Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

Visuomenės dalyvavimas sprendimų priėmime branduolinės energetikos srityje

Nuo 2017 m. lapkričio mėnesio, įsigaliojus Branduolinės saugos įstatymo pakeitimui, kuris įgyvendina 2014 m. liepos 8 d. Tarybos direktyvą 2014/87/Euratomas, nustatančią Bendrijos branduolinių įrenginių branduolinės saugos sistemą (Branduolinės saugos direktyvos pakeitimas), ir Branduolinės saugos reikalavimams BSR-1.1.5-2017 „Visuomenės dalyvavimo sprendimų priėmime branduolinės energetikos srityje procedūrų organizavimo tvarkos aprašas“, visuomenei suteikta teisė dalyvauti priimant svarbiausius sprendimus –  dėl branduolinės energetikos objektų statybos vietos (aikštelės) vertinimo ataskaitos suderinimo, tam tikrų licencijų išdavimo (visi sprendimai nurodyti Branduolinės saugos įstatymo 39¹ straipsnio 1 dalyje). 

Daugiau informacijos apie tai, kokiu būdu visuomenė gali dalyvauti sprendimų priėmime, rasite paspaudę šią nuorodą.

 

 

VĮ Ignalinos atominės elektrinės paraiška išduoti licenciją vykdyti branduolinės energetikos objektų eksploatavimo nutraukimą

Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija (toliau – VATESI) gavo valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės 2018 m. rugsėjo 14 d. paraišką išduoti Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodytos rūšies licenciją vykdyti branduolinės energetikos objektų  eksploatavimo nutraukimą (toliau – licencija).

Informacija apie branduolinės energetikos objektus

Ignalinos atominėje elektrinėje (toliau - Ignalinos AE) buvo sumontuoti du RBMK-1500 reaktoriai. Pirmasis pradėtas eksploatuoti 1983 m. gruodžio pabaigoje, antrasis – 1987 m. rugpjūtį. 2004 m. gruodžio 31 d. buvo galutinai sustabdytas Ignalinos AE 1-asis energijos blokas, o 2009 m. gruodžio 31 d. ir 2-asis energijos blokas pagal Lietuvos stojimo į Europos Sąjungą protokolą.

Pagal prašomą išduoti licenciją VĮ Ignalinos atominė elektrinė planuoja vykdyti Visagino sav. Drūkšinių k. esančių Ignalinos AE 1-ojo ir 2-ojo energijos blokų, Kietųjų radioaktyviųjų atliekų saugyklų (155, 155/1, 157, 157/1 pastatai) ir šių saugyklų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginių, Skystųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginių (150 pastato bitumavimo ir cementavimo įrenginių) eksploatavimo nutraukimą.

Informacija apie pareiškėją

Valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė, įmonės kodas 255450080, buveinės adresas Elektrinės g. 4, K47 Drūkšinių k., 31152 Visagino sav., Lietuvos Respublika, tel.  (8 386)  28 985, faks.  (8 386)  24 396, el. p. iae(at)iae.lt

Sprendimo priėmimo terminas

VATESI priims sprendimą dėl licencijos išdavimo valstybės įmonei Ignalinos atominei elektrinei ne vėliau kaip per 24 mėnesius nuo visų tinkamai įformintų licencijai gauti reikalingų dokumentų gavimo dienos, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymo 25 straipsnio 16 dalyje.

Svarbu pažymėti, kad licencija vykdyti branduolinės energetikos objektų eksploatavimo nutraukimą bus išduota tik tuomet, kai į Panaudoto branduolinio kuro saugyklą (PBKS-2) iš abiejų Ignalinos AE energijos blokų bus išvežtas visas eksploatavimo metu ten sukauptas panaudotas branduolinis kuras. Tai planuojama padaryti iki 2022 m. pabaigos.

 

Kontaktinis asmuo dėl visuomenės dalyvavimo sprendimų priėmime: Birutė Kuklytė-Jonutienė, VATESI vyriausioji specialistė visuomenės informavimui, info(at)vatesi.lt, tel. (8 5) 2665898.

Į viršu

VATESI sprendimas išduoti licenciją vykdyti Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos eksploatavimo nutraukimą

Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija (toliau – VATESI) išnagrinėjo 2018 m. sausio 15 d. VĮ Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūros (RATA) pateiktą, o 2019 m. vasario 12 d. VĮ Ignalinos atominės elektrinės patikslintą paraišką (po RATA prijungimo prie VĮ Ignalinos atominės elektrinės) ir 2021 m. gegužės 13 d. priėmė galutinį sprendimą išduoti VĮ Ignalinos atominei elektrinei licenciją vykdyti Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos eksploatavimo nutraukimą:

 

 

VATESI specialistai įvertino, kad Maišiagalos saugyklos eksploatavimo nutraukimo veikla, kuri yra aprašyta ir pagrįsta saugą pagrindžiančiuose dokumentuose, atitinka jai keliamus branduolinės, radiacinės ir fizinės saugos reikalavimus ir, vykdant šią veiklą, darbuotojai, gyventojai ir aplinka bus tinkamai apsaugoti nuo jonizuojančios spinduliuotės poveikio.

 

Apibendrinta informacija apie planuojamus Maišiagalos RAS eksploatavimo nutraukimo darbus ir VATESI atliktą šios planuojamos veiklos saugos įvertinimą pateikiama Maišiagalos RAS eksploatavimo nutraukimo saugą pagrindžiančių dokumentų saugos peržiūros ir įvertinimo santraukoje.

 

Su sprendimo projektu bei dokumentais, pateiktais sprendimui priimti, galėjo susipažinti bei pateikti savo pasiūlymus visuomenė. Per Branduolinės saugos įstatyme nustatytą susipažinimo ir pasiūlymų pateikimo terminą pasiūlymų iš visuomenės negauta.

 

Informacija apie branduolinės energetikos objektą ir planuojamą veiklą

Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugykla yra 200 m³ talpos monolitinis gelžbetonio rūsys, įrengtas 3 m gylyje Širvintų rajono Bartkuškio miške. Ši „Radono“ tipo saugykla uždaryta ir užkonservuota 1989 m. Joje laikomos iš pramonės įmonių, medicinos ir mokslo įstaigų bei karinių dalinių 1963–1989 m. surinktos radioaktyviosios atliekos. Saugykla yra apie 7 km atstumu nuo Maišiagalos miestelio ir apie 30 km atstumu nuo Vilniaus. Visa saugyklos teritorija užima 2,7 ha plotą.

 

Per visą saugyklos eksploatavimo laikotarpį joje buvo sukaupta apie 114 m³  įvairaus aktyvumo nerūšiuotų ilgaamžių ir trumpaamžių radioaktyviųjų atliekų. Atliekos buvo sluoksniuojamos su betono skiediniu. Baigiant įrenginį eksploatuoti, likusi ertmė buvo užpildyta betonu ir smėliu.

 

Pagal šiuolaikinius radioaktyviųjų atliekų tvarkymo reikalavimus, kiekvienos rūšies atliekos turi būti tvarkomos atskirai, todėl jas būtina išimti, surūšiuoti, supakuoti į specialias pakuotes ir sudėti į kiekvienai atliekų rūšiai skirtus atliekynus.

 

Licencija suteikia teisę už saugyklos priežiūrą atsakingai VĮ Ignalinos atominei elektrinei išimti radioaktyviąsias atliekas bei radionuklidais užterštas konstrukcijas ir gruntą iš Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos. Išimtos atliekos bus surūšiuotos ir išvežtos į Ignalinos AE radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginius (Visagino savivaldybė, Drūkšinių k.), kur bus apdorotos ir padėtos saugoti į tam pritaikytas saugyklas šalia Ignalinos AE bei vėliau sudėtos į atliekynus. Sutvarkius Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos aikštelę, ji galės būti naudojama kitai veiklai be jokių apribojimų. 

 

Informacija apie pareiškėją

Valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė, įmonės kodas 255450080, buveinės adresas Elektrinės g. 4, K47 Drūkšinių k., 31152 Visagino sav., Lietuvos Respublika, tel. nr. (8 386)  28 985, faks. nr.  (8 386)  24 396, el. p. iae(at)iae.lt

Į viršu

VATESI sprendimas išduoti leidimą įvežti branduolinio kuro ciklo medžiagas į Labai mažai radioaktyvių atliekų atliekyną ir pirmą kartą atlikti bandymus panaudojant branduolinio kuro ciklo medžiagas šiame atliekyne

Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija (toliau – VATESI) išnagrinėjo 2020 m. sausio 15 d. VĮ Ignalinos atominės elektrinės paraišką ir 2022 m. balandžio 1 d. išdavė leidimą įvežti branduolinio kuro ciklo medžiagas į radioaktyviųjų atliekų atliekyno, pastatyto pagal techninį projektą Nr. 7930/1 (Labai mažai radioaktyvių atliekų atliekyno), aikštelę ir pirmą kartą atlikti bandymus panaudojant branduolinio kuro ciklo medžiagas šiame atliekyne:

 

  •  VATESI viršininko įsakymas dėl sprendimo išduoti leidimą įvežti branduolinio kuro ciklo medžiagas į radioaktyviųjų atliekų atliekyno, pastatyto pagal techninį projektą Nr. 7930/1 (Labai mažai radioaktyvių atliekų atliekyno), aikštelę ir pirmą kartą atlikti bandymus panaudojant branduolinio kuro ciklo medžiagas šiame atliekyne;


  •  VATESI leidimas valstybės įmonei Ignalinos atominei elektrinei įvežti branduolinio kuro ciklo medžiagas į radioaktyviųjų atliekų atliekyno, pastatyto pagal techninį projektą Nr. 7930/1 (Labai mažai radioaktyvių atliekų atliekyno), aikštelę ir pirmą kartą atlikti bandymus panaudojant branduolinio kuro ciklo medžiagas šiame atliekyne.
 
VATESI specialistai įvertino, kad saugą pagrindžiančiuose dokumentuose aprašyta ir pagrįsta planuojama veikla – radioaktyviųjų atliekų įvežimas į atliekyną ir jo sistemų bandymas su įvežtomis medžiagomis – atitinka jai keliamus branduolinės, radiacinės ir fizinės saugos reikalavimus ir, vykdant šią veiklą, darbuotojai, gyventojai ir aplinka bus tinkamai apsaugoti nuo jonizuojančios spinduliuotės poveikio.

 

Apibendrinta informacija apie planuojamą veiklą Labai mažai radioaktyvių atliekų atliekyne (toliau – Atliekynas) ir VATESI atlikto šios planuojamos veiklos saugos įvertinimą pateikiama Atliekyno saugą pagrindžiančių dokumentų peržiūros ir įvertinimo santraukoje.

Su sprendimo projektu bei dokumentais, pateiktais sprendimui priimti, visuomenė galėjo susipažinti bei pateikti savo pasiūlymus. Per Branduolinės saugos įstatyme nustatytą susipažinimo ir pasiūlymų pateikimo terminą buvo gautas vienas pasiūlymas, į kurį atsakyta. (žr. Atliekyno saugą pagrindžiančių dokumentų peržiūros ir įvertinimo santrauką).

Informacija apie branduolinės energetikos objektą ir planuojamą veiklą

Radioaktyvių atliekų atliekynas yra radioaktyvių atliekų tvarkymo įrenginys, į kurį dedamos radioaktyviosios atliekos neketinant jų iš ten išimti. Labai mažai radioaktyvių atliekų atliekyne gali būti padėta  iki 60 000 m³ atliekų.

 

VĮ Ignalinos atominė elektrinė planuoja atliekas dėti į atliekyną iki 2038 m., vėliau jį uždaryti. Uždarius atliekyną jis bus prižiūrimas 100 metų: 30 metų bus vykdoma aktyvioji atliekyno priežiūra (radiologinė stebėsena, užtikrinama fizinė sauga, vykdomi aplinkos tvarkymo darbai), o vėliau – 70 metų bus taikomi draudimai naudoti šią teritoriją kitoms reikmėms (pasyvi priežiūra).


Leidimas VĮ Ignalinos atominei elektrinei suteikia teisę realiomis sąlygomis įsitikinti, ar visa įranga ir Atliekyno sistemos atitinka techninį projektą ir branduolinės saugos reikalavimus, ar tinkamai parengtos instrukcijos ir procedūros bei apmokyti darbuotojai, kad atliekyną galima būtų saugiai eksploatuoti. Šiam tikslui VĮ Ignalinos atominė elektrinė planuoja naudoti Ignalinos AE teritorijoje esančioje radioaktyvių atliekų buferinėje saugykloje sukauptas atliekas – jos bus vežamos į atliekyno aikštelę ir dedamos į atliekyną. Tokie veiksmai yra būtini prieš pradedant pramoniniu būdu eksploatuoti atliekyną ir bus vykdomi pagal su VATESI suderintą atliekyno pripažinimo tinkamu eksploatuoti programą.

Informacija apie pareiškėją

Valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė, įmonės kodas 255450080, buveinės adresas Elektrinės g. 4, K47 Drūkšinių k., 31152 Visagino sav., Lietuvos Respublika, tel. nr. (8 386)  28 985, faks. nr.  (8 386)  24 396, el. p. iae(at)iae.lt


Į viršu

VATESI sprendimas derinti bitumuotų radioaktyviųjų atliekų atliekyno aikštelės vertinimo ataskaitą

Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija (toliau – VATESI) išnagrinėjo valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės 2020 m. sausio 6 d. pateiktą prašymą peržiūrėti ir suderinti planuojamo Bitumuotų radioaktyviųjų atliekų atliekyno aikštelės vertinimo ataskaitą (toliau – Ataskaita) ir ją suderino:

 

VATESI specialistai įvertinę Ataskaitą įsitikino, kad planuojamo atliekyno statybos vietos (aikštelės) savybės atitinka keliamus branduolinės, radiacinės ir fizinės saugos reikalavimus ir  darbuotojai, gyventojai ir aplinka bus tinkamai apsaugoti nuo žalingo jonizuojančios spinduliuotės poveikio.

 

Apibendrinta informacija apie planuojamą saugyklos rekonstravimą ir pavertimą atliekynu ir VATESI atlikto šios planuojamos veiklos saugos įvertinimą pateikiama Ignalinos atominės elektrinės bitumuotų radioaktyviųjų atliekų atliekyno aikštelės vertinimo ataskaitos peržiūros ir įvertinimo santraukoje.

Su sprendimo projektu bei susijusiais dokumentais galėjo susipažinti bei pateikti savo pasiūlymus visuomenė. Per Branduolinės saugos įstatyme nustatytą trijų mėnesių susipažinimo ir pasiūlymų pateikimo terminą pasiūlymų iš visuomenės negauta.


Informacija apie planuojamą rekonstruoti bitumuotų radioaktyviųjų atliekų saugyklą

Bitumuotų radioaktyviųjų atliekų saugykla yra VĮ Ignalinos atominės elektrinės saugomos pramoninės aikštelės šiaurės vakarų dalyje ir skirta priimti ir saugoti bitumuotas radioaktyviąsias trumpaamžes mažo ir vidutinio aktyvumo (B ir C klasės) atliekas, kurios turėtų būti dedamos į paviršinį atliekyną. Saugykloje yra sukaupta ir saugoma apie 14422 m3 bitumuotų radioaktyviųjų atliekų.

Planuojama bitumuotų radioaktyviųjų atliekų saugyklos rekonstrukcija, siekiant ją paversti trumpaamžių mažai ir vidutiniškai radioaktyvių atliekų atliekynu, tai šio įrenginio statybinių konstrukcijų stiprinimas, papildomų inžinerinių barjerų įrengimas ir atliekyno uždengimas hidroizoliaciniais ir apsauginiais įvairaus dydžio grunto sluoksniais bei atliekyno institucinės priežiūros techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimas pagal nustatytus reikalavimus.


Informacija apie pareiškėją

Valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė, įmonės kodas 255450080, buveinės adresas Elektrinės g. 4, K47 Drūkšinių k., 31152 Visagino sav., Lietuvos Respublika, tel.  (8 386)  28 985, faks. (8 386)  24 396, el. p. iae(at)iae.lt.

Į viršu

 

Atnaujinta 2023-04-11