Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

nutarimas

Dėl VALSTYBINĖS ATOMINĖS ENERGETIKOS SAUGOS INSPEKCIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2012 m. lapkričio 21 d. Nr. 1406

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymo 21 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Patvirtinti Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos nuostatus (pridedama).

 

LAIKINAI EINANTIS MINISTRO PIRMININKO

PAREIGAS                                                                                            ANDRIUS KUBILIUS

 

LAIKINAI EINANTIS ENERGETIKOS MINISTRO

PAREIGAS                                                                                        ARVYDAS SEKMOKAS

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2012 m. lapkričio 21 d. nutarimu Nr. 1406

 

VALSTYBINĖS ATOMINĖS ENERGETIKOS SAUGOS INSPEKCIJOS NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija yra branduolinės energetikos srities veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais (šios veiklos branduolinės saugos, radiacinės saugos, branduolinės energetikos objektų, branduolinių ir branduolinio kuro ciklo medžiagų, jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių fizinės saugos (toliau – fizinė sauga), branduolinių medžiagų apskaitos ir kontrolės) valstybinį reglamentavimą ir priežiūrą vykdanti savarankiška valstybės įstaiga.

Punkto pakeitimai:

Nr. 318, 2016-03-30, paskelbta TAR 2016-04-05, i. k. 2016-07618

 

2. Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymu, Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymu, Lietuvos Respublikos radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įstatymu, Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu ir Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos nuostatais (toliau – Nuostatai).

Punkto pakeitimai:

Nr. 318, 2016-03-30, paskelbta TAR 2016-04-05, i. k. 2016-07618

 

3. Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos oficialus sutrumpintas pavadinimas yra VATESI.

4. Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija (toliau – VATESI) yra biudžetinė įstaiga – viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke ir antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu.

5. VATESI savininkė yra valstybė. VATESI savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos Vyriausybė (toliau – Vyriausybė), kuri tvirtina ir keičia Nuostatus, priima sprendimą dėl VATESI pertvarkymo, reorganizavimo ir likvidavimo, sprendžia kitus biudžetinės įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos kompetencijai priskirtus klausimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 318, 2016-03-30, paskelbta TAR 2016-04-05, i. k. 2016-07618

 

6. VATESI finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų ir kitų teisėtai gaunamų pajamų.

7. VATESI vieši pranešimai teisės aktų nustatytais atvejais, tvarka ir terminais skelbiami VATESI interneto tinklalapyje www.vatesi.lt. Teisės aktų nustatytais atvejais vieši pranešimai skelbiami ir kitose visuomenės informavimo priemonėse.

 

II. VATESI VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS

 

8. VATESI veiklos tikslai, atitinkantys Nuostatų 1 punkte nurodytą VATESI paskirtį, yra:

8.1. vykdyti branduolinės saugos valstybinį reglamentavimą ir priežiūrą;

8.2. vykdyti radiacinės saugos, verčiantis branduolinės energetikos srities veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, valstybinį reglamentavimą ir priežiūrą;

8.3. vykdyti fizinės saugos valstybinį reglamentavimą ir priežiūrą;

8.4. vykdyti branduolinių medžiagų apskaitos ir kontrolės valstybinį reglamentavimą ir priežiūrą, taip pat kitų reikalavimų, atsirandančių dėl Lietuvos Respublikos tarptautinių branduolinio ginklo neplatinimo įsipareigojimų, priežiūrą.

9. Siekdama visų Nuostatų 8 punkte nustatytų veiklos tikslų, VATESI atlieka šias funkcijas:

9.1. rengia ir teikia Vyriausybei ar jos įgaliotoms institucijoms pasiūlymus dėl branduolinės saugos, radiacinės saugos branduolinės energetikos srityje, branduolinės energetikos objektų, branduolinio kuro ciklo medžiagų, kai jos vežamos, ir branduolinių medžiagų, kai jų kiekiai atitinka Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymo 1 priede nustatytus kiekius, fizinės saugos, branduolinių medžiagų apskaitos ir kontrolės užtikrinimo sistemos tobulinimo;

9.2. teikia pasiūlymus teisinio reglamentavimo spragų šalinimo, teisės aktų nustatytų reikalavimų pagrįstumo, efektyvios ūkio subjektų veiklos priežiūros organizavimo klausimais;

9.3. kuria ir tobulina branduolinės saugos, radiacinės saugos branduolinės energetikos srityje, fizinės saugos, taip pat branduolinių medžiagų apskaitos ir kontrolės valstybinio reglamentavimo ir priežiūros sistemą, tvirtina šias sritis (įskaitant Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymo 4 straipsnyje nustatytas branduolinės saugos reglamentavimo sritis) reglamentuojančius teisės aktus;

9.4. pagal kompetenciją rengia ir (ar) Vyriausybei teikia Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų branduolinės saugos, fizinės saugos, branduolinių medžiagų apskaitos ir kontrolės, taip pat radiacinės saugos verčiantis branduolinės energetikos srities veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais klausimais projektus;

Punkto pakeitimai:

Nr. 318, 2016-03-30, paskelbta TAR 2016-04-05, i. k. 2016-07618

 

9.5. nagrinėja ir vertina pareiškėjų dokumentus, teikiamus gauti licenciją ar leidimą, taip pat licencijų ar leidimų turėtojų arba kitų asmenų teikiamus dokumentus, priima atitinkamus sprendimus dėl šių dokumentų;

9.6. įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais atvejais, tvarka ir sąlygomis VATESI viršininko sprendimu išduoda licencijas ir leidimus, įspėja apie licencijų ir leidimų galiojimo sustabdymą, sustabdo jų galiojimą, panaikina galiojimo sustabdymą arba panaikina licencijų ir leidimų galiojimą, nustato ir keičia jų sąlygas, prižiūri, kaip šių sąlygų laikomasi;

9.7. prižiūri, kaip laikomasi branduolinę saugą, radiacinę saugą verčiantis branduolinės energetikos srities veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, fizinę saugą, branduolinių medžiagų apskaitą ir kontrolę reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, taip pat kitų reikalavimų, atsirandančių dėl Lietuvos Respublikos tarptautinių branduolinio ginklo neplatinimo įsipareigojimų;

Punkto pakeitimai:

Nr. 318, 2016-03-30, paskelbta TAR 2016-04-05, i. k. 2016-07618

 

9.8. prižiūri, kaip laikomasi teisės aktų nustatytų reikalavimų branduolinės energetikos srities veiklai, kuriai išduodama licencija ar leidimas, ir kaip vykdomos licencijos ir (ar) leidimo turėtojų teisės ir pareigos;

9.9. prižiūri pareiškėjų, licencijų ir leidimų turėtojų ar jiems paslaugas teikiančių, prekes tiekiančių ar darbus atliekančių asmenų ar kitų su branduolinėmis ir (ar) branduolinio kuro ciklo medžiagomis susijusią veiklą vykdančių asmenų veiklą, taip pat tikrina branduolinės energetikos objektų būklę;

9.10. teisės aktų nustatyta tvarka priima sprendimus dėl VATESI suderinti teikiamų dokumentų;

9.11. prižiūri ir užtikrina, kad būtų laikomasi Radioaktyviųjų medžiagų, radioaktyviųjų atliekų ir panaudoto branduolinio kuro įvežimo, išvežimo, vežimo tranzitu ir vežimo Lietuvos Respublikoje taisyklių, tvirtinamų sveikatos apsaugos ministro ir Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko, nuostatų vežant (įvežant, išvežant, vežant tranzitu ir vežant Lietuvos Respublikos teritorijoje) branduolinio kuro ciklo medžiagas, branduolines medžiagas ir daliąsias medžiagas, kai jų kiekiai atitinka Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymo 1 priede nustatytus kiekius;

9.12. bendradarbiauja su užsienio valstybių branduolinės energetikos sektoriaus valstybinio reglamentavimo ir priežiūros institucijomis, pagal kompetenciją dalyvauja tarptautinių organizacijų ir Europos Sąjungos institucijų, komitetų ir grupių veikloje;

9.13. pagal kompetenciją dalyvauja įgyvendinant su Nuostatų 8 punkte išvardytais VATESI veiklos tikslais susijusių tarptautinių sutarčių nuostatas;

9.14. rengia ir teikia Vyriausybei ar jos įgaliotai institucijai pasiūlymus dėl valstybės politikos ir strategijos branduolinės energetikos sektoriuje ir jos įgyvendinimo;

9.15. branduolinės ir (ar) radiologinės avarijos atveju, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymu ir Valstybiniu gyventojų apsaugos planu branduolinės avarijos atveju, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. sausio 18 d. nutarimu Nr. 99 „Dėl Valstybinio gyventojų apsaugos plano branduolinės avarijos atveju patvirtinimo“, yra atsakinga už valstybės lygio ekstremaliosios situacijos likvidavimo ir padarinių šalinimo organizavimą institucija;

Punkto pakeitimai:

Nr. 318, 2016-03-30, paskelbta TAR 2016-04-05, i. k. 2016-07618

 

9.16. atlieka nepriklausomus branduolinės ir radiologinės avarijos priežasčių ir aplinkybių tyrimus;

9.17. taiko poveikio priemones Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, reikalauja, kad atitinkami asmenys įgyvendintų koregavimo priemones, pašalintų pažeidimus, ir prižiūri, kaip vykdomi šie reikalavimai;

9.18. teikia ūkio subjektams metodinę pagalbą, prižiūri, kaip ūkio subjektai laikosi įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytų reikalavimų, kontroliuoja, ar tinkamai tuos reikalavimus vykdo, ir įgyvendina kitas priemones, užtikrinančias tinkamą teisės aktų reikalavimų laikymąsi ir mažinančias galimų pažeidimų;

9.19. dalyvauja įgyvendinant Tarptautinės atominės energijos agentūros Techninio bendradarbiavimo programą.

10. Siekdama Nuostatų 8.1 punkte nustatyto veiklos tikslo, VATESI, be Nuostatų 9 punkte nurodytų funkcijų, atlieka ir šias funkcijas:

10.1. vykdo branduolinės saugos peržiūrą ir įvertinimą;

10.2. peržiūri ir įvertina branduolinės energetikos objektų ir veiklos, susijusios su branduolinėmis ir branduolinio kuro ciklo medžiagomis, saugą pagrindžiančius dokumentus;

10.3. prižiūri, kaip laikomasi branduolinės energetikos objektų saugai svarbių konstrukcijų, sistemų ir komponentų saugos ir priešgaisrinės saugos reikalavimų;

10.4. nustato radioaktyviųjų atliekų klasifikavimo ir radioaktyviųjų atliekų pakuočių priėmimo į radioaktyviųjų atliekų saugyklą ar radioaktyviųjų atliekų atliekyną kriterijus;

10.5. tvirtina branduolinės saugos reikalavimus ir taisykles, reglamentuojančius:

10.5.1. branduolinės energetikos objektų statybos vietos (aikštelės) vertinimą, branduolinės energetikos objekto projektavimą, statybą, pripažinimą tinkamu eksploatuoti, eksploatavimą, eksploatavimo nutraukimą, uždarytų radioaktyviųjų atliekų atliekynų priežiūrą;

10.5.2. branduolinės energetikos objektų, branduolinių medžiagų ir (arba) branduolinio kuro ciklo medžiagų fizinę saugą;

10.5.3. branduolinės energetikos objektų saugai svarbių konstrukcijų, sistemų ir komponentų priešgaisrinę saugą;

10.5.4. pasirengimą galimoms branduolinėms ir radiologinėms avarijoms, jų prevenciją, avarinę parengtį branduolinės energetikos objektuose ir vežant branduolines ir (arba) branduolinio kuro ciklo medžiagas;

10.5.5. branduolinio kuro ciklo medžiagų vežimą;

10.5.6. branduolinių ir kitų daliųjų medžiagų, kurių kiekis viršija Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymo 1 priede nustatytą kiekį, įsigijimą, turėjimą, naudojimą;

10.5.7. radioaktyviųjų atliekų tvarkymą branduolinės energetikos objektuose, įskaitant radioaktyviųjų atliekų klasifikavimą, nebekontroliuojamųjų lygių, kurių neviršijant radioaktyviosios atliekos nebekontroliuojamos apsaugos nuo jonizuojančiosios spinduliuotės žalingo poveikio požiūriu, nustatymą ir radionuklidų išmetimą į aplinką;

10.5.8. branduolinės energetikos objektą eksploatuojančios organizacijos ar kitą veiklą su branduolinėmis medžiagomis, kurių kiekis viršija Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymo 1 priede nustatytą kiekį, ir (arba) veiklą su branduolinio kuro ciklo medžiagomis vykdančių asmenų ir (ar) jų darbuotojų, taip pat branduolinės energetikos srities veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais radiacinę saugą;

10.5.9. licencijuojamą veiklą vykdančių ir kitą su branduolinėmis ir (arba) branduolinio kuro ciklo medžiagomis susijusią veiklą, taip pat branduolinės energetikos objekto statybos vietos (aikštelės) vertinimą vykdančių asmenų vadybos sistemas;

10.6. suderinusi su Sveikatos apsaugos ministerija, nustato radionuklidų nebekontroliuojamuosius radioaktyvumo lygius medžiagoms ir atliekoms, susidarančioms branduolinės energetikos srities veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais metu;

10.7. nagrinėja ir teikia kitoms valstybės ir savivaldybių institucijoms, Lietuvos Respublikos ir tarptautinėms organizacijoms, visuomenei informaciją apie branduolinės saugos požiūriu svarbius įvykius;

10.8. inicijuoja, koordinuoja ir kontroliuoja su branduoline sauga susijusius mokslinius tyrimus ir bandymus, kurių reikia branduolinei saugai gerinti;

10.9. rengia ir VATESI viršininko įsakymu tvirtina branduolinės energetikos objekto modifikacijų kategorijas ir modifikacijų atlikimo tvarkos aprašą.

11. Siekdama Nuostatų 8.2 punkte nustatyto veiklos tikslo, VATESI, be Nuostatų 9 punkte nurodytų funkcijų, atlieka ir šias funkcijas:

11.1. prižiūri ir užtikrina, kad būtų laikomasi teisės aktų reikalavimų tvarkant radioaktyviąsias atliekas branduolinės energetikos objektuose;

11.2. suderinusi su Sveikatos apsaugos ministerija, rengia ir tvirtina darbuotojų ar jų atskirų rizikos grupių, nuolat ar laikinai dirbančių branduolinės energetikos objektuose, taip pat kitų asmenų, laikinai vykdančių veiklą branduolinės energetikos objektuose, radiacinės saugos reikalavimus;

11.3. prižiūri, kaip laikomasi darbuotojų ar atskirų jų rizikos grupių, nuolat ar laikinai dirbančių branduolinės energetikos objektuose ar vykdančių branduolinės energetikos srities veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, taip pat kitų asmenų, laikinai vykdančių veiklą branduolinės energetikos objektuose ar branduolinės energetikos srities veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, radiacinės saugos reikalavimų;

Punkto pakeitimai:

Nr. 318, 2016-03-30, paskelbta TAR 2016-04-05, i. k. 2016-07618

 

11.4. organizuoja ir pagal kompetenciją atlieka radiacinės saugos būklės tyrimus ir valstybinę ekspertizę verčiantis branduolinės energetikos srities veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais;

11.5. teikia valstybės ir savivaldybių institucijoms, įstaigoms ir organizacijoms informaciją apie radiacinės saugos būklę verčiantis branduolinės energetikos srities veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais;

11.6. suderinusi su Sveikatos apsaugos ministerija, nustato radionuklidų išmetimo į aplinką iš branduolinės energetikos objektų normas, prižiūri, kaip laikomasi radionuklidų išmetimo į aplinką normų;

11.7. dalyvauja atliekant branduolinių ir radiologinių avarijų, įvykusių branduolinės energetikos objektuose ar vykdant branduolinės energetikos srities veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais tyrimus, prognozuoja jų padarinius ir teikia pasiūlymus, kaip jų išvengti ir juos likviduoti;

Punkto pakeitimai:

Nr. 318, 2016-03-30, paskelbta TAR 2016-04-05, i. k. 2016-07618

 

11.8. Vyriausybės patvirtintų licencijavimo taisyklių nustatyta tvarka ir sąlygomis išduoda licencijas ar laikinuosius leidimus verstis Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatyme nurodyta branduolinės energetikos srities veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, juos patikslina, sustabdo jų galiojimą, panaikina jų galiojimo sustabdymą ar panaikina jų galiojimą;

11.9. kontroliuoja jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių, radiacinės saugos įrangos, kitų įtaisų ir medžiagų, galinčių lemti apšvitą, taip pat gaminių, turinčių jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių, radiacinės saugos reikalavimų atitiktį verčiantis branduolinės energetikos srities veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais;

11.10. kai Nuostatų 11.9 punkte nurodyti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniai, radiacinės saugos įranga, kiti įtaisai, medžiagos ir gaminiai, turintys jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių, gali lemti papildomą poveikį aplinkai, kartu su Aplinkos apsaugos agentūra kontroliuoja jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių, radiacinės saugos įrangos, kitų įtaisų ir medžiagų, galinčių lemti apšvitą, taip pat gaminių, turinčių jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių, radiacinės saugos reikalavimų atitiktį verčiantis branduolinės energetikos srities veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais;

11.11.     organizuoja atrankinius radono tūrinių aktyvumų tyrimus branduolinės energetikos objektų aikštelėse esančiuose statiniuose;

Punkto pakeitimai:

Nr. 318, 2016-03-30, paskelbta TAR 2016-04-05, i. k. 2016-07618

 

11.12. atlieka Lietuvos Respublikos kompetentingos institucijos funkcijas 7 klasės radioaktyviųjų medžiagų vežimo ir su tuo susijusios veiklos srityse, įskaitant pereinamojo laikotarpio priemones, bendrąsias ir specialiąsias šios klasės nuostatas, pakuočių ir medžiagų konstrukcijos, bandymų ir patvirtinimo, nesupakuotų didelių ir sunkių gaminių vežimo reikalavimus, pagal atitinkamas pavojingųjų krovinių vežimo nuostatas, pateiktas aktualios redakcijos Europos sutarties dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais (ADR) A ir B techninių priedų 1.7 ir 6.4 skyriuose, 1.6.6 ir 2.2.7 skirsniuose ir 4.1.3.8 punkte, Pavojingų krovinių tarptautinio vežimo geležinkeliais taisyklių (RID) priedo 1.7 ir 6.4 skyriuose, 1.6.6 ir 2.2.7 skirsniuose ir 4.1.3.8 punkte, Tarptautinio krovinių vežimo geležinkeliais susitarimo (SMGS) 2 priedo 1.7 ir 6.4 skyriuose, 1.6.6 ir 2.2.7 skirsniuose ir 4.1.3.8 punkte;

11.13. pagal kompetenciją bendradarbiauja su tarptautinėmis ir Lietuvos organizacijomis radiacinės saugos srityje, dalyvauja tarptautinių organizacijų ir Europos Sąjungos institucijų, komitetų ir grupių veikloje;

11.14. dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių ar tam tikrų jų nuostatų, susijusių su valstybės radiacinės saugos klausimais, projektus.

12. Siekdama Nuostatų 8.3 punkte nustatyto veiklos tikslo, VATESI, be Nuostatų 9 punkte nurodytų funkcijų, atlieka ir šias funkcijas:

12.1. nustato branduolinės energetikos objekto apsaugos zonų rūšis ir jų apsaugos sąlygas;

12.2. nustato branduolinių medžiagų kategorijas;

Punkto pakeitimai:

Nr. 318, 2016-03-30, paskelbta TAR 2016-04-05, i. k. 2016-07618

 

12.3. dalyvaujant Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentui, Krašto apsaugos ministerijai ir Vidaus reikalų ministerijai, nustato ir ne rečiau kaip kartą per metus persvarsto branduolinės energetikos objektų numatomą grėsmę ir numatomą grėsmę branduolinių medžiagų, kurių kiekis viršija Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymo 1 priede nustatytą kiekį, įsigijimui, turėjimui, naudojimui ir vežimui;

12.4. prižiūri, kaip laikomasi branduolinės energetikos objektų statybos aikštelės fizinės saugos reikalavimų;

12.5. dalyvauja įgyvendinant Branduolinių medžiagų fizinės saugos konvencijos nuostatas, atlieka ryšių palaikymo Branduolinių medžiagų fizinės saugos konvencijos ir Branduolinių medžiagų fizinės saugos konvencijos pakeitimo nuostatų taikymo sričiai priklausančiais klausimais punkto funkcijas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 318, 2016-03-30, paskelbta TAR 2016-04-05, i. k. 2016-07618

 

13. Siekdama Nuostatų 8.4 punkte nustatyto veiklos tikslo, VATESI, be Nuostatų 9 punkte nurodytų funkcijų, atlieka ir šias funkcijas:

13.1. palaiko valstybinės branduolinių medžiagų apskaitos ir kontrolės sistemos funkcionavimą;

13.2. kartu su kitomis atsakingomis institucijomis dalyvauja vykdant strateginių prekių eksporto, importo, tranzito ir tarpininkavimo kontrolę, atlieka branduolinių dvejopo naudojimo prekių kontrolę Lietuvos Respublikoje;

13.3. dalyvauja Visapusiško branduolinio bandymo uždraudimo sutarties organizacijos veikloje, atstovauja Vyriausybei palaikant santykius su Visapusiško branduolinių bandymų uždraudimo sutarties organizacija, koordinuoja su šia organizacija susijusią Lietuvos Respublikos valstybės valdymo institucijų veiklą;

13.4. teikia Tarptautinės atominės energijos agentūros branduolinių ir radioaktyviųjų medžiagų nelegalaus judėjimo duomenų bazei informaciją apie rastus, nustatytus ar sulaikytus paliktuosius jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius, paliktąsias branduolinio kuro ciklo medžiagas, paliktąsias branduolines ir daliąsias medžiagas, radionuklidais užterštus objektus, vartojamuosius gaminius ar medžiagas;

13.5. atsako už Airijos, Belgijos Karalystės, Danijos Karalystės, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Nyderlandų Karalystės, Vokietijos Federacinės Respublikos, Europos atominės energijos bendrijos ir Tarptautinės atominės energijos agentūros susitarimo, įgyvendinančio Sutarties dėl branduolinio ginklo neplatinimo III straipsnio 1 ir 4 dalis, kuris pasirašytas 1973 m. balandžio 5 d. Briuselyje, ir Airijos, Austrijos Respublikos, Belgijos Karalystės, Danijos Karalystės, Graikijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Nyderlandų Karalystės, Portugalijos Respublikos, Suomijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Vokietijos Federacinės Respublikos, Europos atominės energijos bendrijos ir Tarptautinės atominės energijos agentūros susitarimo, įgyvendinančio Sutarties dėl branduolinio ginklo neplatinimo III straipsnio 1 ir 4 dalis, Papildomo protokolo įgyvendinimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 318, 2016-03-30, paskelbta TAR 2016-04-05, i. k. 2016-07618

 

14. VATESI atlieka ir kitas Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose jai nustatytas funkcijas.

 

III. VATESI TEISĖS

 

15. VATESI, atlikdama jai pavestas funkcijas ir siekdama savo veiklos tikslų, turi teisę:

15.1. gauti iš branduolinės energetikos objekto projektą įgyvendinančių asmenų, pareiškėjų ir licencijos turėtojų, jiems paslaugas teikiančių, prekes tiekiančių, darbus atliekančių ar kitą su branduolinėmis ir (arba) branduolinio kuro ciklo medžiagomis susijusią veiklą vykdančių asmenų visą branduolinės saugos būklei peržiūrėti ir įvertinti reikalingą informaciją;

15.2. įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka gauti branduolinei saugai reglamentuoti ir iš Lietuvos Respublikos branduolinio ginklo neplatinimo ir kitų tarptautinių įsipareigojimų atsirandančių reikalavimų įgyvendinimui prižiūrėti reikalingą informaciją ir dokumentus iš tokia informacija ar dokumentais disponuojančių asmenų;

15.3. koordinuoti veiksmus su kitomis valstybės valdymo ir (ar) savivaldybių institucijomis, jeigu to reikia branduolinės saugos reglamentavimo funkcijoms atlikti;

15.4. naudotis ekspertų ir konsultantų, mokslinės-techninės paramos organizacijų, kitų tiekėjų, nepriklausomų nuo pareiškėjų, licencijos turėtojų ar kitą su branduolinėmis ir (arba) branduolinio kuro ciklo medžiagomis susijusią veiklą vykdančių asmenų paslaugomis;

15.5. teisės aktų nustatyta tvarka naudotis prieiga prie Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registre esančių duomenų, kurių reikia VATESI funkcijoms tinkamai atlikti;

15.6. gauti iš tikrinamo ūkio subjekto technines priemones, būtinas priežiūros tikslais tikrinamoms konstrukcijoms, sistemoms ir komponentams įvertinti;

15.7. gauti iš tikrinamo ūkio subjekto specialią aprangą ir kitas asmeninės apsaugos priemones, jeigu priežiūros tikslais patikrinimai atliekami teritorijose ar patalpose, galinčiose kelti pavojų žmonių sveikatai ir saugumui.

16. VATESI turi ir kitų teisių, kurias jai suteikia Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai.

 

IV. VATESI VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

 

17. VATESI veikla organizuojama vadovaujantis strateginiu veiklos planu ir metiniu veiklos planu, kurių rengimą ir tvirtinimą nustato Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymas ir Strateginio planavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 827 „Dėl Strateginio planavimo metodikos patvirtinimo“.

Punkto pakeitimai:

Nr. 318, 2016-03-30, paskelbta TAR 2016-04-05, i. k. 2016-07618

 

18. VATESI vadovauja viršininkas. VATESI viršininko skyrimo ir atleidimo tvarka ir pagrindai, atskaitomybė, pavaldumas ir kompetencija nustatyti Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatyme.

19. VATESI viršininko pavaduotojus skiria Ministras Pirmininkas VATESI viršininko teikimu.

20. VATESI viršininko nesant, atsižvelgiant į pavaduotojų skaičių, viršininko funkcijas laikinai atlieka VATESI viršininko pirmasis pavaduotojas, jo nesant – antrasis pavaduotojas, o šio nesant – trečiasis pavaduotojas.

21. VATESI vidaus darbo tvarka, VATESI padalinių ir nepriklausančių padaliniams valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, veikla reglamentuojama VATESI viršininko įsakymais tvirtinamose VATESI vidaus darbo tvarkos taisyklėse, VATESI vidaus darbo reglamente, VATESI padalinių nuostatuose, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, pareigybių aprašymuose ir kituose vidaus administravimo teisės aktuose.

22. VATESI valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, priėmimo į pareigas tvarką, atleidimo iš pareigų, darbo užmokesčio, pašalpų mokėjimo jiems tvarką ir sąlygas, jų teises ir pareigas, tarnybinę ir drausminę atsakomybę, socialines ir kitas garantijas nustato Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas ir Lietuvos Respublikos darbo kodeksas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 318, 2016-03-30, paskelbta TAR 2016-04-05, i. k. 2016-07618

 

V. VATESI VIDAUS ADMINISTRAVIMO KONTROLĖ

 

23. VATESI valstybinį (finansinį ir veiklos) auditą atlieka Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė.

24. VATESI strateginio veiklos plano ir metinio veiklos plano įgyvendinimo kontrolę atlieka VATESI viršininkas arba VATESI viršininko sudaryta strateginio planavimo grupė.

25. VATESI vidaus auditą atlieka VATESI įsteigtas vidaus audito skyrius teisės aktų nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 531, 2013-06-12, Žin., 2013, Nr. 65-3243 (2013-06-20), i. k. 1131100NUTA00000531

 

26. VATESI finansų kontrolę vykdo VATESI viršininkas, VATESI viršininko paskirti viršininko pavaduotojai ir (arba) valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį.

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

27. VATESI gali būti pertvarkoma, reorganizuojama ir likviduojama Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 318, 2016-03-30, paskelbta TAR 2016-04-05, i. k. 2016-07618

 

_________________