Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

Visuomenės dalyvavimas sprendimų priėmime branduolinės energetikos srityje

Nuo 2017 m. lapkričio mėnesio, įsigaliojus Branduolinės saugos įstatymo pakeitimui, kuris įgyvendina 2014 m. liepos 8 d. Tarybos direktyvą 2014/87/Euratomas, nustatančią Bendrijos branduolinių įrenginių branduolinės saugos sistemą (Branduolinės saugos direktyvos pakeitimas), ir Branduolinės saugos reikalavimams BSR-1.1.5-2017 „Visuomenės dalyvavimo sprendimų priėmime branduolinės energetikos srityje procedūrų organizavimo tvarkos aprašas“, visuomenei suteikta teisė dalyvauti priimant svarbiausius sprendimus –  dėl branduolinės energetikos objektų statybos vietos (aikštelės) vertinimo ataskaitos suderinimo, tam tikrų licencijų išdavimo (visi sprendimai nurodyti Branduolinės saugos įstatymo 39¹ straipsnio 1 dalyje). 

Daugiau informacijos apie tai, kokiu būdu visuomenė gali dalyvauti sprendimų priėmime, rasite paspaudę šią nuorodą.

VATESI nagrinėjamos paraiškos

Paraiška išduoti licenciją vykdyti Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos eksploatavimo nutraukimą

Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija (toliau – VATESI) 2018 m. sausio 15 d. gavo valstybės įmonės Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūros paraišką išduoti Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodytos rūšies licenciją vykdyti Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos eksploatavimo nutraukimą (toliau – licencija).

Informacija apie branduolinės energetikos objektą

Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugykla – tai 200 m3 talpos monolitinis gelžbetonio rūsys, įrengtas 3 m gylyje Širvintų rajono Bartkuškio miške. Ši „Radono“ tipo saugykla uždaryta 1989 m. Joje laikomos iš pramonės įmonių, medicinos ir mokslo įstaigų 1963–1989 m. surinktos radioaktyviosios atliekos. Saugykla yra 9 km atstumu nuo Maišiagalos ir 40 km atstumu nuo Vilniaus.

Eksploatavimo nutraukimo licencijos RATA prašo planuodama išimti radioaktyviąsias atliekas bei radionuklidais užterštas konstrukcijas ir gruntą iš Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos. Išimtas atliekas planuojama surūšiuoti ir išvežti į Ignalinos AE radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginius, kur jos bus apdorotos ir padėtos saugoti į tam pritaikytas saugyklas šalia Ignalinos AE.
Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos eksploatavimo nutraukimo metu susidarys apie 300 m³ radioaktyviųjų atliekų, tai yra apie 0,23 proc. visų  Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo metu susidarysiančių radioaktyviųjų atliekų.   

Sutvarkius Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos aikštelę, ji galės būti naudojama kitai veiklai be jokių apribojimų.  

Informacija apie pareiškėją

Valstybės įmonė Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūra, įmonės kodas 210083110, buveinės adresas Verkių g. 36, LT-09109 Vilnius, Lietuvos Respublika, Tel. nr.: 8 (5) 213 3139, +370 672 71819, Faks. nr. 8 (5) 213 3141, El. p. info(at)rata.lt

Sprendimo priėmimo terminas

Kartu su paraiška valstybės įmonė Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūra pateikė ir paraiškos dokumentų pateikimo grafiką, kurį VATESI suderino 2018 m. balandžio 10 d. VATESI priims sprendimą dėl licencijos išdavimo valstybės įmonei Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūrai ne vėliau kaip per 24 mėnesius nuo visų tinkamai įformintų licencijai gauti reikalingų dokumentų gavimo dienos, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymo 25 straipsnio 16 dalyje.

Kontaktinis asmuo dėl visuomenės dalyvavimo sprendimų priėmime: Birutė Kuklytė-Jonutienė, Visuomenės informavimo skyrius, info(at)vatesi.lt, tel. (8 5) 2665898.

 

Dokumentų pateikimo grafikas

 

Nr.Dokumentų pavadinimasPateikimo dataTaisyklių² Nr.Pastabos
I pateikimas2018-04
1.RATA branduolinių medžiagų apskaitos ir kontrolės sistemos aprašas11.2
2.RATA darbuotojų atrankos, mokymo, atestavimo ir kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas11.8
3.RATA darbuotojų pareigybių, atsakingų už branduolinės saugos, radiacinės saugos, Maišiagalos saugyklos, branduolinių ir branduolinio kuro ciklo medžiagų fizinės saugos bei branduolinių medžiagų apskaitos ir kontrolės įgyvendinimą ir TATENA bei EURATOM garantijų užtikrinimą, sąrašas, kuriame nurodomas mažiausias būtinas tokių darbuotojų skaičius organizacijoje ir, jei dirbama pamainomis, darbuotojų skaičius pamainoje11.17
4.RATA ilgalaikis apsirūpinimo į saugai svarbias pareigas skiriamais darbuotojais planas11.21
5.Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos eksploatavimo nutraukimo įvykių atpažinimo, registravimo ir pranešimo tvarkos aprašas11.23
6.Maišiagalos saugyklos eksploatavimo  nutraukimo procedūra/ RATA pirmojo ir antrojo vadybos sistemos lygmenų dokumentai11.22
7.Savo ir kitų asmenų, veikiančių branduolinės energetikos sektoriuje, eksploatavimo patirties naudojimo aprašas, parengtas vadovaujantis VATESI viršininko nustatytais eksploatavimo patirties naudojimo reikalavimais11.19
8.Laisvos formos deklaracija, kurioje patvirtinama, kad RATA yra sudariusi sutartį su branduolinės energetikos objekto fizinę apsaugą vykdančia organizacija11.3
9.RATA branduolinės saugos normatyvinių techninių dokumentų ir standartų sąrašas ir laisvos formos deklaracija, kad parengti visi branduolinės energetikos objekto saugiam eksploatavimo nutraukimui būtini pareiškėjo branduolinės saugos normatyviniai techniniai dokumentai ir RATA vadybos sistemos dokumentuose nustatyta tvarka patvirtintas jų tinkamumas11.13
II pateikimas

2018-08
10.Maišiagalos saugyklos Galutinis eksploatavimo nutraukimo planas11.6Gauta: 2018-06-12
11.Saugos kultūros plėtros priemonių aprašas11.16
III pateikimas

2019-04
12.Maišiagalos saugyklos eksploatavimo nutraukimo projektas 11.20
13.Nutraukimo projekto saugos analizės ataskaita11.1
14.Maišiagalos saugyklos branduolinės saugos analizės ir pagrindimo rezultatų nepriklausomo patikrinimo, atliekamo VATESI viršininko nustatyta tvarka, ataskaita11.24
15.Radiacinės saugos programa11.12
16.Radionuklidų išmetimo į aplinką planas11.11
17.Maišiagalos saugyklos apsaugos zonų ir jas sudarančių patalpų sąrašas11.4
18.Maišiagalos saugyklos galutinis avarinės parengties planas ir jo išbandymo ataskaita11.7
IV pateikimas

2019-07
19.Laisvos formos deklaracija, kad RATA organizacinė struktūra, darbuotojų skaičius, jų kompetencija, kvalifikacijos palaikymo, tobulinimo ir atestavimo tvarka yra tinkami saugiam branduolinės energetikos objekto eksploatavimo nutraukimui11.14
20.RATA organizacinės struktūros aprašymas, kuriame nurodomi padalinių ir pareigybių, nepriklausančių padaliniams, pavadinimai, šiems padaliniams ir pareigybėms priskirtos funkcijos, pavaldumas11.15
21.Maišiagalos saugyklos projekto pakeitimų ir neatitikimų, aptiktų paaiškėjus aplinkybėms, į kurias nebuvo atsižvelgta projektuojant, statant ir (arba) eksploatuojant branduolinės energetikos objektą, valdymo procedūros aprašas11.18
22.Dokumentai, patvirtinantys, kad branduolinės energetikos objekto projektas suderintas Branduolinės energijos įstatymo 26 straipsnyje nurodyta tvarka11.25
23.Atsakingos institucijos Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo nustatyta tvarka priimto sprendimo, kuriame nurodoma, kad planuojama ūkinė veikla, atsižvelgiant į atitinkamų įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatas, veiklos pobūdį ir (ar) poveikį aplinkai, leistina pasirinktoje vietoje, arba atrankos išvados, kad planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas, kopija11.26
24.Maišiagalos saugyklos fizinės saugos užtikrinimo planas11.5
25.Maišiagalos saugyklos įdiegtos fizinės saugos sistemos efektyvumo įvertinimo programa11.9
26.Maišiagalos saugyklos įdiegtos fizinės saugos sistemos efektyvumo įvertinimo ataskaita11.10

²Branduolinės energetikos srities veiklos licencijų ir leidimų išdavimo taisyklės (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 20 d. nutarimas Nr. 722)

 

 

 

Atnaujinta 2018-06-15