Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

Skelbiama atranka į Administravimo departamento Teisės ir personalo skyriaus vyriausiojo specialisto pareigas (terminuota 12 mėnesių darbo sutartis)

Skelbimas galioja iki 2018-01-30

Dokumentų pateikimo būdas:

el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)

 

Pareigybės aprašymas:

ADMINISTRAVIMO DEPARTAMENTO

TEISĖS IR PERSONALO SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

 

1. Administravimo departamento Teisės ir personalo skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra III pareigybių grupės (specialistai) darbuotojas, su kuriuo sudaroma terminuota darbo sutartis (ne valstybės tarnautojas).

2. Pareigybės lygis – A2.

3. Pareigybės paskirtis:

3.1. padėti įgyvendinti institucijos politiką Europos Sąjungos (toliau – ES) reikalų klausimais ir rengti dokumentus šiais klausimais;

3.2. rengti ir dalyvauti rengiant teisės aktų projektus, išvadas dėl teisės aktų projektų;

3.3. dalyvauti sprendžiant viešojo administravimo, branduolinės saugos, radiacinės saugos verčiantis branduolinės energetikos srities veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, branduolinės energetikos objekto, branduolinės energetikos objekto aikštelės, branduolinių ir branduolinio kuro ciklo medžiagų fizinės saugos ir Lietuvos Respublikos prisiimtų branduolinio ginklo neplatinimo įsipareigojimų vykdymo užtikrinimo (toliau – sauga) (toliau – sauga) teisinius klausimus.

4. Pareigybės pavaldumas – Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

 

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

5.1. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, saugą, išmanyti Europos Sąjungos, tarptautinę, administracinę ir civilinę teisę, žinoti darbo teisės pagrindus;

5.2. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus įgyti teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“;

5.3. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą;

5.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir panaudoti turimas profesines žinias rengiant bei redaguojant dokumentus;

5.5. sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

5.6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo ir tvarkymo taisykles bei praktiką;

5.7. mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

5.8. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook ir viena iš pagrindinių interneto naršyklių (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari arba Opera).

 

 

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas pagal pareigybės paskirtį ir pagal kompetenciją, siekdamas Skyriaus uždavinių ir funkcijų įgyvendinimo, teisės aktų nustatyta tvarka atlieka šias funkcijas:

6.1. rengia Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų viešojo administravimo teisės aktų, reglamentuojančių Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos (toliau – VATESI) vykdomą ūkio subjektų konsultavimą, projektus ir dalyvauja rengiant kitus teisės aktų projektus, įskaitant siūlymų keisti nepagrįstą teisinį reglamentavimą ūkio subjektų veiklos priežiūros klausimais teikimą, rengia išvadas dėl teisės aktų projektų;

6.2. VATESI vidaus teisės aktų nustatyta tvarka dalyvauja teisės aktų rengimo planavimo ir teisės aktų rengimo planų įgyvendinimo priežiūros veikloje;

6.3. rengia (ūkio subjektų konsultavimo, Europos Sąjungos reikalų) ir dalyvauja rengiant kitus VATESI vidaus administravimo dokumentus;

6.4. vykdo Konsultacijų teikimo proceso savininko funkcijas;

6.5. rengia ir dalyvauja rengiant (teikia išvadas) dokumentus Europos Sąjungos reikalų klausimais, administruoja Lietuvos narystės Europos Sąjungoje informacinę sistemą;

6.6. konsultuoja ūkio subjektus, teikia išvadas dėl konsultacijų ūkio subjektams;

6.7. dalyvauja nagrinėjant tarnybinius pranešimus, skundus, pranešimus ir prašymus, susijusius su teisiniais klausimais;

6.8. teikia informaciją, konsultuoja VATESI, valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų darbuotojus;

6.9. rengia sutarčių projektus ir teikia išvadas, pastabas bei pasiūlymus dėl pateiktų derinti sutarčių projektų ir sutarčių įgyvendinimo teisinių klausimų;

6.10. vykdo korupcijos prevenciją ir kontrolę VATESI:

6.10.1. atlieka VATESI veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, įvertinimą teisės aktų nustatyta tvarka;

6.10.2. rengia VATESI kovos su korupcija programos projektą ir jos pakeitimo projektą, prireikus, rengia ar dalyvauja rengiant šakinių kovos su korupcija programų projektus ir jų pakeitimo projektus;

6.10.3. teikia informaciją asmenims, teikiantiems informaciją valstybės tarnautojų registrui, dėl informacijos pateikimo valstybės tarnautojų registrui apie asmenis, dirbančius VATESI, Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo nustatytais pagrindais;

6.10.4. teikia informaciją juridinių asmenų registrui apie asmenis, dirbančius VATESI, Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo nustatytais pagrindais;

6.10.5. analizuoja ir, jeigu reikia, suderinęs su VATESI viršininku paviešina kitiems VATESI darbuotojams ir žiniasklaidoje teisės aktų nustatyta tvarka užfiksuotus korupcijos faktus;

6.10.6. teikia VATESI viršininkui pasiūlymus dėl korupcijos prevencijos ir kontrolės VATESI veiklos srityje, kad nustatyti korupcijos faktai nepasikartotų;

6.10.7. bendradarbiauja ir keičiasi informacija, kurios reikia korupcijos prevencijai ir kontrolei užtikrinti, su kitais VATESI struktūriniais padaliniais, kitomis valstybės ar savivaldybių įstaigomis ir jose dirbančiais asmenimis, vykdančiais korupcijos prevenciją ir kontrolę;

6.10.8. atlieka kitą su korupcijos prevencija, kontrole ir korupcinių pažeidimų tyrimu VATESI susijusią veiklą;

6.11. vykdo viešųjų ir privačių interesų deklaravimo priežiūros, konsultavimo ir kitas su viešųjų ir privačių interesų derinimo valdymu susijusias funkcijas;

6.12. tvarko skyriaus dokumentų bylas pagal VATESI dokumentacijos planą ir perduoda jas darbuotojui, atsakingam už VATESI archyvo tvarkymą;

6.13. organizuoja VATESI darbuotojų kompetencijos vertinimą, mokymo poreikių nustatymą, kvalifikacijos kėlimą;

6.14. teikia informaciją Lietuvoje vykstančioms tarptautinėms misijoms, kitiems tarptautinio ir regioninio bendradarbiavimo renginiams;

6.15. teikia informaciją į VATESI interneto svetainę (teisės aktų, korupcijos prevencijos, ūkio subjektų konsultacijų klausimais);

6.16. pagal savo kompetenciją VATESI viršininkui įgaliojus atstovauja VATESI;

6.17. Skyriaus vedėjui pavedus, nesant Skyriaus vyriausiojo specialisto AD-TPS-3, atlieka Skyriaus vedėjo nurodytas Skyriaus vyriausiojo specialisto AD-TPS-3 pareigybės aprašyme nurodytas funkcijas;

6.18. laiku ir tinkamai vykdo kitus VATESI viršininko, Administravimo departamento direktoriaus ir Skyriaus vedėjo pavedimus, siekiant VATESI strateginių tikslų įgyvendinimo.

 

Adresas:

Goštauto g. 12, LT-01108, Vilnius

 

Kontaktinis asmuo:

Neringa Kraujelienė

Telefonas:

2665899

El. paštas: Neringa.Kraujeliene@vatesi.lt

Informacija apie įstaigos skelbiamas atrankas į darbuotojų pareigas

Atrankos į darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, atrankas vykdomos Valstybinėje atominės energetikos saugos inspekcijoje.
Prašymai turi būti pateikiami el. paštu.
Pretendentas turi pateikti šiuos dokumentus (konkretus pateiktinų dokumentų sąrašas nurodomas skelbime:
1. gyvenimo aprašymą (CV), kai darbas susijęs su viešojo administravimo funkcijų atlikimu ir kitais institucijos nurodytais atvejais;
2. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją (jei pareigybės aprašyme nustatytas reikalavimus turėti atitinkamą išsilavinimą);
3. užsienio kalbos mokėjimą patvirtinančio dokumento kopiją (jei pareigybės aprašyme nustatytas reikalavimus mokėti užsienio kalbą);
4. darbo patirtį arba darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas (jei pareigybės aprašyme nustatytas reikalavimas turėti darbo patirtį arba darbo stažą).

Kitus nei aukščiau nurodytus dokumentus, reikalingus įforminti asmens priėmimą į pareigas, asmuo pateikia po to, kai laimi atranką per Administravimo departamento Teisės ir personalo skyriaus vyriausiojo specialisto nurodytą terminą.

Asmuo apie atitikimą pareigybės aprašyme nustatytiems reikalavimams arba būtinybę patikslinti dokumentus ir galimybę dalyvauti atrankoje informuojamas ne vėliau nei per 5 darbo dienas nuo dokumentų gavimo.

Atranką VATESI turi teisę atšaukti likus ne mažiau kaip 2 darbo dienoms iki atrankos pradžios.

Pretendentų į darbuotojo pareigas atranka yra vykdoma žodžiu. Atranką gali vykdyti padalinio, į kuriame esančias pareigas organizuojama atranka, vadovas arba atrankai viršininko įsakymu gali būti sudaroma komisija. Atranka vykdoma pretendentams užduodant iš anksto parengtus klausimus. Atrankos metu pretendentui gali būti pateikta praktinė užduotis.

Atrankai fiksuoti gali būti daromas skaitmeninis garso įrašas.

Daugiau informacijos apie atrankas: Ugnė Adomaitytė, tel. (8 5) 266 1585.

Atnaujinta: 2017-01-07.