Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

Visuomenės dalyvavimas sprendimų priėmime branduolinės energetikos srityje

Nuo 2017 m. lapkričio mėnesio, įsigaliojus Branduolinės saugos įstatymo pakeitimui, kuris įgyvendina 2014 m. liepos 8 d. Tarybos direktyvą 2014/87/Euratomas, nustatančią Bendrijos branduolinių įrenginių branduolinės saugos sistemą (Branduolinės saugos direktyvos pakeitimas), ir Branduolinės saugos reikalavimams BSR-1.1.5-2017 „Visuomenės dalyvavimo sprendimų priėmime branduolinės energetikos srityje procedūrų organizavimo tvarkos aprašas“, visuomenei suteikta teisė dalyvauti priimant svarbiausius sprendimus –  dėl branduolinės energetikos objektų statybos vietos (aikštelės) vertinimo ataskaitos suderinimo, tam tikrų licencijų išdavimo (visi sprendimai nurodyti Branduolinės saugos įstatymo 39¹ straipsnio 1 dalyje). 

Daugiau informacijos apie tai, kokiu būdu visuomenė gali dalyvauti sprendimų priėmime, rasite paspaudę šią nuorodą.

VATESI nagrinėjamos paraiškos

Paraiška išduoti licenciją vykdyti Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos eksploatavimo nutraukimą

Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija (toliau – VATESI) 2018 m. sausio 15 d. gavo valstybės įmonės Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūros paraišką išduoti Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodytos rūšies licenciją vykdyti Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos eksploatavimo nutraukimą (toliau – licencija).

Informacija apie branduolinės energetikos objektą

Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugykla – tai 200 m3 talpos monolitinis gelžbetonio rūsys, įrengtas 3 m gylyje Širvintų rajono Bartkuškio miške. Ši „Radono“ tipo saugykla uždaryta 1989 m. Joje laikomos iš pramonės įmonių, medicinos ir mokslo įstaigų 1963–1989 m. surinktos radioaktyviosios atliekos. Saugykla yra 9 km atstumu nuo Maišiagalos ir 40 km atstumu nuo Vilniaus.

Eksploatavimo nutraukimo licencijos RATA prašo planuodama išimti radioaktyviąsias atliekas bei radionuklidais užterštas konstrukcijas ir gruntą iš Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos. Išimtas atliekas planuojama surūšiuoti ir išvežti į Ignalinos AE radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginius, kur jos bus apdorotos ir padėtos saugoti į tam pritaikytas saugyklas šalia Ignalinos AE.
Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos eksploatavimo nutraukimo metu susidarys apie 300 m³ radioaktyviųjų atliekų, tai yra apie 0,23 proc. visų  Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo metu susidarysiančių radioaktyviųjų atliekų.   

Sutvarkius Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos aikštelę, ji galės būti naudojama kitai veiklai be jokių apribojimų.  

Informacija apie pareiškėją

Valstybės įmonė Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūra, įmonės kodas 210083110, buveinės adresas Verkių g. 36, LT-09109 Vilnius, Lietuvos Respublika, Tel. nr.: 8 (5) 213 3139, +370 672 71819, Faks. nr. 8 (5) 213 3141, El. p. info(at)rata.lt

Sprendimo priėmimo terminas

Kartu su paraiška valstybės įmonė Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūra pateikė ir paraiškos dokumentų pateikimo grafiką, kurį VATESI suderino 2018 m. balandžio 10 d. VATESI priims sprendimą dėl licencijos išdavimo valstybės įmonei Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūrai ne vėliau kaip per 24 mėnesius nuo visų tinkamai įformintų licencijai gauti reikalingų dokumentų gavimo dienos, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymo 25 straipsnio 16 dalyje.

Kontaktinis asmuo dėl visuomenės dalyvavimo sprendimų priėmime: Birutė Kuklytė-Jonutienė, Visuomenės informavimo skyrius, info(at)vatesi.lt, tel. (8 5) 2665898.

 

Dokumentų pateikimo grafikas

 

Nr.Dokumentų pavadinimasPateikimo dataTaisyklių² Nr.Pastabos
I pateikimas2018-08
1.

Maišiagalos saugyklos Galutinis eksploatavimo nutraukimo planas

8.7Gauta: 2018-06-12
2.Maišiagalos saugyklos eksploatavimo nutraukimo saugos analizės ataskaita (GENP dalis)8.1
3.Maišiagalos saugyklos suskirstymo į apsaugos zonas analizę ir apsaugos zonų ir jas sudarančių patalpų sąrašas8.5
II pateikimas

2019-05
4.Maišiagalos saugyklos Galutinis eksploatavimo nutraukimo projektas8.19
5.Nutraukimo projekto saugos analizės ataskaita8.20
6.Maišiagalos saugyklos branduolinės saugos analizės ir pagrindimo rezultatų nepriklausomo patikrinimo, atliekamo VATESI viršininko nustatyta tvarka, ataskaita8.24
7.Atnaujinti galimų branduolinių ir radiologinių avarijų Maišiagalos saugykloje padarinių analizės rezultatai (SAA dalis)8.26
8.Maišiagalos saugyklos saugai svarbių konstrukcijų, sistemų ir komponentų sąrašas (SAA dalis)8.2
9.Radiacinės saugos programa8.13
10.Radionuklidų išmetimo į aplinką planas8.12
11.Maišiagalos saugyklos ir jo saugai svarbių konstrukcijų, sistemų ir komponentų eksploatavimo, techninės priežiūros, stebėjimo ir patikrinimų eksploatavimo nutraukimo dokumentų sąrašas8.25
12.Įsakymas, kad paskirti asmenys, atsakingi už branduolinės energetikos objekto saugai svarbių konstrukcijų, sistemų ir komponentų priešgaisrinę saugą8.27
13.Laisvos formos deklaracija, kurioje patvirtinama, kad pareiškėjas turi priemones ir pajėgas gaisrams, kurie gali turėti įtakos saugai svarbioms konstrukcijoms, sistemoms ir komponentams, gesinti bei likviduoti jų padarinius8.28
14.Laisvos formos deklaracija, kurioje patvirtinama, kad pareiškėjo organizacijos darbuotojų skaičius ir kompetencija yra tinkami vykdyti veiklą, kuriai išduodama licencija, pagal branduolinės saugos normatyvinių techninių dokumentų reikalavimus8.15
15.Maišiagalos saugyklos galutinis avarinės parengties planas ir jo išbandymo ataskaita8.8
III pateikimas

2019-09
16.Maišiagalos saugyklos fizinės saugos užtikrinimo planas8.6
17.Pareiškėjo radioaktyviųjų atliekų tvarkymo strategija (programa)8.14
18.Maišiagalos saugyklos įdiegtos fizinės saugos sistemos efektyvumo įvertinimo programa8.10
19.Maišiagalos saugyklos įdiegtos fizinės saugos sistemos efektyvumo įvertinimo ataskaita8.11
20.Branduolinių medžiagų apskaitos ir kontrolės sistemos aprašas8.3
21.Dokumentai, kuriuose nustatyta darbuotojų kompetencijos užtikrinimo tvarka8.9
22.Pareiškėjo darbuotojų pareigybių, atsakingų už branduolinės saugos, radiacinės saugos, Maišiagalos saugyklos, branduolinių ir branduolinio kuro ciklo medžiagų fizinės saugos bei branduolinių medžiagų apskaitos ir kontrolės įgyvendinimą ir TATENA bei EURATOM garantijų užtikrinimą, sąrašas, kuriame nurodomas mažiausias būtinas tokių darbuotojų skaičius organizacijoje ir, jei dirbama pamainomis, darbuotojų skaičius pamainoje8.17
23.Pareiškėjo ilgalaikis, skirtas ne trumpesniam nei dešimties metų laikotarpiui, saugai svarbiose pareigybėse dirbančių darbuotojų kompetencijos užtikrinimo planas8.21
24.Dokumentai, nustatantys pranešimo apie neįprastuosius įvykius ir jų tyrimo tvarką8.23
25.Pareiškėjo pirmojo ir antrojo vadybos sistemos lygmenų dokumentai, parengti vadovaujantis VATESI viršininko nustatytais reikalavimais vadybos sistemai8.22
26.Eksploatavimo patirties naudojimo aprašas, parengtas vadovaujantis VATESI viršininko nustatytais eksploatavimo patirties naudojimo reikalavimais8.18
27.Laisvos formos deklaracija, kurioje patvirtinama, kad RATA yra sudariusi sutartį su branduolinės energetikos objekto fizinę apsaugą vykdančia institucija ir sutartį  su reagavimo pajėgų funkcijas atliekančia organizacija8.4
28.Saugos kultūros plėtros bei saugumo kultūros plėtros priemonių aprašas8.16

²Branduolinės energetikos srities veiklos licencijų ir leidimų išdavimo taisyklės (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 20 d. nutarimas Nr. 722)

 

 

 

Atnaujinta 2018-07-18