Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

VATESI išduodamų licencijų ir leidimų rūšys, nustatytos Branduolinės saugos įstatyme

 

Licencijų rūšys:

 

 • statyti (statytojui (užsakovui) branduolinės energetikos objektą (objektus);
 • eksploatuoti branduolinės energetikos objektą (objektus);
 • statyti (statytojui (užsakovui) ir eksploatuoti branduolinės energetikos objektą (objektus);
 • vykdyti branduolinės energetikos objekto (objektų) eksploatavimo nutraukimą;
 • prižiūrėti uždarytą radioaktyviųjų atliekų atliekyną (atliekynus);
 • vežti branduolinio kuro ciklo medžiagas ir Branduolinės saugos įstatymo 1 priede nurodytas branduolines ir daliąsias medžiagas nustatytais kiekiais;
 • Branduolinės saugos įstatymo 1 priede nustatytais kiekiais įsigyti, turėti ir naudoti nurodytas branduolines medžiagas ir daliąsias medžiagas.

 

Leidimų rūšys:

 

 • pirmą kartą įvežti branduolinį kurą į branduolinės (atominės) elektrinės, branduolinės (atominės) elektrinės energijos bloko, neenergetinio branduolinio reaktoriaus aikštelę;
 • įvežti branduolines ir (arba) branduolinio kuro ciklo medžiagas į branduolinės energetikos objekto, išskyrus branduolinės (atominės) elektrinės energijos bloką ir neenergetinį branduolinį reaktorių, aikštelę ir (ar) pirmą kartą atlikti bandymus panaudojant branduolines ir (arba) branduolinio kuro ciklo medžiagas šiuose branduolinės energetikos objektuose;
 • atlikti pirmąjį branduolinės (atominės) elektrinės energijos bloko arba neenergetinio branduolinio reaktoriaus paleidimą;
 • pradėti pramoninį branduolinės energetikos objekto eksploatavimą;
 • paleisti branduolinį reaktorių po jo sustabdymo;
 •  vežti (įvežti, išvežti ir vežti tranzitu) radioaktyviąsias atliekas, susidariusias branduolinio kuro ciklo metu;
 • vežti (įvežti, išvežti ir vežti tranzitu) panaudotą branduolinį kurą;
 • vykdyti branduolinės (atominės) elektrinės, branduolinės (atominės) elektrinės energijos bloko radionuklidais užterštų konstrukcijų, sistemų ir komponentų dezaktyvavimo ir (ar) išmontavimo darbus branduolinės (atominės) elektrinės, branduolinės (atominės) elektrinės energijos bloko galutinio sustabdymo ir (ar) eksploatavimo nutraukimo metu.

Į viršu

Licencijų ir leidimų išdavimas, galiojimas ir panaikinimas

Licencijų ir leidimų branduolinės energetikos srityje išdavimo ir pakeitimo, galiojimo sustabdymo, sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo tvarka reglamentuota Branduolinės saugos įstatyme bei Branduolinės energetikos srities veiklos licencijų ir leidimų išdavimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 20 d. nutarimu Nr. 722, (aktuali redakcija). 

 

Licencijavimo procesą galima suskirstyti į tokius etapus:

 

1. Paraiškos pateikimas. Pareiškėjas, norintis pateikti paraišką licencijai ar leidimui gauti, užpildo VATESI viršininko įsakymu patvirtintą paraiškos formą (licencijai pildoma Forma A1, leidimui Forma A2; visas formas rasite srityje Paraiškų formos).

 

2. Paraiškos dokumentų grafiko parengimas ir paraiškos dokumentų pateikimas. Pareiškėjas, rengiantis paraišką licencijai arba leidimui gauti, parengia paraiškos dokumentų pateikimo grafiką. Grafikas rengiamas vadovaujantis Branduolinės energetikos srities veiklos licencijų ir leidimų išdavimo taisyklėmis, kuriose nustatyti dokumentai, kurie turi būti pateikti atitinkamos rūšies licencijai ar leidimui gauti ar jiems pakeisti. Grafikas ir jo pakeitimai turi būti suderinami su VATESI. VATESI viršininko sprendimas dėl dokumentų pateikimo grafiko ar jo pakeitimo suderinimo priimamas per 30 kalendorinių dienų nuo dokumentų pateikimo grafiko gavimo dienos. Šis terminas gali būti pratęsiamas vieną kartą ne ilgesniam kaip 30 kalendorinių dienų laikotarpiui. VATESI pranešimą apie sprendimą pratęsti grafiko peržiūros terminą pareiškėjui išsiunčia ne vėliau kaip likus 5 darbo dienoms iki šio termino pabaigos ir nurodo termino pratęsimo priežastis.

Dokumentus pareiškėjas teikia, o VATESI peržiūri ir įvertina vadovaudamiesi dokumentų pateikimo grafiku.

 

3. Paraiškos dokumentų peržiūra ir įvertinimas. Peržiūrą ir įvertinimą atlieka VATESI specialistai bei VATESI pasitelktos techninės paramos organizacijos.

 

4. Pareiškėjo patikrinimai. VATESI priežiūros tikslais atlikdama patikrinimus gali lankytis branduolinės energetikos objekte, jo statybos vietoje (aikštelėje) arba licencijuojamos veiklos vykdymo vietoje bet kuriuo metu. VATESI gali tikrinti ir pareiškėjo tiekėjų atliekamą darbą tiekimo produktų gamybos ar bandymų metu.

 

5. Sprendimo dėl licencijos ar leidimo išdavimo priėmimas. Sprendimas dėl licencijos ir leidimo išdavimo ar atsisakymo išduoti priimamas saugos įvertinimo pagrindu.

 

 

6. Licencijos ar leidimo išdavimas. Licencija ir leidimas išduodami tik esant teigiamam sprendimui dėl licencijos ar leidimo išdavimo, įsitikinus, kad įvykdytos Branduolinės energijos įstatyme bei Branduolinės saugos įstatyme nustatytos sąlygos licencijuojamai veiklai, ir sumokėjus valstybės rinkliavą.Licencijos ir leidimo išdavimas įforminamas VATESI viršininko įsakymu.

Licencijos ir leidimai išduodami, naudojant VATESI viršininko 2012 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. 22.3-149 patvirtintas formas: [Leidimo forma] ir [Licencijos forma]. Licencijos turėtojui pageidaujant gali būti išduodama popierinė licencija.

 

7. Licencijos ar leidimo priežiūra. VATESI, atlikdama veiklos priežiūrą, vertina licencijuotos veiklos saugą, įstatymų nustatyta tvarka taiko poveikio priemones. VATESI Branduolinės saugos įstatymo 27 straipsnyje nustatyta tvarka ir sąlygomis gali savo iniciatyva sustabdyti licencijos galiojimą. Jei licencijos ar leidimo turėtojas, kuriam buvo sustabdytas licencijos ar leidimo galiojimas, per nustatytą terminą nepašalino nurodytų pažeidimų, VATESI gali panaikinti licencijos galiojimą. Jei licencijatas pašalina pažeidimus, dėl kurių licencijos ar leidimo galiojimas buvo sustabdytas, VATESI turi panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą. Licencijatas, kuris kreipiasi dėl licencijos ar leidimo galiojimo sustabdymo panaikinimo, užpildo VATESI viršininko įsakymu patvirtintą paraiškos formą [Forma C12].

Licencija ir leidimas teisės aktų nustatyta tvarka gali būti keičiami visą licencijos ar leidimo galiojimo laiką teisės aktų nustatytais atvejais licencijos ar leidimo turėtojo prašymu. Licencijos ar leidimo turėtojas, kuris kreipiasi dėl licencijos ar leidimo pakeitimo, užpildo VATESI viršininko įsakymu patvirtintą paraiškos formą [Forma B12].

Licencijos ir leidimo galiojimo sustabdymas, licencijos ir leidimo galiojimo sustabdymo panaikinimas, licencijos ir leidimo keitimas įforminami VATESI viršininko įsakymais.

 

8. Licencijos ar leidimo galiojimo panaikinimas. Sprendimai dėl licencijos ar leidimo panaikinimo priimami Branduolinės saugos įstatymo 29 straipsnyje nustatytais atvejais VATESI iniciatyva arba licencijos ar leidimo turėtojo prašymu.

Tokiu atveju, kai licencija ar leidimas naikinamas licencijos ar leidimo turėtojo prašymu, licencijos ar leidimo turėtojas užpildo VATESI viršininko įsakymu patvirtintą paraiškos formą [Forma D12]. Licencijos ir leidimo panaikinimas įforminamas VATESI viršininko įsakymu.

 

Su leidimų vežti (įvežti, išvežti ir vežti tranzitu) radioaktyviąsias atliekas, susidariusias branduolinio kuro ciklo metu, ir panaudotą branduolinį kurą (6 ir 7 rūšies leidimai) išdavimu susijusius teisinius santykius reglamentuoja Radioaktyviųjų medžiagų, radioaktyviųjų atliekų ir panaudoto branduolinio kuro įvežimo, išvežimo, vežimo tranzitu ir vežimo Lietuvos Respublikoje taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2008 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. V-1271/22.3-139 (aktuali redakcija).

Į viršu

Paraiškų formos

 

Paraiškų formos, patvirtintos VATESI viršininko 2012 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. 22.3-194:

 

 • paraiškos išduoti branduolinės energetikos srities veiklos licenciją forma [Forma A1];
 • paraiškos išduoti branduolinės energetikos srities veiklos leidimą forma [Forma A2] ;
 • paraiškos pakeisti branduolinės energetikos srities veiklos licenciją ar leidimą forma [Forma B12];
 • prašymo panaikinti branduolinės energetikos srities veiklos licencijos ar leidimo galiojimo sustabdymą forma [Forma C12];
 • paraiškos panaikinti branduolinės energetikos srities veiklos licencijos ar leidimo galiojimą forma [Forma D12].

 

Paraiškų formų pavyzdžiai, patvirtinti Radioaktyviųjų medžiagų, radioaktyviųjų atliekų ir panaudoto branduolinio kuro įvežimo, išvežimo, vežimo tranzitu ar vežimo Lietuvos Respublikoje taisyklėse, 2008 m. gruodžio 24 d. LR Sveikatos ministro ir VATESI viršininko įsakymu Nr. V-1271/22.3-139:

 • paraiškos gauti leidimą vežti radioaktyviąsias atliekas forma (ES), 7 priedas
 • paraiškos gauti leidimą vežti panaudotą branduolinį kurą forma (ES), 14 priedas 

Į viršu

Licencijų ir leidimų išdavimo terminai

Licencijų išdavimo terminai

Licencija

Maksimalus laikas, per kurį išduodama licencija po tinkamai įformintų dokumentų pateikimo

- statyti (statytojui (užsakovui) branduolinės energetikos objektą (objektus),

- eksploatuoti branduolinės energetikos objektą (objektus),

- statyti (statytojui (užsakovui) ir eksploatuoti branduolinės energetikos objektą (objektus),

- vykdyti branduolinės energetikos objekto (objektų) eksploatavimo nutraukimą;

 

24 mėnesiai + 30 dienų

 

- prižiūrėti uždarytą radioaktyviųjų atliekų atliekyną (atliekynus),

- vežti branduolinio kuro ciklo medžiagas ir Branduolinės saugos įstatymo 1 priede nurodytas branduolines ir daliąsias medžiagas nustatytais kiekiais,

- Branduolinės saugos įstatymo 1 priede nustatytais kiekiais įsigyti, turėti ir naudoti nurodytas branduolines medžiagas ir daliąsias medžiagas.

12 mėnesiai + 30 dienų

 

Leidimų išdavimo terminai

Leidimas

Maksimalus laikas, per kurį išduodamas leidimas po tinkamai įformintų dokumentų pateikimo

- pirmą kartą įvežti branduolinį kurą į branduolinės (atominės) elektrinės, branduolinės (atominės) elektrinės energijos bloko, neenergetinio branduolinio reaktoriaus aikštelę,

- įvežti branduolines ir (arba) branduolinio kuro ciklo medžiagas į branduolinės energetikos objekto, išskyrus branduolinės (atominės) elektrinės energijos bloką ir neenergetinį branduolinį reaktorių, aikštelę ir (ar) pirmą kartą atlikti bandymus panaudojant branduolines ir (arba) branduolinio kuro ciklo medžiagas šiuose branduolinės energetikos objektuose,

- paleisti branduolinį reaktorių po jo sustabdymo,  

30 dienų + 30 dienų

-atlikti pirmąjį branduolinės (atominės) elektrinės energijos bloko arba neenergetinio branduolinio reaktoriaus paleidimą,

90 dienų + 30 dienų

- pradėti pramoninį branduolinės energetikos objekto eksploatavimą.

60 dienų + 30 dienų

vežti (įvežti, išvežti ir vežti tranzitu) radioaktyviąsias atliekas, susidariusias branduolinio kuro ciklo metu

10 dienų

vežti (įvežti, išvežti ir vežti tranzitu) panaudotą branduolinį kurą

10 dienų

- vykdyti branduolinės (atominės) elektrinės, branduolinės (atominės) elektrinės energijos bloko radionuklidais užterštų konstrukcijų, sistemų ir komponentų dezaktyvavimo ir (ar) išmontavimo darbus branduolinės (atominės) elektrinės, branduolinės (atominės) elektrinės energijos bloko galutinio sustabdymo ir (ar) eksploatavimo nutraukimo metu

90 dienų + 30 dienų

 

 

Į viršu

Valstybės rinkliava už licencijų ir leidimų išdavimą

Rinkliava už licencijų ir leidimų išdavimą bei saugos pagrindimo dokumentų suderinimą mokama Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių,patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 (aktuali redakcija) tvarka.  

 

Valstybės rinkliavos mokėjimo rekvizitai

Gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Gavėjo kodas 188659752
Įmokos kodas 5780
Mokesčio pavadinimas – Valstybės rinkliava už VATESI licencijos/laikinojo leidimo išdavimą

Valstybės rinkliava sumokama į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąją
sąskaitą. Informaciją apie surenkamąsias sąskaitas rasite čia.

Į viršu

Licencijų ir leidimų galiojimo terminai

Licencijų ir leidimų galiojimo terminai nustatyti Branduolinės saugos įstatyme:

-         licencijos ir leidimų rūšių 1-5 punktuose nurodyti leidimai išduodami neterminuotam laikotarpiui;

-         leidimų rūšių 6 ir 7 punktuose nurodyti leidimai išduodami ne ilgesniam negu 3 metų terminui.

 

Dėl VATESI licencijų ir leidimų, nustatytų Branduolinės saugos įstatyme, kreiptis į Projektų valdymo skyrių:

Vyriausioji inspektorė Birutė Purlienė
Tel. (8 5) 2665 896
El. p. birute.purliene(at)vatesi.lt

Vedėjas Ovidijus Šeštokas
Tel. (8 5) 2661 595
El. p. ovidijus.sestokas(at)vatesi.lt

Į viršu

 

 

 

 

 Atnaujinta 2021-11-24