Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

Užduokite klausimą

Kokius sprendimus priimant gali dalyvauti visuomenė?

Visuomenė gali dalyvauti priimant svarbiausius sprendimus branduolinės energetikos srityje dėl:

- branduolinės energetikos objektų statybos vietos (aikštelės) vertinimo ataskaitos suderinimo;

- licencijų:

-statyti ir eksploatuoti branduolinės energetikos objektus;
-vykdyti branduolinės energetikos objekto eksploatavimo nutraukimą;
-prižiūrėti uždarytą radioaktyviųjų atliekų atliekyną (atliekynus);

- leidimų:

-pirmą kartą įvežti branduolinį kurą į branduolinės elektrinės, branduolinės elektrinės energijos bloko ar neenergetinio branduolinio reaktoriaus aikštelę (kai šis leidimas išduodamas bendros licencijos statyti ir eksploatuoti branduolinės energetikos objektą (objektus) turėtojams);

-įvežti branduolines ar branduolinio kuro ciklo medžiagas į branduolinės energetikos objekto, išskyrus branduolinės elektrinės energijos bloką ir neenergetinį branduolinį reaktorių, aikštelę; pirmą kartą atlikti bandymus panaudojant branduolines ir (arba) branduolinio kuro ciklo medžiagas (vadinamuosius karštuosius bandymus) šiuose branduolinės energetikos objektuose (kai šis leidimas išduodamas bendros licencijos statyti ir eksploatuoti branduolinės energetikos objektą (objektus) turėtojams).

 (visi sprendimai nurodyti Branduolinės saugos įstatymo 39¹ straipsnio 1 dalyje).  

Šių sprendimų priėmime visuomenė gali dalyvauti nuo 2017 m. lapkričio mėnesio, įsigaliojus Branduolinės saugos įstatymo pakeitimui, kuris įgyvendina 2014 m. liepos 8 d. Tarybos direktyvą 2014/87/Euratomas, nustatančią Bendrijos branduolinių įrenginių branduolinės saugos sistemą (Branduolinės saugos direktyvos pakeitimas), ir Branduolinės saugos reikalavimams BSR-1.1.5-2017 „Visuomenės dalyvavimo sprendimų priėmime branduolinės energetikos srityje procedūrų organizavimo tvarkos aprašas.

Kokiu būdu visuomenė gali dalyvauti sprendimų priėmime?

Visuomenės dalyvavimas priimant sprendimus branduolinės energetikos srityje išskiriamas į šiuos etapus:

1) visuomenei pateikiama informacija apie pradedamą sprendimo (pavyzdžiui, dėl licencijos statyti ar eksploatuoti radioaktyviųjų atliekų atliekyną, nutraukti radioaktyviųjų atliekų saugyklos eksploatavimą ar vykdyti branduolinės elektrinės nutraukimą) priėmimo procesą;

2) visuomenė susipažįsta su nurodytiems sprendimams priimti reikalingais dokumentais ir ūkio subjektui raštu pateikia savo komentarus, informaciją, analizes arba pasiūlymus dėl šių dokumentų ūkio subjekto nurodytu būdu;

3) visuomenė susipažįsta su VATESI sprendimų projektais ir raštu pateikia savo komentarus, informaciją, analizes arba pasiūlymus dėl nurodytų sprendimų projektų VATESI nurodytu būdu.

Ūkio subjekto (dėl sprendimams priimti reikalingų dokumentų) ar VATESI (dėl sprendimų galutinių projektų) iniciatyva, kai yra daug pasiūlymų, siekiant suteikti visuomenei galimybę efektyviau ir operatyviau susipažinti su informacija, gali būti organizuojamas nurodytiems sprendimams priimti reikalingų dokumentų arba sprendimų galutinių projektų viešas svarstymas (neprivalomas).

Visuomenės dalyvavimo sprendimų priėmime schema

Kada ir per kiek laiko visuomenė gali pateikti savo pasiūlymus?

Visuomenė gali susipažinti su ūkio subjekto pateiktais sprendimams priimti reikalingais dokumentais ir raštu pateikti pasiūlymus ūkio subjektui per 1 mėnesį po informacijos apie nurodytų procesų pradžią paskelbimo arba, kai dokumentai VATESI yra teikiami pagal grafiką, per 1 mėnesį po informacijos apie dokumentų pateikimą VATESI paskelbimo.

Informaciją apie tai, kaip yra įvertinti pasiūlymai, kartu nurodant ir argumentus, jeigu į pasiūlymus nebuvo atsižvelgta arba atsižvelgta iš dalies, ūkio subjektas pasiūlymus pateikusiems visuomenės atstovams pateikia raštu per 20 darbo dienų arba paskelbia informaciją internete.  

Susipažinti su sprendimo projektais ir raštu pateikti pasiūlymus VATESI visuomenė gali: per 2 mėnesius –  dėl  1 klausime nurodytų branduolinės energetikos objektų statybos vietos (aikštelės) vertinimo ataskaitos suderinimo ir licencijų išdavimo, per 1 mėnesį – dėl ten pat įvardintų leidimų.

VATESI informaciją ir atsakymus į visuomenės pastabas ir pasiūlymus sprendimo projektui paskelbia kartu su galutiniu sprendimu VATESI interneto svetainėje.

Kas yra viešas svarstymas?

Viešas svarstymas nėra privalomas, bet jis gali būti organizuojamas, kai yra daug pasiūlymų, siekiant suteikti visuomenei galimybę efektyviau ir greičiau susipažinti su informacija, susijusia su nurodytais sprendimais.

Viešo svarstymo metu pristatomas dokumentų turinys, aptariami gauti pasiūlymai, paaiškinama, kodėl ir į kokius pasiūlymus bus neatsižvelgiama, išklausomi papildomi pasiūlymai. Toks svarstymas gali būti organizuojamas ūkio subjekto (dėl sprendimams priimti reikalingų dokumentų) ar VATESI (dėl šio sprendimų galutinių projektų) iniciatyva prieš priimant galutinį sprendimą.

Sprendimų priėmimo terminai

Sprendimą dėl branduolinės energetikos objektų statybos vietos (aikštelės) vertinimo ataskaitos suderinimo VATESI priima ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo visų tinkamai įformintų dokumentų gavimo dienos. Šis terminas gali būti pratęstas vieną kartą ne daugiau kaip 30 dienų.

Sprendimą dėl 1 klausime įvardintų branduolinės energetikos objekto statybos, eksploatavimo bei eksploatavimo nutraukimo licencijų išdavimo VATESI priima ne vėliau, nei per 24 mėnesius, dėl licencijos prižiūrėti uždarytą radioaktyviųjų atliekų atliekyną – per 12 mėnesių.  

Dėl 1 klausime įvardintų leidimų  VATESI sprendimą priima per 4 mėnesius nuo visų tinkamai įformintų dokumentų gavimo. Šis terminas gali būti pratęstas vieną kartą ne daugiau kaip 30 dienų.

To top

Ignalinos AE uždarymas

Kaip uždaroma Ignalinos atominė elektrinė?

Tarptautinė atominės energijos agentūra yra nustačiusi tris visuotinai pripažintus atominių elektrinių uždarymo etapus.

Pirmasis etapas – saugojimas stebint. Šis etapas prasideda sustabdžius reaktorių. Panaudotas branduolinis kuras iškraunamas iš reaktoriaus, nebereikalingos eksploatacinės sistemos atjungiamos, angos saugiai užsandarinamos. Elektrinė nuolat stebima ir kontroliuojama personalo ir reguliuojančios institucijos VATESI atstovų, siekiant įsitikinti, kad atominė elektrinė išlieka visiškai saugi. Šis etapas Lietuvoje turėtų trukti iki visas panaudotas branduolinis kuras bus iškrautas iš reaktoriaus. Visą panaudotą branduolinį kurą iš 1-ojo ir 2-ojo Ignalinos AE blokų numatoma pervežti į naująją laikinąją panaudoto branduolinio kuro saugyklą ir čia jį saugoti 50 metų.

Antrasis etapas – saugus reaktoriaus saugojimas. Visa elektros gamybos technologijos įranga ir kai kurie statiniai demontuojami. Užsandarintas reaktorius yra saugomas, o buvusi statinių vieta gali būti pakartotinai naudojama tokiai pačiai ūkinei veiklai. Įrangos arba statinių demontavimui reikės gauti VATESI leidimą šiems darbams, pagrindus jų saugą.

Trečiasis etapas – aikštelės panaudojimas. Reaktorius visiškai demontuojamas. Aikštelė, likę pastatai bei įranga gali būti pakartotinai naudojami. Jokia tolesnė kontrolė arba stebėjimas nebereikalingi. 

Ar pasikeitė VATESI funkcijos, galutinai sustabdžius abu Ignalinos atominės elektrinės energijos blokus?

Iš esmės, galutinai sustabdžius abu Ignalinos atominės elektrinės energijos blokus, VATESI funkcijos nepasikeitė. Yra vykdoma Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo priežiūra. Yra leidžiami bei atnaujinami įvairūs saugos reikalavimai, vykdomos inspekcijos, licencijuojama eksploatavimo nutraukimo veikla, išduodami leidimai įvairiems darbams. Visas šis procesas truks apie 2530 metų. Pagrindiniai VATESI priežiūros darbai yra susiję su radioaktyviomis atliekomis, įrenginių išmontavimu, dezaktyvavimu. Po Ignalinos atominės elektrinės sustabdymo yra užtikrinama jos fizinė sauga, prižiūrimos veikiančios sistemos, apskaitomos branduolinės medžiagos bei atliekami kiti  darbai.

To top

Radioaktyviosios atliekos

Kas yra panaudotas branduolinis kuras?

Panaudotas branduolinis kuras – tai branduolinis kuras po naudojimo išimtas iš reaktoriaus ir laikomas netinkamu toliau naudoti. Tačiau pažymėtina, kad ir panaudotas branduolinis kuras turi naudingų medžiagų, kurios gali būti išgaunamos jį perdirbant.

Kas yra radioaktyviosios atliekos?

Radioaktyviosios atliekos – panaudotas branduolinis kuras ir kitos radioaktyviosios medžiagos, kurios laikomos netinkamos toliau naudoti pagal paskirtį.

Kaip tvarkomos radioaktyvios atliekos?

Radioaktyviųjų atliekų tvarkymas – tai veikla, susijusi su radioaktyviųjų atliekų perdirbimu, transportavimu, saugojimu ir dėjimu į atliekynus.

Daugiau informacijos galite rasti paspaudę šią nuorodą.

Kur gali būti laikomas panaudotas branduolinis kuras?

Panaudotas branduolinis kuras gali būti laikinai saugomas atominės elektrinės vandens baseinuose, kuriuose panaudotas branduolinis kuras yra ataušinamas. Taip pat panaudotas branduolinis kuras gali būti saugomas saugyklose (laikinas saugojimo būdas) arba atliekynuose, į kuriuos panaudotas branduolinis kuras sudedamas neketinant jo iš ten išimti.

Kokiu pagrindiniu principu vadovaujamasi tvarkant panaudotą branduolinį kurą?

Pagrindinis radioaktyviųjų atliekų tvarkymo principas – tvarkyti radioaktyviąsias atliekas taip, kad jos nekeltų pavojaus žmonėms bei aplinkai, be to, nesukeltų papildomų rūpesčių ateities kartoms. Turi būti užtikrinta branduolinė sauga.

Kas vykdo radioaktyvių atliekų tvarkymo priežiūrą?

Pagal Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įstatymo nuostatas VATESI yra svarbiausia radioaktyviųjų atliekų tvarkymo saugą reguliuojančioji institucija.

Daugiau informacijos apie VATESI funkcijas prižiūrint radioaktyvių atliekų tvarkymą, galima rasti paspaudus šią nuorodą.

Ar Lietuvoje yra saugomas panaudotas branduolinis kuras, kuris susidarė ne Lietuvoje?

Lietuvoje nėra saugomas panaudotas branduolinis kuras atvežtas iš kitų valstybių. Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatyme yra įtvirtinta nuostata, kuri nustato draudimą įvežti į Lietuvos teritoriją radioaktyvias atliekas.

Kaip Lietuva sprendžia branduolinių (radioaktyviųjų) atliekų klausimą?

Panaudojus branduolinį kurą, susidaro radioaktyviosios atliekos. Svarbiausia jas tvarkyti ir saugoti taip, kad ateities kartoms nebūtų palikta nepakeliama našta. Panaudotas branduolinis kuras yra izoliuojamas – rūpestingai įdedamas į sandarų ir patvarų apvalkalą ar konteinerį ir saugomas bei prižiūrimas.

Lietuvoje kol kas panaudotas branduolinis kuras yra saugomas energetinių blokų baseinuose arba konteineriuose Ignalinos atominės elektrinės teritorijoje. Radioaktyviosios atliekos ateityje gali būti laidojamos Lietuvoje ar regioniniuose atliekynuose. Tokių atliekynų įrengimas šiuo metu yra svarstomas. Taip pat galimas panaudoto branduolinio kuro perdirbimas, tačiau atliekų saugojimo ir laidojimo klausimas vis vien tokiu atveju išlieka aktualus.

Lietuvoje yra įsteigta VĮ Radioaktyvių atliekų tvarkymo agentūra, kurios veiklos tikslas yra sutvarkyti ir sudėti į atliekynus visas jai perduotas radioaktyviąsias atliekas užtikrinant jų saugą.  

To top

Poveikis aplinkai

Ar branduolinė energetika gali būti vadinama žaliąja energetika?

Branduolinė energetika yra labai palanki energetikos rūšis kovojant su klimato atšilimu, nes branduolinėse jėgainėse gaminant energiją išsiskiria tik nežymūs anglies dvideginio kiekiai. Didžiausia branduolinės energetikos problema – jos atliekos, tačiau skirtingai nuo organinį kurą naudojančių elektrinių pagrindinės atliekos – anglies dvideginio, kuris yra dujų pavidalo, atliekas galima nesunkiai lokalizuoti nuo aplinkos, o ir jų kiekis, tenkantis vienam pagamintos energijos vienetui, yra labai nedidelis, Viena didžiausių problemų, susijusių su anglies dvideginio išskyrimu į atmosferą yra ta, kad šių dujų pavidalo atliekų neįmanoma izoliuoti ir sutvarkyti taip, kaip tai daroma su branduolinės energetikos gamybos atliekomis. Panaudotą branduolinį kurą galima izoliuoti nuo aplinkos. Jis yra laikomas saugyklose arba atliekynuose.  

To top

Branduolinė energetika kaimyninėse valstybėse

Kaip valstybė, planuojanti statyti atominę elektrinę, turi tai suderinti su kaimyninėmis valstybėmis?

Statant atominę elektrinę, šis klausimas derinimas su kaimyninėmis valstybėmis. Pati šalis, būdama suvereni, nusprendžia, ar statyti atominės energetikos objektą, ar ne. Su kaimyninėmis valstybėmis derinami poveikio aplinkai  klausimai pagal Poveikio aplinkai įvertinimo tarpvalstybiniame kontekste (Espoo) konvenciją. Šis derinimo procesas yra grindžiamas geranoriškumo pagrindu, konsultacijų, viešųjų svarstymų pagrindu ir pan. Galutinį sprendimą bet kuriuo atveju priima atominę elektrinę besirengianti statyti valstybė.

Ar TATENA gali neleisti statyti atominės elektrinės, jeigu nustatoma, kad jos projektas neatitinka kokių nors tarptautinių saugos ar kitokių reikalavimų?

Tarptautinės atominės energijos agentūra (TATENA) rūpinasi saugiu, nepavojingu bei taikiu atominės energetikos panaudojimu. Ši tarptautinė organizacija neturi veto teisės ir negali uždrausti valstybei narei ar kokiai kitai valstybei, kuri nėra šios tarptautinės organizacijos narė, statyti atominę elektrinę. Valstybė narė gali paprašyti, kad agentūra organizuotų vadinamąją tarptautinę ekspertų misiją, kuri, susipažinus su situacija ir pateiktais dokumentais, išsakys savo ekspertų nuomonę pateiks rekomendacijas įvairiais atominės energetikos objekto projektavimo, statymo ar eksploatavimo klausimais.

Artimiausios veikiančios ir statomos branduolinės elektrinės kaimyninėse valstybėse

Artimiausios veikiančios ir statomos branduolinės elektrinės kaimyninėse valstybėse

To top

Branduolinės medžiagos

Kas yra branduolinės medžiagos?

Branduolinės medžiagos yra uranas, plutonis, toris.

Kokia branduolinių medžiagų kilmė?

Gamtoje yra natūralių urano klodų, vadinamoji urano rūda. Tačiau ne visos urano rūšys yra randamos gamtoje, kai kurios išgaunamos pramoniniu būdu. Šios medžiagos gali būti gaunamos iš branduoliniuose reaktoriuose neutronais apšvitinto urano arba torio, arba iš panaudoto branduolinio kuro cheminio atskyrimo būdu.

Kas yra branduolinis kuras?

Branduolinis kuras – medžiagos, naudojamos branduolinei energijai gaminti. Ignalinos atominėje elektrinėje naudojamas urano-erbio kuras.

Kas yra branduolinė energija?

Branduolinė energija – tai tam tikra energijos rūšis, kuri naudojama elektrai ir šilumai gaminti.  

To top

 

Atnaujinta 2018-04-12