Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

Visuomenės dalyvavimas sprendimų priėmime branduolinės energetikos srityje

Nuo 2017 m. lapkričio mėnesio, įsigaliojus Branduolinės saugos įstatymo pakeitimui, kuris įgyvendina 2014 m. liepos 8 d. Tarybos direktyvą 2014/87/Euratomas, nustatančią Bendrijos branduolinių įrenginių branduolinės saugos sistemą (Branduolinės saugos direktyvos pakeitimas), ir Branduolinės saugos reikalavimams BSR-1.1.5-2017 „Visuomenės dalyvavimo sprendimų priėmime branduolinės energetikos srityje procedūrų organizavimo tvarkos aprašas“, visuomenei suteikta teisė dalyvauti priimant svarbiausius sprendimus –  dėl branduolinės energetikos objektų statybos vietos (aikštelės) vertinimo ataskaitos suderinimo, tam tikrų licencijų išdavimo (visi sprendimai nurodyti Branduolinės saugos įstatymo 39¹ straipsnio 1 dalyje). 

Daugiau informacijos apie tai, kokiu būdu visuomenė gali dalyvauti sprendimų priėmime, rasite paspaudę šią nuorodą.

VĮ Ignalinos atominės elektrinės paraiška išduoti licenciją vykdyti Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos eksploatavimo nutraukimą

Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija (toliau – VATESI) 2018 m. sausio 15 d. gavo valstybės įmonės Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūros paraišką išduoti Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodytos rūšies licenciją vykdyti Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos eksploatavimo nutraukimą.

 

VĮ Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūra buvo reorganizuota prijungimo prie VĮ Ignalinos atominės elektrinės būdu. Nuo 2019 m. sausio 1 d. VĮ Ignalinos atominė elektrinė perėmė VĮ Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūros teises ir pareigas.

 

Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija (toliau – VATESI) 2019 m. vasario 12 d. gavo VĮ Ignalinos atominės elektrinės patikslintą paraišką išduoti Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodytos rūšies licenciją vykdyti Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos eksploatavimo nutraukimą (toliau – licencija).


Informacija apie branduolinės energetikos objektą

Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugykla – tai 200 m³ talpos monolitinis gelžbetonio rūsys, įrengtas 3 m gylyje Širvintų rajono Bartkuškio miške. Ši „Radono“ tipo saugykla uždaryta 1989 m. Joje laikomos iš pramonės įmonių, medicinos ir mokslo įstaigų 1963–1989 m. surinktos radioaktyviosios atliekos. Saugykla yra 9 km atstumu nuo Maišiagalos ir 40 km atstumu nuo Vilniaus.

Pareiškėjas eksploatavimo nutraukimo licencijos prašo planuodamas išimti radioaktyviąsias atliekas bei radionuklidais užterštas konstrukcijas ir gruntą iš Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos. Išimtas atliekas planuojama surūšiuoti ir išvežti į Ignalinos AE radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginius, kur jos bus apdorotos ir padėtos saugoti į tam pritaikytas saugyklas šalia Ignalinos AE.


Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos eksploatavimo nutraukimo metu susidarys apie 300 m³ radioaktyviųjų atliekų, tai yra apie 0,23 proc. visų  Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo metu susidarysiančių radioaktyviųjų atliekų.   

Sutvarkius Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos aikštelę, ji galės būti naudojama kitai veiklai be jokių apribojimų.  

Informacija apie pareiškėją

Valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė, įmonės kodas 255450080, buveinės adresas Elektrinės g. 4, K47 Drūkšinių k., 31152 Visagino sav., Lietuvos Respublika, tel. nr. (8 386)  28 985, faks. nr.  (8 386)  24 396, el. p. iae(at)iae.lt

Sprendimo priėmimo terminas

Kartu su paraiška valstybės įmonė Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūra pateikė ir paraiškos dokumentų pateikimo grafiką, kurį VATESI suderino 2018 m. balandžio 10 d.VĮ Ignalinos atominė elektrinė, perėmusi VĮ Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūros teises ir pareigas, 2019 m. vasario 5 d. raštu pateikė patikslintą paraiškos dokumentų pateikimo grafiką, kurį VATESI suderino 2019 m. balandžio 12 d.

 

VATESI priims sprendimą dėl licencijos išdavimo valstybės įmonei Ignalinos atominei elektrinei ne vėliau kaip per 24 mėnesius nuo visų tinkamai įformintų licencijai gauti reikalingų dokumentų gavimo dienos, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymo 25 straipsnio 16 dalyje.

Kontaktinis asmuo dėl visuomenės dalyvavimo sprendimų priėmime: Birutė Kuklytė-Jonutienė, VATESI vyriausioji specialistė visuomenės informavimui, info(at)vatesi.lt, tel. (8 5) 2665898.

 

Dokumentų pateikimo grafikas

 

VĮ Ignalinos atominės elektrinės pateiktą dokumentų pateikimo grafiką VATESI suderino 2019 m. balandžio 12 d.

 

 

Eil. Nr.Nr.²Dokumento pavadinimasPateikimo terminas
I
Vadybos dokumentai
1.21.1VĮ Ignalinos AE įstataiPateikta
2.21.12018 m. birželio 20 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymas Nr. 8A-97 ,,Dėl valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės generalinio direktoriaus skyrimo”Pateikta
3.8.222015 m. kovo 10 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymas Nr. 1-65 „Dėl Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės valdybos sudėties patvirtinimo“ su pakeitimaisPateikta
4.8.22VĮ Ignalinos AE organizacinė struktūraPateikta
5.21.1VĮ Ignalinos AE organizacinės struktūros aprašymasPateikta
6.8.22VĮ IAE pirmojo ir antrojo vadybos sistemos lygmenų dokumentai:
6.1Ignalinos AE vadybos sistemos vadovasPateikta
6.2VĮ IAE veiklos strategijaPateikta
6.3VATESI pateikiamų VĮ IAE pirmojo ir antrojo vadybos sistemos lygių dokumentų sąrašas2020 m. 1 ketv.
II
Projekto dokumentai, konstrukcijų, sistemų ir komponentų techninio patikrinimo planavimo dokumentai, kiti projekto kokybės užtikrinimo dokumentai
7.

8.1

8.20

Maišiagalos radioaktyvių atliekų saugyklos (toliau - RAS) eksploatavimo nutraukimo projekto saugos analizės ataskaita2019 m. 4 ketv.
8.8.19Maišiagalos RAS eksploatavimo nutraukimo projekto aprašas2019 m. 4 ketv.
9.8.24Maišiagalos RAS eksploatavimo nutraukimo branduolinės saugos analizės nepriklausomo patikrinimo, atliekamo VATESI viršininko nustatyta tvarka, ataskaita2019 m. 4 ketv.
10.8.2Maišiagalos RAS saugai svarbių konstrukcijų, sistemų ir komponentų sąrašas2019 m. 4 ketv.
11.8.16


Saugos kultūros plėtros bei saugumo kultūros plėtros priemonių aprašas:
11.1Saugos kultūros valdymo procedūros aprašas Pateikta
11.2Ignalinos AE saugos kultūros bei saugumo kultūros plėtros priemonių planas 2020 metams2020 m. 1 ketv.
12.8.18Eksploatavimo patirties panaudojimo valdymo procedūros aprašas 2019 m. 2 ketv.
13.8.23


Dokumentai, nustatantys pranešimo apie neįprastuosius įvykius ir jų tyrimo tvarką:
13.1IAE neįprastųjų įvykių analizės instrukcijaPateikta
13.2Pranešimo apie neįprastus įvykius VĮ Ignalinos AE instrukcijaPateikta
14.8.25Atnaujintas Maišiagalos RAS saugai svarbių konstrukcijų, sistemų ir komponentų eksploatavimo, techninės priežiūros, stebėjimo ir patikrinimų eksploatavimo nutraukimo dokumentų sąrašas2020 m. 1 ketv.
15.8.26Galimų branduolinių ir radiologinių avarijų Maišiagalos RAS padarinių analizės rezultatai2019 m. 4 ketv.
III
Branduolinių medžiagų apskaitos ir kontrolės užtikrinimo dokumentai
16.8.3Daliųjų branduolinių medžiagų mažų kiekių apskaitos VĮ Ignalinos AE sistemos aprašymas2020 m. 1 ketv.
IV
Personalo mokymo dokumentai
17.


8.9
Dokumentai, kuriuose nustatyta pareiškėjo darbuotojų kompetencijos užtikrinimo tvarka:
Žmogiškųjų išteklių valdymo procedūros aprašas Pateikta
18.8.15Laisvos formos deklaracija, kurioje patvirtinama, kad IAE darbuotojų skaičius ir kompetencija yra tinkami vykdyti Maišiagalos RAS eksploatacijos nutraukimą2020 m. 1 ketv.
19.

8.17

IAE darbuotojų pareigybių, atsakingų už branduolinės saugos, radiacinės saugos IAE, branduolinių ir branduolinio kuro ciklo medžiagų fizinės saugos bei branduolinių medžiagų apskaitos ir kontrolės įgyvendinimą ir TATENA bei EURATOM garantijų užtikrinimą, sąrašas, kuriame nurodomas mažiausias būtinas tokių darbuotojų skaičius organizacijoje ir, jei dirbama pamainomis, darbuotojų skaičius pamainoje:
VĮ Ignalinos AE pareigybių, svarbių branduolinei, radiacinei, fizinei saugai užtikrinti, sąrašasPateikta
20.8.212018 m. kovo 29 d. ilgalaikis Ignalinos AE saugai svarbiose pareigybėse dirbančių darbuotojų kompetencijos užtikrinimo planas 2019 m. 2 ketv.
V
Priešgaisrinės saugos dokumentai
21.

8.27

Dokumentai, patvirtinantys, kad paskirti asmenys, atsakingi už IAE saugai svarbių konstrukcijų, sistemų ir komponentų priešgaisrinę saugą:
Potvarkis dėl asmenų, atsakingų už priešgaisrinę saugą, skyrimo2020 m. 1 ketv.
22.8.28Deklaracija apie turimas priemones ir pajėgas organizuoti gaisrų gesinimą ir jų padarinių likvidavimą Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklojePateikta
VI
Radiacinės saugos dokumentai
23.8.12Radionuklidų išmetimo iš Maišiagalos RAS į aplinką planas2019 m. 4 ketv.
24.8.13Radiacinės saugos programa2019 m. 4 ketv.
VII
Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo dokumentai
25.8.14Atnaujinta Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo Ignalinos AE, nutraukiant jos eksploatavimą, programa2020 m. 1 ketv.
VIII
Fizinės saugos dokumentai
26.8.5Maišiagalos RAS suskirstymo į apsaugos zonas analizė2020 m. 1 ketv.
27.8.5Maišiagalos RAS apsaugos zonų ir ją sudarančių patalpų sąrašas2020 m. 1 ketv.
28.8.6Maišiagalos RAS fizinės saugos užtikrinimo planas 2020 m. 1 ketv.
29.8.10Maišiagalos RAS fizinės saugos sistemos efektyvumo įvertinimo programa 2020 m. 2 ketv.
30.8.11Maišiagalos RAS fizinės saugos sistemos efektyvumo įvertinimo ataskaita2020 m. 2 ketv.
31.8.4Deklaracija dėl sudarytos bendradarbiavimo sutarties dėl Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos fizinės apsaugos2020 m. 2 ketv.
IX
Avarinės parengties dokumentai
32.8.8


Galutinis avarinės parengties planas ir jo išbandymo ataskaita:
32.1Atnaujintas VĮ IAE avarinės parengties planas, ryšium su Maišiagalos RAS eksploatavimo nutraukimu2020 m. 2 ketv.
32.2VĮ IAE avarinės parengties plano išbandymo ataskaita2020 m. 2 ketv.
X
Eksploatavimo nutraukimo planavimo dokumentai
33.8.7Galutinis Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos eksploatavimo nutraukimo planas, patvirtintas energetikos ministro 2018 m. spalio 5 d. įsakymu Nr. 1-272 2019 m. 2 ketv.
XI
Kiti teisės aktuose nustatyti dokumentai
34.21.3Deklaracija, patvirtinanti, kad pareiškėjas nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, nesiekia susitarimo su kreditoriais, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotą dokumentą, patvirtinantį, kad pareiškėjas nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, nesiekia susitarimo su kreditoriais arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši, arba priesaiką ar oficialią deklaraciją, jei atitinkamoje šalyje neišduodamas toks dokumentas arba jame trūksta informacijos, galinčios patvirtinti, kad pareiškėjas nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos ir nesiekia susitarimo su kreditoriais2020 m. 1 ketv.
35.BSĮ 25 str. 8 d.VĮ Ignalinos AE parengs ir pateiks VATESI derinimui bendrųjų duomenų, susijusių su Maišiagalos RAS eksploatacijos nutraukimu, sąvadą2020 m. 1 ketv.
36.BSĮ 25 str. 12 d.Aplinkos radiologinio monitoringo programa, suderinta su Aplinkos ministerija ir Sveikatos apsaugos ministerija Pateikta
37.BSĮ 25 str. 11 d.Aplinkos apsaugos agentūros 2015 m. rugpjūčio 19 d. raštas Nr. (15.9)-A4-9084 „Sprendimas dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo reikalingumo“

 

 

²Branduolinės energetikos srities veiklos licencijų ir leidimų išdavimo taisyklės (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 20 d. nutarimas Nr. 722)

 

 

VĮ Ignalinos atominės elektrinės paraiška išduoti licenciją vykdyti branduolinės energetikos objektų eksploatavimo nutraukimą

Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija (toliau – VATESI) gavo valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės 2018 m. rugsėjo 14 d. paraišką išduoti Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodytos rūšies licenciją vykdyti branduolinės energetikos objektų  eksploatavimo nutraukimą (toliau – licencija).

Informacija apie branduolinės energetikos objektus

Ignalinos atominėje elektrinėje (toliau - Ignalinos AE) buvo sumontuoti du RBMK-1500 reaktoriai. Pirmasis pradėtas eksploatuoti 1983 m. gruodžio pabaigoje, antrasis – 1987 m. rugpjūtį. 2004 m. gruodžio 31 d. buvo galutinai sustabdytas Ignalinos AE 1-asis energijos blokas, o 2009 m. gruodžio 31 d. ir 2-asis energijos blokas pagal Lietuvos stojimo į Europos Sąjungą protokolą.

Pagal prašomą išduoti licenciją VĮ Ignalinos atominė elektrinė planuoja vykdyti Visagino sav. Drūkšinių k. esančių Ignalinos AE 1-ojo ir 2-ojo energijos blokų, Kietųjų radioaktyviųjų atliekų saugyklų (155, 155/1, 157, 157/1 pastatai) ir šių saugyklų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginių, Skystųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginių (150 pastato bitumavimo ir cementavimo įrenginių) eksploatavimo nutraukimą.

Informacija apie pareiškėją

Valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė, įmonės kodas 255450080, buveinės adresas Elektrinės g. 4, K47 Drūkšinių k., 31152 Visagino sav., Lietuvos Respublika, tel.  (8 386)  28 985, faks.  (8 386)  24 396, el. p. iae(at)iae.lt

Sprendimo priėmimo terminas

VATESI priims sprendimą dėl licencijos išdavimo valstybės įmonei Ignalinos atominei elektrinei ne vėliau kaip per 24 mėnesius nuo visų tinkamai įformintų licencijai gauti reikalingų dokumentų gavimo dienos, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymo 25 straipsnio 16 dalyje.

Svarbu pažymėti, kad licencija vykdyti branduolinės energetikos objektų eksploatavimo nutraukimą bus išduota tik tuomet, kai į Panaudoto branduolinio kuro saugyklą (PBKS-2) iš abiejų Ignalinos AE energijos blokų bus išvežtas visas eksploatavimo metu ten sukauptas panaudotas branduolinis kuras. Tai planuojama padaryti iki 2022 m. pabaigos.

Kontaktinis asmuo dėl visuomenės dalyvavimo sprendimų priėmime: Birutė Kuklytė-Jonutienė, VATESI vyriausioji specialistė visuomenės informavimui, info(at)vatesi.lt, tel. (8 5) 2665898.

 

 

Dokumentų pateikimo grafikas

 

Nr.Dokumentų pavadinimasPateikimo dataTaisyklių² Nr.Pastabos
1.Galutinis eksploatavimo nutraukimo planas2019 m. I ketv.8.7
2.Eksploatavimo nutraukimo saugos analizės ataskaita (EN SAA)2020 m. II ketv.8.1        8.2
3.EN SAA nepriklausomo patikrinimo ataskaita2020 m. II ketv.8.24
4.Daliųjų branduolinių medžiagų mažų kiekių apskaitos VĮ IAE sistemos aprašymas2020 m. II ketv.8.3
5.Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo programa2020 m. II ketv.8.14
6.Pranešimo apie neįprastuosius įvykius tvarka8.23
7.Neįprastųjų įvykių tyrimo instrukcija8.23
8.Saugai svarbių konstrukcijų, sistemų ir komponentų eksploatavimo, techninės priežiūros, stebėjimo ir patikrinimų dokumentų sąrašas2020 m. II ketv.8.25
9.Deklaracija dėl sutarties su fizinę saugą vykdančia institucija ir reagavimo pajėgų funkcijas atliekančia organizacija2020 m. II ketv.8.4
10.BEO suskirstymo į apsaugos zonas analizė ir apsaugos zonų bei jas sudarančių patalpų sąrašas2020 m. II ketv.8.5
11. Fizinės saugos užtikrinimo planas2020 m. II ketv.8.6
12.Fizinės saugos sistemos efektyvumo įvertinimo programa2020 m. II ketv.8.10
13.Fizinės saugos sistemos efektyvumo įvertinimo ataskaita2020 m. II ketv.8.11
14.VĮ Ignalinos AE avarinės parengties planas2020 m. II ketv.8.8
15.VĮ Ignalinos AE avarinės parengties plano išbandymo ataskaita2020 m. II ketv.8.8
16.Galimų branduolinių ir radiologinių avarijų padarinių analizės ataskaita8.26
17.Radionuklidų išmetimo iš Ignalinos AE į aplinką planas2020 m. II ketv.8.12
18.Radiacinės saugos programa8.13
19.Saugai svarbių pareigybių sąrašas2020 m. II ketv.8.17
20.Saugai svarbiose pareigybėse dirbančių darbuotojų kompetencijos užtikrinimo planas2020 m. II ketv.8.21
21.Žmogiškųjų išteklių valdymo procedūros aprašas8.9
22.Deklaracija dėl darbuotojų skaičiaus ir jų kompetencijos2020 m. II ketv.8.15
23.VĮ Ignalinos AE vadybos sistemos vadovas8.22
24.Saugos kultūros valdymo procedūros aprašas8.16
25.Saugos kultūros ir saugumo kultūros plėtros priemonių planas8.16
26.Eksploatavimo patirties panaudojimo valdymo procedūros aprašas8.18
27.Potvarkis dėl asmenų, atsakingų už priešgaisrinę saugą, skyrimo2020 m. II ketv.8.27
28.Deklaracija dėl pajėgų gaisrams gesinti2020 m. II ketv.8.28
29.Deklaracija dėl kreditorių2020 m. II ketv.21.3
30.Bendrųjų duomenų sąvadasBSĮ³ 25 str. 8 d.
31.Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimasBSĮ³ 25 str. 11 p.
32.Radiologinio aplinkos monitoringo programaBSĮ³ 25 str. 12 p.

²Branduolinės energetikos srities veiklos licencijų ir leidimų išdavimo taisyklės (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 20 d. nutarimas Nr. 722)

³Branduolinės saugos įstatymas

 

Atnaujinta 2019-04-17