Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

Administravimo departamento Teisės ir personalo skyriaus vedėjo (karjeros valstybės tarnautojas)

Skelbimo Nr.:    481178
Skelbimo data:    2021-08-12
Konkursą inicijuojanti įstaiga:    Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija
Konkursą organizuojanti įstaiga:    Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos:    Teisės ir personalo skyriaus vedėjas (karjeros valstybės tarnautojas)
    
Pareiginės algos koeficientas:    8.3–11.7
Darbo vieta (miestas):    Vilnius
Pareigybės aprašymas:


VALSTYBINĖS ATOMINĖS ENERGETIKOS SAUGOS INSPEKCIJOS
ADMINISTRAVIMO DEPARTAMENTO
TEISĖS IR PERSONALO SKYRIAUS
VEDĖJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – VII pareigybės lygmuo.

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus departamento direktoriui.

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Teisė.

4. Personalo valdymas.

5. Sprendimų įgyvendinimas.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

6. Įstaigos viešojo ir vidaus administravimo veiklos atitikties teisės aktams vertinimas.

7. Personalo politikos formavimas ir įgyvendinimas.

8. Branduolinės energetikos saugos reglamentavimas ir priežiūra.

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

9. Įstaigos vadovo pavedimu atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

10. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

11. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.

12. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

13. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualią informaciją.

14. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.

15. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.

16. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.

17. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.

18. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

19. Rengia ir dalyvauja rengiant viešojo administravimo teisės aktų projektus (teikia išvadas dėl jų), vidaus administravimo teisės aktus ir organizuoja jų rengimą pagal Skyriaus kompetenciją.

20. Rengia ir dalyvauja rengiant (teikia išvadas) dokumentus Europos Sąjungos reikalų klausimais, administruoja Lietuvos narystės Europos Sąjungoje informacinę sistemą.

21. Padeda formuoti ir įgyvendinti įstaigos personalo ir žinių valdymo politiką ir organizuoja jos įgyvendinimą.

22. Teikia išvadas dėl administracinių paslaugų suteikimo sprendimų, poveikio priemonių taikymo dokumentų. Rengia ir peržiūri sutarčių projektus.

23. Atlieka teisės aktų antikorupcinį vertinimą vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

24. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

24.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

24.2. studijų kryptis –teisė (arba);

arba:

24.4. darbo patirtis – teisinio darbo patirtis;

24.5. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai.

24.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

25. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

25.1. kalba - anglų ir rusų;

25.2. kalbos mokėjimo lygis – B2.

26. Atitikimas kitiems reikalavimams:

26.1. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“.

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

27. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

27.1. vertės visuomenei kūrimas - 4;

27.2. organizuotumas - 4;

27.3. patikimumas ir atsakingumas - 4;

27.4. analizė ir pagrindimas - 5;

27.5. komunikacija - 4.

28. Vadybinės ir lyderystės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

28.1. starteginis požiūris - 3;

28.2. veiklos valdymas - 3;

28.3. lyderystė - 3.

29. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

29.1. informacijos valdymas – 5.

30. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

30.1. žmogiškųjų išteklių valdymas – 5;

30.2. teisės išmanymas - 5.

 

Dokumentai priėmimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)

Dokumentai priimami iki: 2021-08-26

 

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

 

Pareigos: Vadovų atrankos ir planavimo skyriaus Vyriausiasis specialistas

Vardas, Pavardė: Ramunė Stonė

Telefonas: +37052718901; +37067289565  

El. paštas: ramune.stone(at)vtd.lt

Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2

 

 

 

Administravimo departamento Teisės ir personalo skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Skelbimo Nr.:    48161
Skelbimo data:    2021-08-11
Konkursą inicijuojanti įstaiga:    Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija
Konkursą organizuojanti įstaiga:    Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos:    Teisės ir personalo skyriaus  Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)
    
Pareiginės algos koeficientas:    7.1–9.45
Darbo vieta (miestas):    Vilnius
Pareigybės aprašymas:

VALSTYBINĖS ATOMINĖS ENERGETIKOS SAUGOS INSPEKCIJOS
ADMINISTRAVIMO DEPARTAMENTO
TEISĖS IR PERSONALO SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – IX pareigybės lygmuo.

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Pagrindinė veiklos sritis:

3.1. teisė.

4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):

4.1. sprendimų įgyvendinimas.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:

5.1. Įstaigos viešojo ir vidaus administravimo veiklos atitikties teisės aktams vertinimas.

6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:

6.1. Branduolinės energetikos saugos reglamentavimas ir priežiūra.

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

7. Apdoroja su teisės klausimais susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su teisės klausimais susijusios informacijos apdorojimą.

8. Atlieka teisės aktų ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja teisės aktų ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo stebėseną, analizę ir vertinimą.

9. Atlieka teisinę ekspertizę arba prireikus koordinuoja teisinės ekspertizės atlikimą.

10. Atstovauja įstaigos interesams teismuose ir kitose institucijose, įstaigose bei organizacijose arba prireikus koordinuoja atstovavimą įstaigos interesams teismuose ir kitose institucijose, įstaigose bei organizacijose ir rengia susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja susijusių dokumentų rengimą.

11. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

12. Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl teisinių veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl teisinių veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą.

13. Rengia ir teikia su sudėtingais teisės klausimais susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sudėtingais teisės klausimais susijusios informacijos rengimą ir teikimą.

14. Rengia teisės aktų projektus, sutartis ir kitus su teisės klausimais susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų rengimą.

15. Teikia pasiūlymus dėl teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo ar tobulinimo.

16. Vertina teisės aktų projektus, sutartis ir kitus su teisės klausimais susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų vertinimą, rengia teisines išvadas arba prireikus koordinuoja teisinių išvadų rengimą.

17. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą.

18. Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais.

19. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

20. Koordinuoja administracinės naštos ūkio subjektams klausimus.

21. Teikia pasiūlymus dėl Europos Sąjungos teisės perkėlimo į nacionalinę teisę, rengia ir dalyvauja rengiant pozicijas ir kitus dokumentus Europos Sąjungos klausimais, kelia informaciją į Lietuvos narystės Europos Sąjungoje informacinę sistemą.

22. Dalyvauja įgyvendinant asmens duomenų apsaugos teisės aktus.

23. Teikia išvadas sprendimų, susijusių administracinių paslaugų teikimu ir poveikio priemonių taikymu.

24. Administruoja Administracinių nusižengimų registrą.

25. Renka ir teikia informaciją apie tarptautinį bendradarbiavimą bei atstovavimą Europos Sąjungos institucijose teikimą Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijai.

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

26. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

26.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

26.2. studijų kryptis – teisė.

27. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

27.1. kalba - anglų ir rusų;

27.2. kalbos mokėjimo lygis – B2.

28. Atitikimas kitiems reikalavimams:

28.1. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

29. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

29.1. vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis;

29.2. organizuotumas - 3 lygis;

29.3. patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;

29.4. analizė ir pagrindimas - 4 lygis;

29.5. komunikacija - 3 lygis.

30. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

30.1. informacijos valdymas - 3 lygis.

31. Profesinė kompetencija:

 31.1. teisės išmanymas - 3 lygis.

 

Dokumentai priėmimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)

Dokumentai priimami iki: 2021-08-25

 

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

 

Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas

Vardas, Pavardė: Diana Černiavska

Telefonas: +37052196813; +37067286099  

El. paštas: diana.cerniavska(at)vtd.lt

Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2

Konkursai į valstybės tarnautojo pareigas organizuojami Priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka.

Daugiau informacijos: Administravimo departamento Teisės ir personalo skyriaus vyr. specialistė Dovilė Momkienė,

tel.: (8 5) 266 5899.

 

Atnaujinta: 2021-08-12