Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

Ūkio subjektų priežiūrą reglamentuojantys teisės aktai

Teisės aktų, reglamentuojančių Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos veiklą ir įtvirtinančių Valstybinei atominės energetikos saugos inspekcijai priskirtos priežiūros srities reikalavimus, sąrašas (aktuali redakcija nuo 2024-04-11)

 

Teisės aktų, kuriais vadovaujantis nustatomos veiklos, vykdomos turint licenciją ar laikinąjį leidimą, nurodytus Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatyme, sąlygos, sąrašas (aktuali redakcija nuo 2019-10-29)

 

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija skatina ūkio subjektų veiklos priežiūrą atliekančias institucijas veikloje taikyti pažangias verslo priežiūros priemones: 

Informacija apie tikrinamųjų ūkio subjektų teises ir pareigas (.pdf)

Gerosios verslo priežiūros praktikos (youtube)

 

Siūlomi keisti ar priimti nauji teisės aktai, kuriuose numatytos priemonės, kuriomis šalinamos teisinio reglamentavimo spragos, efektyviau organizuojama ūkio subjektų veiklos priežiūra, mažinama priežiūros našta ūkio subjektams, nurodomi Branduolinės saugos normatyvinių techninių dokumentų rengimo ir peržiūros metiniuose planuose, kuriuos galima rasti čia

 

 

VATESI priežiūros veiklos ir naštos ūkio subjektams rodikliai ir jų pasiektos reikšmės

VATESI, vykdydama savo veiklą ir siekdama pagrindinio savo veiklos tikslo, yra įdiegusi veiklos efektyvumo (rezultatyvumo) rodiklius keturiose srityse – branduolinės saugos, radiacinės saugos, fizinės saugos ir branduolinio ginklo neplatinimo įsipareigojimų vykdymo. Šie rodikliai suprantami kaip planavimo, vadybos ir gero viešojo valdymo įrankis, padedantis siekti pagrindinio VATESI veiklos tikslo – vykdyti efektyvią ir rezultatyvią veiklą, efektyviai naudoti finansinius ir žmogiškuosius išteklius, nuolat stebint, matuojant ir vertinant veiklos rezultatus, laiku priimti teisingus valdymo sprendimus veiklai gerinti.

 

VATESI atlieka ūkio subjektų, kurie eksploatuoja branduolinės energetikos objektus, vykdo branduolinės energetikos srities veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, bei branduolinių medžiagų turėtojų patikrinimus ir stebi bei matuoja planinių patikrinimų naštos ūkio subjektams rodiklius ir jų pasiektas reikšmes. Branduolinės saugos požiūriu didžiausią riziką kelia valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės  veikla, susijusi su jos atsakomybėje esančiais branduolinės energetikos objektais – Ignalinos AE 1-uoju ir 2-uoju energijos blokais, panaudoto branduolinio kuro saugyklomis bei radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginiais. Dėl šios priežasties didžiąją dalį patikrinimų laiko VATESI skiria patikrinimams būtent VĮ Ignalinos atominėje elektrinėje.

VATESI priežiūros veiklos efektyvumo (rezultatyvumo) rodiklius matuoja ir analizuoja kartą per ketvirtį.

 

2024 m. I ketvirčio VATESI priežiūros veiklos efektyvumo (rezultatyvumo) ir patikrinimų naštos ūkio subjektams rodikliai ir jų pasiektos reikšmės (.pdf)

 

2023 m. I-IV ketvirčių VATESI priežiūros veiklos efektyvumo (rezultatyvumo) ir patikrinimų naštos ūkio subjektams rodikliai ir jų pasiektos reikšmės (.pdf)

 

2022 m. I-IV ketvirčių VATESI priežiūros veiklos efektyvumo (rezultatyvumo) ir patikrinimų naštos ūkio subjektams rodikliai ir jų pasiektos reikšmės (.pdf)

 

2021 m. I-IV ketvirčių VATESI priežiūros veiklos efektyvumo (rezultatyvumo) ir patikrinimų naštos ūkio subjektams rodikliai ir jų pasiektos reikšmės (.pdf)

 

2020 m. I-IV ketvirčių VATESI priežiūros veiklos efektyvumo (rezultatyvumo) ir patikrinimų naštos ūkio subjektams rodikliai ir jų pasiektos reikšmės (.pdf)

2019 m. I-IV ketvirčių VATESI priežiūros veiklos efektyvumo (rezultatyvumo) ir patikrinimų naštos ūkio subjektams rodikliai ir jų pasiektos reikšmės (.pdf)

 

 

Deklaracija dėl pirmųjų verslo metų

2011 m. rugsėjo 22 dieną VATESI kaip ir dauguma verslo priežiūrą atliekančių institucijų prisijungė prie Deklaracijos dėl pirmųjų verslo metų. Šiuo dokumentu pirmaisiais ūkio subjekto veiklos metais įsipareigota:

  • aktyviai teikti konsultacijas ir pagalbą, padedant laikytis teisės aktų
  • baudas ir kitas griežtas poveikio priemones taikyti tik tada, kai tai neišvengiama, tai yra jos būtinos siekiant užkirsti kelią realiai gresiančiai nelaimei.

 

 

Patikrinimų veikla

VATESI atlieka ūkio subjektų patikrinimus, kurių metu nustatoma, kaip laikomasi branduolinę saugą, radiacinę saugą branduolinės energetikos objektuose, fizinę saugą, saugai svarbių konstrukcijų sistemų ir komponentų priešgaisrinę saugą, avarinę parengtį branduolinės energetikos objektuose, radioaktyviųjų atliekų tvarkymą bei branduolinių medžiagų apskaitą ir kontrolę reglamentuojančių teisės aktų ir branduolinės saugos normatyvinių techninių dokumentų reikalavimų, taip pat kitų reikalavimų, atsirandančių dėl Lietuvos Respublikos tarptautinių branduolinio ginklo neplatinimo įsipareigojimų.

 

Planuodama ir vykdydama patikrinimus VATESI vadovaujasi Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymu, Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymu, Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Branduolinės saugos reikalavimais BSR-1.1.3-2016 „Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos patikrinimai“, kontroliniais klausimynais ir kitais teisės aktais bei VATESI vadybos sistemos dokumentais.

 

Daugiau informacijos apie patikrinimus >>

 

 

Kontroliniai klausimynai

Kontrolinis klausimynas-ataskaita – tai ūkio subjektų priežiūrą atliekančios institucijos dokumentas, pagal kurį atliekamas ūkio subjekto patikrinimas. Jis sudarytas iš kontrolinių klausimų, apimančių tam tikros srities svarbiausius teisės aktų reikalavimus, ir patikrinimų rezultatų dalies.    
Kontrolinių klausimynų-ataskaitų taikymo tikslas – padėti ūkio subjektams skirti daugiau dėmesio pagrindinių reikalavimų įgyvendinimui.
VATESI yra parengusi šiuos kontrolinius klausimynus-ataskaitas:

 

1. Branduolinės energetikos srities veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais (naudoti, saugoti šaltinius) patikrinimo kontrolinis klausimynas-ataskaita;

 

2. Branduolinės energetikos srities veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais (vykdyti veiklą jonizuojančiosios spinduliuotės aplinkoje branduolinės energetikos objekte) patikrinimo kontrolinis klausimynas-ataskaita;

 

3. Fizinės saugos reikalavimų įgyvendinimo patikrinimo branduolinės energetikos srities veiklai su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais (naudoti, saugoti šaltinius) kontrolinis klausimynas-ataskaita;

 

4. Patikrinimų, susijusių su įsipareigojimų dėl branduolinio ginklo neplatinimo įgyvendinimu, kontrolinis klausimynas-ataskaita;

 

5. Darbuotojų bei asmenų, atsakingų už radiacinę saugą, vykdančių branduolinės energetikos srities veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais ir branduolinės saugos srities veiklą, radiacinės saugos mokymo vykdytojų ir atestuotų asmenų, turinčių teisę mokyti radiacinės saugos, patikrinimo kontrolinis klausimynas-ataskita;

 

6. Branduolinės energetikos objekto saugai svarbių konstrukcijų, sistemų ir komponentų senėjimo valdymo reikalavimų įgyvendinimo patikrinimų kontrolinis klausimynas-ataskaita;

 

7. Branduolinės energetikos objektų eksploatavimo nutraukimo bei dezaktyvavimo ir (ar) išmontavimo darbų vykdymo branduolinės energetikos objekto galutinio sustabdymo metu patikrinimo kontrolinis klausimynas-ataskaita;

 

8. Užregistruotos veiklos, nurodytos Registruojamos veiklos rūšių sąraše, patikrinimo kontrolinis klausimynas-ataskaita;

 

9. Saugai svarbių branduolinės energetikos objekto konstrukcijų, sistemų ir komponentų priešgaisrinės saugos reikalavimų įgyvendinimo patikrinimų kontrolinis klausimynas-ataskaita;

 

10. Branduolinės energetikos objekto saugai svarbių kėlimo įrenginių ir jų įrangos eksploatavimo ir techninės priežiūros patikrinimo kontrolinis klausimynas-ataskaita;

11. Branduolinės energetikos objekto saugai svarbių kėlimo įrenginių ir jų įrangos eksploatavimo dokumentų patikrinimo kontrolinis klausimynas-ataskaita;

12. Branduolinės energetikos objekto saugai svarbių kėlimo įrenginių kėlimo reikmenų patikrinimo kontrolinis klausimynas-ataskaita;

13. Branduolinės energetikos objekto saugai svarbių kėlimo įrenginių ir jų įrangos branduolinės ir radiacinės saugos reikalavimų įgyvendinimo patikrinimo kontrolinis klausimynas-ataskaita;

 

14. Radiacinės saugos reikalavimų taikant individualiąsias apsaugos priemones patikrinimo kontrolinis klausimynas-ataskaita;

15. Branduolinės energetikos objekto statinių ir branduolinės energetikos objekto statinio saugai svarbių konstrukcijų naudojimo ir techninės priežiūros patikrinimo kontrolinis klausimynas-ataskaita;

16. Branduolinės energetikos objekto statinių ir branduolinės energetikos objekto statinio saugai svarbių konstrukcijų statybos ir pripažinimo tinkamu eksploatuoti patikrinimo kontrolinis klausimynas-ataskaita;

 

17. Radiacinės saugos reikalavimų vykdymo, planuojant darbus ir išduodant leidimus vykdyti darbus, patikrinimo kontrolinis klausimynas-ataskaita;

 

18. Panaudoto branduolinio kuro saugyklų PBKS-1 ir (arba) PBKS-2 eksploatavimo patikrinimo kontrolinis klausimynas-ataskaita;

 

19. Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo ir saugojimo iki jų dėjimo į radioaktyviųjų atliekų atliekyną patikrinimo kontrolinis klausimynas-ataskaita;

 

20. Radioaktyviųjų atliekų deginimo įrenginio eksploatavimo ir saugai svarbių sistemų ir komponentų techninės priežiūros kontrolinis klausimynas-ataskaita.

 

 

 

Patikrinimų planas

VATESI kasmet sudaromas ir VATESI viršininko įsakymu patvirtinamas metinis planinių patikrinimų planas, kuris yra skelbiamas viešai.

 

2024 metų patikrinimų planas (2024-05-29)

 

 

 

 

Konsultacijos ūkio subjektams

Ūkio subjektai, norintys gauti konsultaciją raštu, gali prašymus suteikti konsultaciją pateikti:


- elektroninio pašto adresu atom(at)vatesi.lt;
- paštu: adresas – A. Goštauto g. 12, Vilnius, LT-01108;
- faksu: (8 5) 261 4487;
- tiesiogiai atvykę į VATESI: A. Goštauto g. 12, Vilnius, 252 kabinetas, darbo laikas pirmadieniais – ketvirtadieniais – 8–17 val., penktadieniais – 8 val. – 15 val. 45 min., pietų pertrauka – 12 val. – 12 val. 45 min.

Dėl konsultacijų žodžiu kreiptis telefonu: (8 5) 266 1584.

Dėl konsultacijų žodžiu ir rašytinių konsultacijų, teikiamų darbuotojų elektroniniu paštu, taip pat galima kreiptis tiesiogiai į VATESI darbuotojus pagal kontaktus ir kompetenciją, nurodytus skiltyje Kontaktai.

Taip pat galite kreiptis per E.pilietis.

Konsultacijų ūkio subjektams teikimą reglamentuojantys teisės aktai:
1. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas;
2. Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 „Dėl Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“;
3. Informacijos apie aplinką Lietuvos Respublikoje teikimo visuomenei tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. spalio 22 d. nutarimu Nr. 1175 „Dėl Informacijos apie aplinką Lietuvos Respublikoje teikimo visuomenei tvarkos aprašo patvirtinimo“;
4. Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2018 m. rugpjūčio 22 d. įsakymas Nr. 22.3-192 „Dėl ūkio subjektų konsultavimo Valstybinėje atominės energetikos saugos inspekcijoje“.


VATESI viešai paskelbtos konsultacijos.

 

 

Priimtų sprendimų apskundimo tvarka

Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos priimti sprendimai arba tais atvejais, kai sprendimas nebuvo priimtas, šis faktas, atsižvelgiant į sprendimo rūšį, gali būti skundžiami:


1. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo trečiojo skirsnio „Administracinė procedūra“ nustatytais atvejais ir tvarka paduodant skundą Valstybinei atominės energetikos saugos inspekcijai. Skundą gali būti atsisakyta nagrinėti, jeigu nuo skunde nurodytų pažeidimų paaiškėjimo asmeniui dienos iki skundo padavimo dienos yra praėję daugiau kaip 6 mėnesiai (Viešojo administravimo įstatymo 14 straipsnio 5 dalies 5 punktas);

2. Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatytais atvejais ir tvarka Lietuvos administracinių ginčių komisijai. Skundas paduodamas per vieną mėnesį nuo sprendimo paskelbimo arba įteikimo ar pranešimo apie Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos veiksmus (atsisakymą atlikti veiksmus) suinteresuotai šaliai dienos (Ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo 8 straipsnio 1 dalis). Jeigu Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija nevykdo savo pareigų arba vilkina klausimo nagrinėjimą ir nustatytu laiku jo neišsprendžia, toks neveikimas (vilkinimas) gali būti apskųstas per 2 mėnesius nuo dienos, kurią baigiasi įstatymo ar kito teisės akto nustatytas klausimo išsprendimo laikas (Ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo 8 straipsnio 2 dalis);

3. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatytais atvejais ir tvarka Vilniaus apygardos administraciniam teismui. Skundas paduodamas per vieną mėnesį nuo sprendimo ar pranešimo apie veiksmą (atsisakymą atlikti veiksmus) įteikimo suinteresuotai šaliai dienos (Administracinių bylų teisenos įstatymo 29 straipsnio 1 dalis). Jeigu Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija nevykdo savo pareigų arba vilkina klausimo nagrinėjimą ir nustatytu laiku jo neišsprendžia, toks neveikimas (vilkinimas atlikti veiksmus) gali būti apskųstas per du mėnesius nuo dienos, kai baigiasi įstatymo ar kito teisės akto nustatytas klausimo išsprendimo laikas (Administracinių bylų teisenos įstatymo 29 straipsnio 2 dalis).


Dėl valstybės tarnautojų piktnaudžiavimo, biurokratizmo ar kitaip pažeidžiamų žmogaus teisių ir laisvių viešojo administravimo srityje asmuo turi teisę pateikti skundą Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriui Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo nustatyta tvarka.


Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos sprendimai dėl baudos, nurodytos Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymo 47 straipsnyje skundžiamos Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymo 48 straipsnio 27 dalyje nurodyta tvarka. Skundas paduodamas per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos (Branduolinės saugos įstatymo 48 straipsnio 26 dalis).


Asmuo, nesutinkantis su Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos priimtu nutarimu administracinio nusižengimo byloje, skundą gali paduoti Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso nustatyta tvarka apylinkės teismui per nutarimą administracinio nusižengimo byloje priėmusį Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos pareigūną. Skundas paduodamas per dvidešimt kalendorinių dienų nuo nutarimo kopijos (nuorašo) išsiuntimo ar išdavimo dienos (Administracinių nusižengimų kodekso 623 straipsnis).

 

 

2023 m. vykdytų patikrinimų skaičius, pobūdis, trukmė

2023 m. VATESI specialistai atliko 59 ūkio subjektų veiklos patikrinimus. Didžioji dalis – 45 patikrinimai – buvo atlikti VĮ Ignalinos atominėje elektrinėje ir po 1 patikrinimą atlikta Radiacinės saugos centre, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente prie Vidaus reikalų ministerijos, Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Fizinių ir technologijos mokslų centre, UAB „Polimaster“, UAB „Borta“, UAB „Ekobana“, UAB „Dekra Industrial“, UAB „Interlux“, UAB „Lokmis“, UAB „Axioma servisas“, UAB „Konecranes“, UAB „Fima“, UAB „Eldermonta“ ir UAB „Aukstata“.

 

VĮ Ignalinos atominėje elektrinėje buvo patikrinta, kaip yra vykdoma galutinai sustabdytų energijos blokų saugai svarbių konstrukcijų, sistemų ir komponentų techninė priežiūra, kaip įgyvendinami saugos reikalavimai, vykdant 1-ojo ir 2-ojo energijos blokų nebereikalingos įrangos išmontavimo ir dezaktyvavimo darbus, atliekant radioaktyviųjų atliekų tvarkymo darbus, vykdant radioaktyviųjų atliekų vežimą, kaip užtikrinama branduolinės energetikos objektų, branduolinių ir kitų radioaktyviųjų medžiagų fizinė sauga, radiacinė sauga, priešgaisrinė sauga, kibernetinis saugumas, avarinė parengtis, kaip vykdomi branduolinio ginklo neplatinimo įsipareigojimai, darbuotojų mokymai bei užtikrinama jų kompetencija.


Patikrinimai buvo vykdomi vadovaujantis Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos 2023 m. patikrinimų planu.

Vidutiniška atliktų patikrinimų trukmė – 1 diena.

 

 

2023 m. ūkio subjektams įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytų reikalavimų nesilaikymo ar netinkamo vykdymo mastas, priežastys, taikytos poveikio priemonės, dažniausiai pažeidžiamos teisės aktų nuostatos

2023 m. atliktų patikrinimų metu buvo nustatyti 27 pažeidimai, iš jų 16 mažareikšmių teisės aktų reikalavimų pažeidimų. 1 pažeidimas buvo nustatytas ne patikrinimų metu, o nagrinėjant VĮ Ignalinos AE pateiktus saugą pagrindžiančius dokumentus. Dalis pažeidimų buvo susiję su teisės aktų nuostatų, įpareigojančių ūkio subjektus nustatyti tam tikrų procesų vykdymo tvarką ir laikytis savo vadybos sistemos arba kituose normatyviniuose techniniuose dokumentuose nurodytų įsipareigojimų, nesilaikymu, kiti pažeidimai nustatyti fizinės saugos, radioaktyviųjų atliekų tvarkymo ir kitose priežiūros srityse.

 

Dėl nustatytų pažeidimų nebuvo viršytos darbuotojų apšvitos dozės, nebuvo pažeisti radionuklidus sulaikantys ar jonizuojančiąją spinduliuotę slopinantys barjerai, nepablogėjo saugai svarbių įrenginių savybės, į aplinką nebuvo išmetama radionuklidų. Pažeidimai yra šalinami VATESI nustatytais terminais.Baudų už administracinius teisės pažeidimus mokėjimas SEPA formatu

Baudos už administracinius teisės pažeidimus, paskirtos nuo 2015 m. liepos 1 d. (toliau - ATP) mokamos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau - VMI prie FM) biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas, kurios skelbiamos VMI prie FM interneto tinklapyje www.vmi.lt. Baudos už ATP sumokamos atskiru mokėjimo nurodymu už kiekvieną pažeidimą. Mokėjimo nurodyme būtina nurodyti:

 

  • pažeidimo identifikacinį kodą (ROIK). Jo neįrašius, suma bus įskaityta bendra Mokesčio mokėtojo sumokėtų sumų įskaitymo ir mokėjimo prievolių dydžių skirtumo pagal patikslintus mokėjimo prievolių dokumentus tvarkymo taisyklėse nustatyta tvarka;
  • įmokos kodą 1001;
  • gavėją Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, gavėjo kodas 188659752.

 

Informacija apie baudų už ATP sumokėjimą teikiama į administracinių teisės pažeidimų registrą (ATPR).

 

Įgyvendinant 2012 m. kovo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento Nr. 260/2012 nuostatas, nuo 2016 m. sausio 1 d. pereinant prie SEPA bendros mokėjimų eurais erdvės, kredito pervedimų ir tiesioginio debeto, esančių Europos ekonominės erdvės šalyse, SEPA mokėjimo nurodymo formos struktūrizuotos mokėjimo paskirties lauke turi būti nurodomas įmokos kodas, o laisvo teksto mokėjimo paskirties laukas nepildomas. Mokant baudas už administracinius teisės pažeidimus, ROIK turi būti nurodomas unikalaus mokėjimo kodo laukelyje (End to End identification). 

 

 

Atnaujinta 2024-05-29