Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

INTERNETO SVETAINĖS PRIVATUMO POLITIKA

(asmenims kreipiantis į Valstybinę atominės energetikos saugos inspekciją per interneto svetainę www.vatesi.lt)

 

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija (toliau – VATESI) yra joje tvarkomų asmens duomenų valdytoja, kuri užtikrina, kad asmens duomenys VATESI būtų tvarkomi laikantis duomenų valdytojams taikomų asmens duomenų apsaugos reikalavimų.

Ši Interneto svetainės privatumo politika taikoma asmens duomenų, kuriuos Jūs pateikiate naudodamiesi interneto svetaine www.vatesi.lt (toliau – Svetainė), tvarkymui bei paaiškina, kaip ir kodėl VATESI tvarko Jūsų pateiktus asmens duomenis.

 

Interneto svetainės privatumo politika parengta vadovaujantis šiais teisės aktais:

1.      2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – BDAR);

2.      Lietuvos Respublikos asmens teisinės apsaugos įstatymu (toliau – ADTAĮ);

3.      Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymu (toliau – ERĮ).

 

Informacija apie duomenų valdytoją:

 

Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija

adresas: A. Goštauto g. 12, LT-01108 Vilnius

tel. (8 5) 266 1584

faks. (8 5) 261 4487

el. paštas atom(at)vatesi.lt

svetainės adresas www.vatesi.lt

 

Informacija apie VATESI duomenų apsaugos pareigūną

Danguolė Remeikienė

adresas: A. Goštauto g. 12, LT-01108 Vilnius

el. paštas dap(at)vatesi.lt

tel. (8 5) 266 1598

 

Duomenų apsaugos pareigūnas teikia informaciją apie asmens duomenų tvarkymą VATESI.

 

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI, TEISĖTUMO SĄLYGOS

 

VATESI Svetainėje tvarko Jūsų asmens duomenis šiais tikslais:

1.      Siekdami informuoti naujienlaiškių prenumeratorius apie VATESI veiklą, naujienlaiškių siuntimo tikslu, tvarkome Jūsų pateiktą elektroninio pašto adresą, vardą, kurį Jūs naudojote užsisakydami naujienlaiškio prenumeratą, IP adresą, prenumeratos užsakymo datą ir laiką, VATESI Jums pateiktos informacijos turinį, informacijos pateikimo datą ir laiką.

2.      Asmenų prašymų, paklausimų ir kitos pateiktos informacijos nagrinėjimo tikslu – vardą, įstaigos pavadinimą, el. pašto adresą, bet kokius kitus asmens duomenis, kuriuos duomenų subjektai gali pateikti užpildę formą interneto svetainėje www.vatesi.lt skyriuje „Klausimai“.

 

Svetainėje VATESI tvarko asmens duomenis remdamasi šiais teisiniais pagrindais:

1.      Asmens duomenis, surinktus naujienlaiškių siuntimo tikslu, tvarkome remdamiesi Jūsų sutikimu (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas);

2.      Asmens duomenis, gautus asmenų prašymų, paklausimų ir kitos pateiktos informacijos nagrinėjimo tikslu, tvarkome vykdydami teisės aktuose nustatytas teisines prievoles (BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas).

 

ASMENS DUOMENŲ TEIKIMAS

 

Jūsų asmens duomenų neteikiame tretiems asmenims, išskyrus šiuos atvejus:

1.      Jei yra Jūsų sutikimas;

2.      Jūsų asmens duomenis teikti tretiesiems asmenims įpareigoja įstatymai ir kiti teisės aktai;

3.      Teisėsaugos institucijoms pagal jų prašymus teisės aktų nustatyta tvarka.

 

ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMAS IR ASMENS DUOMENŲ SAUGUMAS

 

Tvarkydami Jūsų asmens duomenis įgyvendiname reikiamas organizacines ir technines asmens duomenų saugumo priemones, siekdami apsaugoti Jūsų asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto atskleidimo ar kitokio neteisėto tvarkymo.

Jūsų duomenis naujienlaiškių siuntimo tikslu saugosime naujienlaiškio prenumeratos galiojoimo metu.

Jūsų asmens duomenis, pateiktus interneto svetainėje asmenų prašymų, paklausimų ir kitos pateiktos informacijos nagrinėjimo tikslu, saugosime 1 (vienerius) metus po prašymo paklausimo ar kitos pateiktos informacijos įvykdymo kalendorinių metų pabaigos.

Asmens duomenys gali būti saugomi 2 (dvejus) metus po saugojimo termino pasibaigimo, kai asmens duomenis reikia išsaugoti kaip įrodymą, siekiant apginti VATESI teises.

 

Pasibaigus nurodytiems terminams, duomenys bus ištrinami taip, kad jų negalima būtų atstatyti.

 

DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS

 

Jūs, kaip duomenų subjektas, turite teisę kreiptis į VATESI dėl klausimų, susijusių su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, t. y. turite šias teises:

1. teisę gauti informaciją apie duomenų tvarkymą;

2. teisę susipažinti su duomenimis;

3. teisę reikalauti ištaisyti duomenis;

4. teisę reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“);

5. teisę apriboti duomenų tvarkymą;

6. teisę į duomenų perkeliamumą;

7. teisę nesutikti su duomenų tvarkymu*.

* Ši teisė gali būti įgyvendinta tik tuo atveju, kai Jūsų asmens duomenys VATESI tvarkomi naujienlaiškių siuntimo tikslu.

 

Kaip tai padaryti galite sužinoti susipažinę su Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Valstybinėje atominės energetikos saugos inspekcijoje taisyklėmis, kurios yra paskelbtos Svetainės skyriuje ,,Asmens duomenų apsauga”.

Tuo atveju, kai pageidaujate atšaukti sutikimą dėl VATESI naujienlaiškių gavimo, tokį prašymą galite pateikti Svetainėje užpildydami Naujienlaiškių prenumeratos atšaukimo formą arba bet kuriuo kitu Jums patogiu būdu (teikiant prašymą elektroniniu paštu, tokio prašymo pasirašyti elektroninio identifikavimo priemonėmis nereikia).

Jeigu turite klausimų, susijusių su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, turite pasiūlymų dėl asmens duomenų tvarkymo, Jūs galite kreiptis į VATESI mūsų svetainėje www.vatesi.lt nurodytais bendraisiais kontaktais.

Dėl duomenų subjektų teisių įgyvendinimo prašome kreiptis į VATESI duomenų apsaugos pareigūną:

elektroniniu paštu dap(at)vatesi.lt; telefonu (8 5) 266 1598 arba VATESI buveinės adresu A.  Goštauto  g. 12, LT- 01108 Vilnius.

Jeigu kreipiatės paštu, prašome užrašyti ant voko „Duomenų apsaugos pareigūnui“.

 

Jūs turite teisę kreiptis į Valstybinė duomenų apsaugos inspekciją dėl VATESI, kaip duomenų valdytojo, veiksmų neatlikimo ar atlikimo netinkamai, įgyvendinant Jūsų, kaip duomenų subjekto teises. Skundo pateikimo tvarka yra pateikta Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Valstybinėje atominės energetikos saugos inspekcijoje taisyklėse, kurios yra paskelbtos Svetainės skyriuje ,,Asmens duomenų apsauga”.