą neigiamą poveikį ar galimus padarinius dėl pateikto pranešimo tvarkos aprašas ir Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašas).
3. Pranešimų apie pažeidimus įstaigose pateikimo Lietuvos Respublikos prokuratūrai tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2018 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. I-207 „Dėl Pranešimų apie pažeidimus įstaigose pateikimo Lietuvos Respublikos prokuratūrai tvarkos aprašo patvirtinimo“.
4. Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2019 m. spalio 21 d. įsakymas Nr.  22.3-251 „Dėl Informacijos apie pažeidimus Valstybinėje atominės energetikos saugos inspekcijoje teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.


Atnaujinta 2019-10-30