Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

 

KORUPCIJOS PREVENCIJA

 

Korupcijos prevencijos programos

 

VATESI viršininko 2016 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 22.3-58 „Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos korupcijos tikimybės nustatymo išvados patvirtinimo“ buvo patvirtinta:

1) Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos 2016–2020 metų kovos su korupcija programa;

2) Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos 2016–2020 metų kovos su korupcija programos priemonių planas.

 

Apibendrinta informacija apie Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos 2016–2020 metų kovos su korupcija programos įgyvendinimą.

 

Korupcijos pasireiškimo tikimybė

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalimi, buvo sudarytas VATESI veiklos sričių sąrašas, kuris buvo naudojamas korupcijos pasireiškimo tikimybei nustatyti – Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos veiklos sričių, kuriose turi būti įvertinta korupcijos pasireiškimo tikimybė, sąrašas, patvirtintas VATESI viršininko 2017 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. 22.3-149 „Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos veiklos sričių, kuriose turi būti įvertinta korupcijos pasireiškimo tikimybė, sąrašo patvirtinimo“.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalimi, asmuo, VATESI viršininko įgaliotas vykdyti korupcijos prevenciją ir jos kontrolę, pagal šio įstatymo 6 straipsnio 4 ir 6 dalyse numatytus kriterijus nustatė VATESI veiklos sritis, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė – VATESI viršininko 2017 m. spalio 5 d. įsakymu Nr. 22.3-174 „Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo aprašymo ir motyvuotos išvados dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo patvirtinimo“ buvo patvirtintas Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo ir įvertinimo aprašymas.

   

Korupcijos rizikos analizė

 

Kiekvienais metais VATESI surašoma motyvuota išvada dėl įstaigos veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė.

 

2017 m. motyvuotoje išvadoje buvo pasirinkta vertinti ir aprašyti viena VATESI veiklos sritis –  viešojo administravimo teisės aktų rengimo sritis. Kaip nurodyta 2017 m. motyvuotoje išvadoje, viešojo administravimo teisės aktų rengimo veiklos srityje nustatyti šie korupcijos rizikos veiksniai:

1. nėra priimta keleto įstatymų įgyvendinamųjų teisės aktų, kuriuos buvo pavesta priimti. Buvo pasiūlyta Branduolinės saugos normatyvinių techninių dokumentų rengimo ir peržiūros 2015–2019 m. programoje (tobulinant šią programą 2018 m. I ketvirtį) suplanuoti visų reikiamų parengti teisės aktų parengimo datas. Prieš tai pasiūlyta įvertinti, ar tokių teisės aktų parengimas tikrai yra reikalingas atsižvelgiant į numatomus branduolinės energetikos programos Lietuvoje pokyčius, o nustačius, kad jis nėra reikalingas, suplanuoti nuostatų, įpareigojančių priimti atitinkamus teisės aktus, pripažinimą netekusiomis galios;

2. viešojo administravimo teisės aktuose ne dėl visų VATESI administracinių sprendimų yra nurodyti jų priėmimo kriterijai. Pastebėtina, daugeliu atvejų reikalavimai derinamiems dokumentams ar veiksmams yra nustatyti, tačiau nėra nurodyta, ar tik reikalavimais dokumentams, ar dar ir papildomais kriterijais būtų grindžiamas sprendimas dėl suderinimo, todėl konstatuotina, kad formaliai sprendimo kriterijai nėra aiškiai suformuluoti. Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos 2016–2020 metų kovos su korupcija programos įgyvendinimo priemonių plane, patvirtintame VATESI viršininko 2016 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 22.3-58 „Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos korupcijos tikimybės nustatymo išvados patvirtinimo“, yra numatyta priemonė – naujuose ir keičiamuose VATESI teisės aktuose, reglamentuojančiuose sprendimų, susijusių su administracinėmis paslaugomis, priėmimą, nurodyti tokių sprendimų priėmimo kriterijus ir ši priemonė yra vykdoma, nes naujuose VATESI teisės parengtuose teisės aktuose visais atvejais sprendimų priėmimo kriterijai yra nurodomi, sprendimų priėmimo kriterijų daugiausiai nėra numatyta anksčiau nei 2014 metais priimtuose ar iki 2014 metų keistuose teisės aktuose. Būtina sprendimų priėmimo kriterijus nurodyti ir anksčiau priimtuose teisės aktuose, todėl siūlytina sprendimų priėmimo kriterijų aiškų nustatymą dėl visų VATESI priimamų administracinių sprendimų nustatyti kaip vieną iš branduolinės saugos normatyvinių techninių dokumentų rengimo poreikių Branduolinės saugos normatyvinių techninių dokumentų rengimo ir peržiūros 2015–2019 m. programoje (tobulinant šią programą 2018 m. I ketvirtį) ir šioje programoje numatyti, kada bus parengti anksčiau priimtų teisės aktų pakeitimai siekiant, kad būtų sureglamentuoti sprendimų priėmimo kriterijai. Pastebėtina, kad prieš tai tikslinga įvertinti, ar visi administraciniai sprendimai dėl suderinimo yra reikalingi, o nustačius, kad jie yra nereikalingi, suplanuoti tokių nuostatų pripažinimą netekusiomis galios, atsižvelgiant į tai, kad dalis anksčiau nei 2014 m. priimtų teisės aktų ir atitinkamai juose numatytų sprendimų yra dėl veiklų, kurios nebėra arba nebebus vykdomos atsižvelgiant į branduolinės energetikos programos Lietuvoje pokyčius. Papildomai pastebėtina, kad ši priemonė į 2016–2020 metų kovos su korupcija programos įgyvendinimo priemonių planą nebuvo įtraukta atsižvelgiant į tai, kad ji bus numatyta kitame VATESI dokumente – Branduolinės saugos normatyvinių techninių dokumentų rengimo ir peržiūros 2015–2019 m. programoje.

Motyvuotos išvados:

2017 m. Motyvuota išvada dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo

2016 m. motyvuota išvada

2015 m. motyvuota išvada

   

Teisės aktų ar jų projektų antikorupcinis vertinimas

   

VATESI Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 243 „Dėl Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka atlieka teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą, jei rengiamame teisės akte numatoma reguliuoti visuomeninius santykius, susijusius su Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nurodytomis sritimis. VATESI teisės aktus rengiantys asmenys yra įpareigoti užtikrinti, kad teisės aktas nesudarys sąlygų korupcijai pasireikšti. Teisės akto projekto antikorupcinį vertinimą atlieka Administravimo departamento Teisės ir personalo skyriaus vedėjas, o tais atvejais, kai šis asmuo yra teisės akto projekto rengėjas – šio teisės akto projekto antikorupcinį vertinimą atlieka Administravimo departamento direktorius. Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo pažymos yra skelbiamos kartu su teisės aktų projektais Teisės aktų informacinėje sistemoje.

   

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba nėra atlikusi  VATESI reguliavimo srities teisės aktų ar jų projektų antikorupcinių vertinimų, atitinkamai nebuvo pateikta  pasiūlymų dėl teisės aktų ar jų projektų antikorupcinio vertinimo.

   

Informacijos apie asmenį surinkimas

    

VATESI pareigybės, į kurias pretenduojant turi būti surenkama  informacija apie asmenį, vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsniu, yra šios: Administravimo departamento direktoriaus, Saugos analizės skyriaus vedėjo, Sistemų ir komponentų skyriaus vedėjo, Eksploatavimo patirties analizės skyriaus vedėjo, Priežiūros skyriaus vedėjo, Eksploatavimo nutraukimo skyriaus vedėjo, Transportavimo ir radiacinės saugos skyriaus vedėjo, Radioaktyviųjų atliekų skyriaus vedėjo, Branduolinių medžiagų kontrolės ir fizinės saugos skyriaus vedėjo, Finansų ir apskaitos skyriaus vedėjo, Projektų valdymo skyriaus vedėjo, Vidaus audito skyriaus vedėjo, Visuomenės informavimo skyriaus vedėjo, Administravimo departamento Teisės ir personalo skyriaus vedėjo, Administravimo departamento Informacinių technologijų skyriaus vedėjo, Administravimo departamento Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėjo.

Informacija apie nurodytus asmenis nebuvo rinkta (nebuvo konkursų į šias pareigas ir nebuvo nustatyta poreikio kreiptis dėl jau dirbančių asmenų).

  

Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją 

   

Už korupcijos prevenciją VATESI yra atsakinga Administravimo departamento Teisės ir personalo skyriaus vyriausioji specialistė Neringa Kraujelienė. Apie pažeidimus ir neteisėtus VATESI darbuotojų veiksmus prašome pranešti už korupcijos prevenciją atsakingam asmeniui elektroniniu paštu pranesk(at)vatesi.lt arba telefonu (8 5) 266 5899.

 
Teikdami informaciją apie galimą pažeidimą, nurodykite kuo tikslesnę pažeidimo (veiksmo) vietą, pažeidimo (veiksmo) laiką bei turimą informaciją apie pažeidėją (vardas, pavardė). Taip pat trumpai apibūdinkite pažeidimo pobūdį. Būtų malonu, jeigu nurodytumėte savo kontaktinę informaciją, jeigu yra galimybė su Jumis susisiekti. Anonimiškumas ir konfidencialumas garantuojamas.

 

Jei pageidaujate grįžtamojo ryšio,  prašome apie tai pranešti ir nurodyti, kokiu būdu su Jumis susisiekti. Mes susisieksime su Jumis po to, kai bus išnagrinėtas Jūsų pranešimas.

 

Atkreipiame dėmesį, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus nustatyta atsakomybė.

 

Anketa apie korupcijos prevencijos priemonių vykdytojus/atsakingus asmenis

   

Kita aktuali informacija

  

Antikorupcinis visuomenės švietimas ir visuomenės informavimas

  

Lietuvos Respublikoje korupcijos prevenciją vykdančios įstaigos: 
  
Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba;

Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba;

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija.

  

 

Korupcijos rizikos valdymo vertinimas

 

2017 metais buvo atliktas vidaus auditas dėl korupcijos rizikos valdymo vertinimo.

 

  

Pranešimai apie korupciją

 

VATESI nėra  gavusi pranešimų apie korupciją.

 

  

Pasiūlymai ir iniciatyvos korupcijos prevencijai vykdyti

 

VATESI nėra gavusi pasiūlymų bei nevykdo projektų, susijusių su iniciatyvomis korupcijos prevencijai vykdyti.

 

         

 

Atnaujinta 2017-10-11