Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

Streso testai

2011 m. kovo 25 d. Europos Vadovų Taryba, reaguodama į įvykius Japonijos Fukušimos Daiči branduolinėje elektrinėje, priėmė sprendimą peržiūrėti visų Europos Sąjungoje esančių branduolinių elektrinių saugą atliekant vadinamuosius „testavimus nepalankiausiomis sąlygomis“ (toliau streso testai), kurių metu būtų atliktas papildomas išsamus ir skaidrus rizikos bei saugos įvertinimas. „Streso testų“ deklaracija, pagal kurią buvo atliekami streso testai, buvo parengta Vakarų Europos branduolinę saugą reguliuojančiųjų institucijų asociacijos (WENRA) ir patvirtinta Europos branduolinės saugos reguliuojančiųjų institucijų grupės (ENSREG).

2011 m. gegužę VATESI įpareigojo VĮ Ignalinos atominę elektrinę (toliau Ignalinos AE) atlikti papildomą branduolinės saugos įvertinimą pagal streso testų deklaracijoje nustatytus reikalavimus. Atlikusi galutinai sustabdytų atominės Ignalinos AE energijos blokų, eksploatuojamos sausojo tipo panaudoto branduolinio kuro saugyklos bei tuo metu pagal eksploatavimo nutraukimo projektą B1 statomos antrosios panaudoto branduolinio kuro saugyklos papildomą saugos analizę ir pagrindimą, Ignalinos AE 2011 m. rudenį VATESI peržiūrėti ir įvertinti pateikė Ignalinos AE branduolinės saugos streso testų ataskaitą. Remdamasi šios ataskaitos informacija VATESI parengė ir ENSREG pateikė Nacionalinę branduolinės saugos streso testų ataskaitą.


Po visų streso testuose dalyvavusių valstybių nacionalinių ataskaitų pateikimo vykdyta šių ataskaitų tarpusavio peržiūra. Jos metu, 2012 m. kovą, ekspertai apsilankė Ignalinos AE, kartu su VATESI ir elektrinės specialistais diskutavo saugos klausimais, bei, įvertinę gautus atsakymus, parengė galutinę Lietuvos streso testų tarpusavio peržiūros ataskaitą. Tarpusavio peržiūros Lietuvoje vizito metu nenustatyta priežasčių, dėl kurių reikėtų imtis skubių branduolinės saugos gerinimo veiksmų.


2012 m. balandžio 26 d. ENSREG patvirtino „streso testų“ tarpusavio peržiūros bendrąją ataskaitą ir kiekvienos šalies galutines „streso testų“ tarpusavio peržiūros ataskaitas bei paskelbė jungtinį ENSREG ir Europos Komisijos pareiškimą, kuriame numatė veiksmus, reikalingus toliau skatinti visų Europoje esančių branduolinių elektrinių saugos stiprinimą. Šis pareiškimas įpareigojo „streso testuose“ dalyvavusių šalių branduolinę saugą reguliuojančias institucijas parengti nacionalinius veiksmų planus, į kuriuos, vadovaujantis ENSREG reikalavimais, šalys turėjo įtraukti konkrečias branduolinės saugos gerinimo priemones.


VATESI parengė ir 2013 m. sausio 8 d. patvirtino Branduolinės saugos gerinimo, įvertinus įgytą patirtį po avarijos Japonijos Fukušima Daiči branduolinėje elektrinėje, planą (toliau – Branduolinės saugos gerinimo planą). Šis planas parengtas vadovaujantis ENSREG reikalavimais, nustatytais nacionalinių veiksmų planų parengimui, ir buvo pateiktas ENSREG kaip Lietuvos nacionalinis veiksmų planas. Šiame plane pateikta informacija apie streso testų ir tarpusavio peržiūros atlikimą Lietuvoje, nurodytos saugos gerinimo priemonės, kurias Ignalinos AE jau įdiegė ar planuoja įdiegti atominėje elektrinėje ir statomoje panaudoto branduolinio kuro saugykloje. Branduolinės saugos gerinimo plane taip pat nurodytos priemonės, susijusios su avarinės parengties ir branduolinės saugos reglamentavimo gerinimu Lietuvoje.


2013 m. balandžio 22–26 d. ENSREG organizavo susitikimą, skirtą nacionalinių veiksmų planų tarpusavio peržiūrai. Šio susitikimo metu streso testuose dalyvavusių valstybių atstovai pristatė savo nacionalinius veiksmų planus ir pateikė atsakymus į branduolinės saugos ekspertų užduotus klausimus. 2013 m. birželį ENSREG patvirtino nacionalinių veiksmų planų tarpusavio peržiūros rezultatų apibendrinančiąją ataskaitą, kurioje pateikė išvadas apie kiekvienos šalies, tarp jų ir Lietuvos, nacionalinius veiksmų planus. Nacionalinių veiksmų planų tarpusavio peržiūros metu esminių Branduolinės saugos gerinimo plano neatitikčių ENSREG reikalavimams nenustatyta. Į visus planui užduotus klausimus susitikimo metu Lietuvos atstovai pateikė išsamius atsakymus. 

  
2013 m. įvykusio ENSREG nacionalinių veiksmų planų tarpusavio peržiūros susitikimo metu buvo nuspręsta dar kartą surengti nacionalinių veiksmų planų tarpusavio peržiūrą, kai bus užbaigti svarbiausi tyrimai ir saugos gerinimo darbai, numatyti daugelio valstybių nacionaliniuose veiksmų planuose. 2-ąjį ENSREG nacionalinių veiksmų planų tarpusavio peržiūros susitikimą numatyta surengti 2015 m. balandžio 20–24 d. Rengdamasi šiam susitikimui, VATESI 2014 m. pabaigoje ENSREG pateikė Lietuvos branduolinės saugos gerinimo plano įgyvendinimo ataskaitą, kurioje nurodomi Branduolinės saugos gerinimo plane nustatytų priemonių įgyvendinimo eiga ir rezultatai.

 

VATESI parengė ir suderinus su visomis suinteresuotomis institucijomis 2015 m. kovo 24 d. patvirtino naują Branduolinės saugos gerinimo, įvertinus įgytą patirtį po avarijos Japonijos Fukušima Daiči branduolinėje elektrinėje, planą (toliau – atnaujintas Branduolinės saugos gerinimo planas). Atnaujintame Branduolinės saugos gerinimo plane atsižvelgta į įgyvendintas branduolinės saugos ir avarinės parengties priemones, nustatytas 2013 m. patvirtintame Branduolinės saugos gerinimo plane bei šio plano įgyvendinimo eigą ir rezultatus.

 

2018 m. sausio 15 d. VATESI pateikė atnaujintą Lietuvos branduolinės saugos gerinimo plano įgyvendinimo ataskaitą ENSREG. Visos priemonės, susijusios su galutinai sustabdytais Ignalinos AE energijos blokais ir panaudoto branduolinio kuro saugyklomis buvo įgyvendintos 2015 m. Dvi paskutines priemones, susijusias su branduolinės saugos reglamentavimo stiprinimu Lietuvoje, VATESI baigė įgyvendinti 2018 m. kovo mėnesį, kai patikslino Branduolinės saugos reikalavimus BSR-2.1.2-2010 „Bendrieji atominių elektrinių su RBMK-1500 tipo reaktoriais saugos užtikrinimo reikalavimai“: buvo detalizuoti reikalavimai saugai svarbių sistemų atsparumui vidiniams ir išoriniams poveikiams bei panaudoto branduolinio kuro saugai užtikrinti, įskaitant matavimo prietaisų patikimumą sunkiųjų avarijų valdymo sąlygomis, patikslinti reikalavimai avarinio eksploatavimo instrukcijoms bei techninių priemonių panaudojimui neprojektinių avarijų metu.

2018 m. gegužės 25 d. VATESI pateikė ENSREG galutinę Lietuvos branduolinės saugos gerinimo plano įgyvendinimo ataskaitą, kurioje informuojama, kad Lietuvoje užbaigti visi po atliktų streso testų suplanuoti darbai.

 

Daugiau informacijos apie „streso testus“ Europos Sąjungoje esančiose branduolinėse elektrinėse (anglų ir lietuvių klb.):

EU stress tests and Follow-up.

 

Svarbiausi dokumentai:

2011 m. kovo 24–25 d. Europos Vadovų Tarybos išvados DOC/11/3 „Delegacijoms pridedamos Europos Vadovų Tarybos (2011 m. kovo 24–25 d.) išvados“;

2011 m. gegužės 25 d. ENSREG deklaracija „Europos Sąjungos „streso testų“ specifikacija“;

2011 m. spalio 20 d. Valstybės įmonės Ignalinos atominė elektrinė ataskaita „Streso testų“, atliktų Ignalinos atominėje elektrinėje, ataskaita“;

2011 m. gruodžio 28 d. VATESI ataskaita „Nacionalinė galutinė „streso testų“ ataskaita“;

2012 m. balandžio 26 d. ENSREG ataskaita „Lietuvos šalies tarpusavio peržiūros ataskaita. „Streso testai“ atlikti Europos branduolinėse elektrinėse“;

2012 m. balandžio 26 d. ENSREG ataskaita „Tarpusavio peržiūros ataskaita: Streso testai, atlikti Europos branduolinėse elektrinėse“;

2012 m. balandžio 26 d. ENSREG pranešimas spaudai „Streso testai“ ir tarpusavio peržiūros procesas. Jungtinis ENSREG ir Europos Komisijos pareiškimas“;

2012 m. liepos 25 d. ENSREG pranešimas spaudai „Veiksmų planas: tolesni veiksmai po Europos branduolinių elektrinių „streso testų“ tarpusavio peržiūros“;

2012 m. liepos 26 d. ENSREG pranešimas spaudai „Rekomendacijų ir pasiūlymų sąranka: „streso testų“, atliktų Europos branduolinėms elektrinėms, tarpusavio peržiūra“;

2013 m. birželio 10 d. ENSREG ataskaita „ENSREG nacionalinių veiksmų planų tarpusavio peržiūros darbinis susitikimas. Apibendrinančioji ataskaita“;

2013 m. sausio 8 d. VATESI plano „Branduolinės saugos gerinimo, įvertinus įgytą patirtį po avarijos Japonijos Fukušima Daiči branduolinėje elektrinėje, planas“ versija anglų kalba (pateikta ENSREG);

2014 m. gruodžio 31 d. VATESI ataskaita „Lietuvos branduolinės saugos gerinimo plano įgyvendinimo ataskaita“;

2015 m. kovo 24 d. VATESI planas „Branduolinės saugos gerinimo, įvertinus įgytą patirtį po avarijos Japonijos Fukušima Daiči branduolinėje elektrinėje, planas“.

2018 m. sausio 8 d. Lietuvos branduolinės saugos gerinimo plano įgyvendinimo ataskaita (anglų kalba, pateikta ENSREG).

2018 m. gegužės 16 d. Lietuvos branduolinės saugos gerinimo plano įgyvendinimo ataskaita (anglų kalba, pateikta ENSREG).

 

Atnaujinta 2020-07-28