Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

Korupcijos prevencija

 

Korupcijos prevencijos programos

 

VATESI viršininko 2016 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 22.3-58 „Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos korupcijos tikimybės nustatymo išvados patvirtinimo“ buvo patvirtinta:

1) Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos 2016–2020 metų kovos su korupcija programa;

2) Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos 2016–2020 metų kovos su korupcija programos priemonių planas.

 

Apibendrinta informacija apie Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos 2016–2020 metų kovos su korupcija programos įgyvendinimą.

 

Korupcijos pasireiškimo tikimybė

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalimi, sudarytas VATESI veiklos sričių sąrašas, kuris buvo naudojamas korupcijos pasireiškimo tikimybei nustatyti – Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos veiklos sričių, kuriose turi būti įvertinta korupcijos pasireiškimo tikimybė, sąrašas (galiojančią suvestinę redakciją rasite čia).

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalimi, asmuo, VATESI viršininko įgaliotas vykdyti korupcijos prevenciją ir jos kontrolę, pagal šio įstatymo 6 straipsnio 4 ir 6 dalyse numatytus kriterijus nustatė VATESI veiklos sritis, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė – buvo patvirtintas Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo ir įvertinimo aprašymas (galiojančią redakciją rasite čia).

   

Korupcijos rizikos analizė

 

Kiekvienais metais VATESI surašoma motyvuota išvada dėl įstaigos veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė.

2018 m.  buvo pasirinkta vertinti ir motyvuotoje išvadoje aprašyti ši VATESI veiklos sritis –  viešųjų pirkimų (pirkimų, atliekamų vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, bei pirkimų, atliekamų vadovaujantis  Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymu)  planavimo, inicijavimo, organizavimo, vykdymo, priežiūros sritis.

Kaip nurodyta 2018 m. motyvuotoje išvadoje, viešojo administravimo teisės aktų rengimo veiklos srityje nustatytas šis korupcijos rizikos veiksnys: viešųjų pirkimų komisijos sudėties atnaujinimas nėra reglamentuotas Lietuvos Respublikos teisės aktų, tačiau atsižvelgiant į Rekomendacijų priedo V dalies 4 punktą ir į tai, kad VP komisijos sudėties atnaujinimas sąlygotų didesnę korupcijos prevenciją (t.y., VP komisijos sudėties keitimo tvarkos aiškus sureglamentavimas užtikrintų, kad VP komisija nebus keičiama į labiau palankią suinteresuotiems asmenims pusę prieš konkretų viešąjį pirkimą), siūlytina įtraukti į VATESI vidaus administravimo teisės aktus VP komisijos sudėties atnaujinimo taisykles.

Papildomai išvadoje pateiktos viešųjų pirkimų organizavimo sričiai taikomos rekomendacijos:
1.        atsižvelgiant į tai, kad viešųjų pirkimų komisijoje nurodytas VATESI nebedirbantis asmuo bei asmuo, kuris šios išvados rengimo metu dirba, bet yra pasikeitęs pavardę, nors dėl šių faktinių aplinkybių prielaidų korupcinei veiklai yra mažai, siekiant teisinio aiškumo, siūlytina atnaujinti komisijos sudarymo įsakymą;
2.    Pirkimų valdymo apraše kaip vienas iš viešųjų pirkimų vykdymo kontrolę atliekantis subjektas, yra nurodytas Finansų ir apskaitos skyriaus vedėjas, kas neatitinka šios išvados rengimo metu VATESI esančios struktūros, vadovaujantis struktūriniais pokyčiais, įtvirtintais VATESI viršininko 2018 m. vasario 23 d. įsakymu Nr. 22.3-51 „Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos administracijos struktūros pakeitimo ir susijusių dokumentų patvirtinimo“. Nepaisant to, kad šio įsakymo 4 punkte yra įtvirtinta, kad „iki kol bus pakeisti VATESI vidaus administravimo teisės aktai, juose Finansų ir apskaitos skyriaus vedėjo sąvoką atitiks Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos patarėjo sąvoką“, rekomenduotina pakeisti Pirkimų valdymo aprašą nurodant korektišką pareigybę.

Motyvuotos išvados:

2019 m. Motyvuota išvada dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo

2018 m. Motyvuota išvada dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo

2017 m. Motyvuota išvada dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo

2016 m. motyvuota išvada

2015 m. motyvuota išvada

   

Teisės aktų ar jų projektų antikorupcinis vertinimas

   

VATESI Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 243 „Dėl Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka atlieka teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą, jei rengiamame teisės akte numatoma reguliuoti visuomeninius santykius, susijusius su Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nurodytomis sritimis. VATESI teisės aktus rengiantys asmenys yra įpareigoti užtikrinti, kad teisės aktas nesudarys sąlygų korupcijai pasireikšti. Teisės akto projekto antikorupcinį vertinimą atlieka Administravimo departamento Teisės ir personalo skyriaus vedėjas, o tais atvejais, kai šis asmuo yra teisės akto projekto rengėjas – šio teisės akto projekto antikorupcinį vertinimą atlieka Administravimo departamento direktorius. Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo pažymos yra skelbiamos kartu su teisės aktų projektais Teisės aktų informacinėje sistemoje.

   

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba nėra atlikusi  VATESI reguliavimo srities teisės aktų ar jų projektų antikorupcinių vertinimų, atitinkamai nebuvo pateikta  pasiūlymų dėl teisės aktų ar jų projektų antikorupcinio vertinimo.

   

Informacijos apie asmenį surinkimas

    

VATESI pareigybės, į kurias pretenduojant turi būti surenkama  informacija apie asmenį, vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsniu, yra šios: Administravimo departamento direktoriaus, Saugos analizės skyriaus vedėjo, Sistemų ir komponentų skyriaus vedėjo, Eksploatavimo patirties analizės skyriaus vedėjo, Priežiūros skyriaus vedėjo, Eksploatavimo nutraukimo skyriaus vedėjo, Transportavimo ir radiacinės saugos skyriaus vedėjo, Radioaktyviųjų atliekų skyriaus vedėjo, Branduolinių medžiagų kontrolės ir fizinės saugos skyriaus vedėjo, Finansų ir apskaitos skyriaus vedėjo, Projektų valdymo skyriaus vedėjo, Vidaus audito skyriaus vedėjo, Visuomenės informavimo skyriaus vedėjo, Administravimo departamento Teisės ir personalo skyriaus vedėjo, Administravimo departamento Informacinių technologijų skyriaus vedėjo, Administravimo departamento Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėjo.

2018 m. kreiptasi dėl informacijos dėl 1 asmens pateikimo.

  

Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją 

   

Už korupcijos prevenciją VATESI yra atsakinga Administravimo departamento Teisės ir personalo skyriaus vedėja. Apie pažeidimus ir neteisėtus VATESI darbuotojų veiksmus prašome pranešti už korupcijos prevenciją atsakingam asmeniui elektroniniu paštu pranesk(at)vatesi.lt arba telefonu (8 5) 266 1585.

 
Teikdami informaciją apie galimą pažeidimą, nurodykite kuo tikslesnę pažeidimo (veiksmo) vietą, pažeidimo (veiksmo) laiką bei turimą informaciją apie pažeidėją (vardas, pavardė). Taip pat trumpai apibūdinkite pažeidimo pobūdį. Būtų malonu, jeigu nurodytumėte savo kontaktinę informaciją, jeigu yra galimybė su Jumis susisiekti. Anonimiškumas ir konfidencialumas garantuojamas.

 

Jei pageidaujate grįžtamojo ryšio,  prašome apie tai pranešti ir nurodyti, kokiu būdu su Jumis susisiekti. Mes susisieksime su Jumis po to, kai bus išnagrinėtas Jūsų pranešimas.

 

Atkreipiame dėmesį, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus nustatyta atsakomybė.

 

Anketa apie korupcijos prevencijos priemonių vykdytojus/atsakingus asmenis

   

Kita aktuali informacija

  

Antikorupcinis visuomenės švietimas ir visuomenės informavimas

  

Lietuvos Respublikoje korupcijos prevenciją vykdančios įstaigos: 
  
Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba;

Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba;

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija.

  

 

Korupcijos rizikos valdymo vertinimas

 

2017 metais buvo atliktas vidaus auditas dėl korupcijos rizikos valdymo vertinimo.

 

  

Pranešimai apie korupciją

 

VATESI nėra  gavusi pranešimų apie korupciją.

 

  

Pasiūlymai ir iniciatyvos korupcijos prevencijai vykdyti

 

VATESI nėra gavusi pasiūlymų bei nevykdo projektų, susijusių su iniciatyvomis korupcijos prevencijai vykdyti.

 

         

 

Atnaujinta 2020-03-17