Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

Į viršu

TARPTAUTINĖS SUTARTYS

Branduolinės saugos konvencija, 1994, įsigaliojo 1996-10-24, Ratifikuota

Jungtinė panaudoto kuro tvarkymo saugos ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo saugos konvencija, 1997, įsigaliojo 2004-06-14, Ratifikuota

Konvencija dėl pagalbos įvykus branduolinei avarijai arba kilus radiologiniam pavojui, 1986, įsigaliojo 2000-10-22, Ratifikuota

Konvencija dėl poveikio aplinkai vertinimo tarpvalstybiniame kontekste (ESPOO, 1991), 1991, įsigaliojo 2001-04-11, Ratifikuota

Konvencija dėl tarpvalstybinių vandentakių ir tarpvalstybinių ežerų apsaugos ir naudojimo, 1992, įsigaliojo 2000-07-27, Ratifikuota

Tarptautinė konvencija dėl kovos su branduolinio terorizmo veiksmais, 2005, įsigaliojo 2007-08-19, Ratifikuota

Susitarimas tarp Belgijos Karalystės, Danijos Karalystės, Vokietijos Federacinės Respublikos, Airijos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Nyderlandų Karalystės, Europos Atominės Energijos Bendrijos ir Tarptautinės Atominės Energijos Bendrijos, įgyvendinantis Sutarties dėl branduolinio ginklo neplatinimo III straipsnio 1 ir 4 dalis (78/164/Euratomas), 1978, įsigaliojo 2007-04-21, Ratifikuota

Papildomas protokolas prie Susitarimo tarp Austrijos Respublikos, Belgijos Karalystės, Danijos Karalystės, Suomijos Respublikos, Vokietijos Federacinės Respublikos, Graikijos Respublikos, Airijos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Nyderlandų Karalystės, Portugalijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Švedijos Karalystės, Europos atominės energijos bendrijos ir Tarptautinės atominės energetikos agentūros, įgyvendinantis Sutarties dėl branduolinių ginklų neplatinimo(*) III straipsnio 1 ir 4 dalis, 1998, įsigaliojo 2008-01-01, Ratifikuota

Sutartis dėl branduolinio ginklo neplatinimo, 1968, įsigaliojo 1991-09-23 INFCIRC/140, 1970-04-22, Prisijungta*

Visuotinio branduolinių bandymų uždraudimo sutartis, 1996, Ratifikuota

Europos sutarties dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais (ADR) A ir B techniniai priedai (2019 m. sausio 1 d. redakcija, I tomasII tomas),  įsigaliojo 2003-01-01, Ratifikuota

Tarptautinio vežimo geležinkeliais sutarties (COTIF) C priedėlis „Pavojingų krovinių tarptautinio vežimo geležinkeliais taisyklės (RID)“ (2019 m. sausio 1 d. redakcija), Prisijungta*

Pavojingų krovinių gabenimo ro-ro tipo laivais pagal Tarptautinį jūra gabenamų pavojingų krovinių kodeksą (IMDG kodeksą), Pavojingų krovinių tarptautinio gabenimo geležinkeliais taisyklių (RID) ir Europos sutarties dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais (ADR) reikalavimus Supratimo memorandumas, 1998, įsigaliojo 2002-06-20, Ratifikuota

Tarptautinio krovinių vežimo geležinkeliais susitarimo (SMGS) 2 priedas „Pavojingų krovinių vežimo taisyklės“ (2019 m. liepos 1 d. redakcija) (rusų k.)

 

1963 m. Vienos konvencija dėl civilinės atsakomybės už branduolinę žalą, 1963, įsigaliojo 1992-11-15, Prisijungta*

Branduolinių medžiagų fizinės saugos konvencija, 1979, įsigaliojo 1994-01-06, Prisijungta*

2005 m. liepos 8 d. Branduolinių medžiagų fizinės saugos konvencijos pakeitimas, 2005, Ratifikuota, įsigaliojo 2016-05-08

Konvencija dėl ankstyvo pranešimo apie branduolinę avariją, 1986, įsigaliojo 1994-12-17, Prisijungta*

1959 metų sutartis dėl Tarptautinės atominės energijos agentūros privilegijų ir imunitetų, 1959, įsigaliojo 2001-02-28, Ratifikuota

Konvencija dėl teisės gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkos klausimais, 1998, įsigaliojo 2002-04-28, Ratifikuota

Papildomos kompensacijos už branduolinę žalą konvencija, 1997 INFCIRC/567, 1998-07-22, Pasirašyta 1997-09-30, neratifikuota

Protokolas dėl 1963 m. Vienos konvencijos dėl civilinės atsakomybės už branduolinę žalą pakeitimo, 1997 INFCIRC/566, 1998-07-22, Pasirašyta 1997-09-30, neratifikuota

Bendras Protokolas dėl Vienos konvencijos dėl civilinės atsakomybės už branduolinę žalą ir Paryžiaus konvencijos dėl atsakomybės pieš trečią šalį atominės energijos srityje, 1988 m., įsigaliojo 1993-12-20, Prisijungta*

  

 * Vadovaujantis Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių įstatymo redakcija,  galiojusia šios tarptautinės sutarties pasirašymo metu, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas ar potvarkis dėl prisijungimo prie tarptautinės sutarties ir Lietuvos Respublikos įstatymas dėl tarptautinio teisės akto įsigaliojimo pagal šio metu galiojančius teisės aktus atitinka statusą „ratifikuota“, suteikiamą Lietuvos Respublikos įstatymu dėl tarptautinės sutarties ratifikavimo.

Į viršu

EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS AKTAI

 

Stojimo į ES sutartis

Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartis (Euratom)

2005 m. vasario 8 d. Komisijos reglamentas (Euratomas) Nr. 302/2005 dėl Euratomo saugumo kontrolės taikymo

2009 m. vasario 11 d. Komisijos rekomendacija 2009/120/Euratomas dėl branduolinių įrenginių operatorių diegiamos Branduolinių medžiagų apskaitos ir kontrolės sistemos

2005 m. gruodžio 15 d. Komisijos rekomendacija 2006/40/Euratomas dėl Reglamento (Euratomas) Nr. 302/2005 ,,Dėl Euratomo saugumo kontrolės taikymo“ taikymo gairių

1993 m. birželio 8 d. Tarybos reglamentas (Euratomas) Nr. 1493/93 dėl radioaktyviųjų medžiagų vežimo tarp valstybių narių

2006 m. lapkričio 20 d. Tarybos direktyva 2006/117/Euratomas dėl radioaktyviųjų atliekų ir panaudoto branduolinio kuro vežimo priežiūros ir kontrolės

2005 m. birželio 14 d. Komisijos Sprendimas 2005/510/Euratomas dėl Europos atominės energijos bendrijos prisijungimo prie Jungtinės panaudoto kuro tvarkymo saugos ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo saugos konvencijos

2007 m. liepos 17 d. Komisijos sprendimas 2007/530/Euratomas dėl Europos branduolinės saugos ir atliekų tvarkymo aukšto lygio grupės sudarymo

2008 m. kovo 5 d. Komisijos sprendimas 2008/312/Euratomas dėl Tarybos direktyvoje 2006/117/Euratomas numatyto radioaktyviųjų atliekų ir panaudoto branduolinio kuro vežimo priežiūros ir kontrolės tipinio dokumento parengimo

2010 m. spalio 11 d. Komisijos rekomendacija 2010/635/Euratomas dėl Euratomo sutarties 37 straipsnio taikymo

Klaidų ištaisymas:

2010 m. spalio 11 d. Komisijos rekomendacijos 2010/635/Euratomas dėl Euratomo sutarties 37 straipsnio taikymo klaidų ištaisymas

2009 m. birželio 25 d. Tarybos direktyva 2009/71/Euratomas, kuria nustatoma Bendrijos branduolinių įrenginių branduolinės saugos sistema

2014 m. liepos 8 d. Tarybos direktyva 2014/87/Euratomas, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2009/71/Euratomas, kuria nustatoma Bendrijos branduolinių įrenginių branduolinės saugos sistema

1987 m. gruodžio 14 d. Tarybos Sprendimas 87/600/Euratomas dėl Bendrijoje nustatomos skubaus pasikeitimo informacija radiacinės avarijos atveju tvarkos

2011 m. liepos 19 d. Tarybos direktyva 2011/70/Euratomas, kuria nustatoma panaudoto branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų atsakingo ir saugaus tvarkymo Bendrijos sistema

2013 m. gruodžio 5 d. Tarybos direktyva 2013/59/Euratomas, kuria nustatomi pagrindiniai saugos standartai siekiant užtikrinti apsaugą nuo jonizuojančiosios spinduliuotės apšvitos keliamų pavojų ir panaikinamos direktyvos 89/618/Euratomas, 90/641/Euratomas, 96/29/Euratomas, 97/43/Euratomas ir 2003/122/Euratomas

2008 m. rugsėjo 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/68/EB dėl pavojingų krovinių vežimo vidaus keliais

2009 m. gegužės 5 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 428/2009, nustatantis Bendrijos dvejopo naudojimo prekių eksporto, persiuntimo, susijusių tarpininkavimo paslaugų ir tranzito kontrolės režimą

Į viršu

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas

Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas

Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymas

Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymas

Lietuvos Respublikos radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įstatymas

Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymas

Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas

Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo įstatymas

Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas

Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymas

Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymas

Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymas

Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas

Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas

Lietuvos Respublikos statybos įstatymas

Lietuvos Respublikos strateginių prekių kontrolės įstatymas

Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymas 

Lietuvos Respublikos Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo įstatymas

Lietuvos Respublikos branduolinės (atominės) elektrinės įstatymas

Lietuvos Respublikos vandens įstatymas

Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymas

Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas

Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatymas

Lietuvos Respublikos valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės darbuotojų papildomų užimtumo ir socialinių garantijų įstatymas

Lietuvos Respublikos įstatymas dėl koncesijos suteikimo ir Lietuvos Respublikos esminių turtinių įsipareigojimų prisiėmimo Visagino branduolinės (atominės) elektrinės projekte

Lietuvos Respublikos Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymas

Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Į viršu

Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 21 d. nutarimu Nr. 1406 „Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos nuostatų patvirtinimo“

Branduolinės energetikos srities veiklos licencijų ir leidimų išdavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 20 d. nutarimu Nr. 722 „Dėl Branduolinės energetikos srities veiklos licencijų ir leidimų išdavimo taisyklių patvirtinimo“

Veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais įteisinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugsėjo 12 d. nutarimu Nr. 918 „Dėl Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymo įgyvendinimo“

Paliktųjų radioaktyviųjų šaltinių, paliktųjų branduolinio kuro ciklo medžiagų, paliktųjų branduolinių ir daliųjų medžiagų ir radioaktyviosiomis medžiagomis užterštų objektų tvarkymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugsėjo 12 d. nutarimu Nr. 918 „Dėl Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymo įgyvendinimo“

Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo plėtros programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1427 "Dėl Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo plėtros Programos patvirtinimo"

Duomenų apie veiklą, kurią vykdant šalinamos radioaktyviosios atliekos, teikimo Europos Komisijai tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 3 d. nutarimu Nr. 1872 "Dėl Duomenų apie veiklą, kurią vykdant šalinamos radioaktyviosios atliekos, teikimo Europos Komisijai tvarkos aprašo patvirtinimo"

Branduolinės energetikos objekto  statybos vietos (aikštelės) vertinimo ataskaitos peržiūros tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. sausio 25 d. nutarimu Nr. 83 "Dėl Branduolinės energetikos objekto statybos vietos (aikštelės) vertinimo ataskaitos peržiūros tvarkos aprašo patvirtinimo"

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. spalio 21 d. nutarimas Nr. 1316 "Dėl normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų normavimo sričių paskirstymo tarp valstybės institucijų"

Numatomų grėsmių nustatymo ir persvarstymo bei informacijos teikimo Valstybinei atominės energetikos saugos inspekcijai tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. vasario 2 d. nutarimu Nr. 127 „Dėl Numatomų grėsmių nustatymo ir persvarstymo bei informacijos teikimo Valstybinei atominės energetikos saugos inspekcijai tvarkos aprašo patvirtinimo“

Valstybinis gyventojų apsaugos planas branduolinės ar radiologinės avarijos atveju, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. sausio 18 d. nutarimu Nr. 99 "Dėl Valstybinio gyventojų apsaugos plano branduolinės ar radiologinės avarijos atveju patvirtinimo"

Branduolinės energetikos objekto statinio projekto derinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 3 d. nutarimu Nr. 1873 "Dėl Branduolinės energetikos objekto statinio projekto derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo"

Leidimų statyti, rekonstruoti, kapitališkai remontuoti ar griauti branduolinės energetikos objekto statinius išdavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės  2002 m. liepos 19 d. nutarimu Nr. 1165 "Dėl Leidimų statyti, rekonstruoti, kapitališkai remontuoti ar griauti branduolinės energetikos objekto statinius išdavimo taisyklių patvirtinimo"

Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašas ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklės, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 "Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo"

Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės pirmojo ir antrojo blokų eksploatavimo nutraukimo programa, patvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. vasario 2 d. nutarimu Nr. 117 "Dėl Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės pirmojo ir antrojo blokų eksploatavimo nutraukimo programos patvirtinimo"

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 25 d. nutarimas Nr. 1491 „Dėl valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės pirmojo bloko sustabdymo datos“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. lapkričio 9 d. nutarimas Nr. 1448 „Dėl valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės antrojo bloko sustabdymo“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugsėjo 26 d. nutarimas Nr. 1047 "Dėl institucijos, atsakingos už Airijos, Belgijos Karalystės, Danijos Karalystės, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Nyderlandų Karalystės, Vokietijos Federacinės Respublikos, Europos atominės energijos bendrijos ir Tarptautinės atominės energijos agentūros susitarimo, įgyvendinančio Sutarties dėl branduolinio ginklo neplatinimo III straipsnio 1 ir 4 dalis, ir Airijos, Austrijos Respublikos, Belgijos Karalystės, Danijos Karalystės, Graikijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Nyderlandų Karalystės, Portugalijos Respublikos, Suomijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Vokietijos Federacinės Respublikos, Europos atominės energijos bendrijos ir Tarptautinės atominės energijos agentūros susitarimo, įgyvendinančio Sutarties dėl branduolinio ginklo neplatinimo III straipsnio 1 ir 4 dalis, Papildomo protokolo įgyvendinimą, paskyrimo"

Strateginių prekių eksporto, importo, tranzito, tarpininkavimo ir siuntimo Europos Sąjungoje licencijavimo taisyklės, Strateginių prekių kontrolės vykdymo taisyklės ir Sertifikatų karinę įrangą gaminančioms įmonėms gavėjoms išdavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 932 "Dėl Strateginių prekių eksporto, importo, tranzito, tarpininkavimo ir siuntimo Europos Sąjungoje licencijavimo taisyklių, Strateginių prekių kontrolės vykdymo taisyklių ir Sertifikatų karinę įrangą gaminančioms įmonėms gavėjoms išdavimo taisyklių patvirtinimo"

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. spalio 13 d. nutarimas Nr. 972 „Dėl prisijungimo prie 1986 metų Konvencijos dėl operatyvios informacijos apie branduolinę avariją“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 21 d. nutarimas Nr. 909 „Dėl atstovavimo palaikant santykius su Visapusiško branduolinių bandymų uždraudimo sutarties organizacija“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. vasario 25 d. nutarimas Nr. 148 "Dėl institucijų, atsakingų už Branduolinių medžiagų fizinės saugos konvencijos ir Branduolinių medžiagų fizinės saugos konvencijos pakeitimo nuostatų įgyvendinimą, paskyrimo"

Informacijos, reikalingos Branduolinės saugos konvencijoje nurodytiems Lietuvos Respublikos pranešimams ir kitiems su šia konvencija susijusiems dokumentams parengti, teikimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. spalio 24 d. nutarimu Nr. 1062 "Dėl Informacijos, reikalingos Branduolinės saugos konvencijoje nurodytiems Lietuvos Respublikos pranešimams ir kitiems su šia konvencija susijusiems dokumentams parengti, teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo"

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 27 d. nutarimas Nr. 647 „Dėl institucijų, atsakingų už Jungtinės panaudoto kuro tvarkymo saugos ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo saugos konvencijos nuostatų įgyvendinimą, paskyrimo“

Radioaktyviųjų medžiagų rekvizicijos ir (ar) laikinojo paėmimo, saugojimo, grąžinimo  ir atlyginimo už jų rekviziciją ir (ar) laikinąjį paėmimą tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugpjūčio 5 d. nutarimu Nr. 833 „Dėl Radioaktyviųjų medžiagų rekvizicijos ir (ar) laikinojo paėmimo, saugojimo, grąžinimo ir atlyginimo už jų rekviziciją ir (ar) laikinąjį paėmimą tvarkos aprašo patvirtinimo" 

Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registro nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 25 d. nutarimu Nr. 651 "Dėl Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registro nuostatų patvirtinimo"

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 21 d. nutarimas Nr. 704 "Dėl įgaliojimų suteikimo pavojingųjų krovinių vežimo automobilių ir geležinkelių keliais ir su tuo susijusios veiklos srityse"

Nacionalinės branduolinės saugos reglamentavimo ir priežiūros sistemos, branduolinės energetikos objektų saugos ir nacionalinės radioaktyviųjų atliekų tvarkymo sistemos įvertinimų tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 20 d. nutarimu Nr. 1116 „Dėl Nacionalinės branduolinės saugos reglamentavimo ir priežiūros sistemos, branduolinės energetikos objektų saugos ir nacionalinės radioaktyviųjų atliekų tvarkymo sistemos įvertinimų tvarkos aprašo patvirtinimo“

Branduolinės energetikos objekto vadovaujančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. kovo 21 d. nutarimu Nr. 260 „Dėl Branduolinės energetikos objekto vadovaujančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Branduolinės energetikos objekto, branduolinės energetikos objekto aikštelės, branduolinių ir branduolinio kuro ciklo medžiagų fizinės saugos užtikrinimo organizavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. liepos 3 d. nutarimu Nr. 670 „Dėl Branduolinės energetikos objekto, branduolinės energetikos objekto aikštelės, branduolinių ir branduolinio kuro ciklo medžiagų fizinės saugos užtikrinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo"

Fizinių asmenų tikrinimo, informacijos apie patikrintus fizinius asmenis nuolatinio stebėjimo ir tokios informacijos teikimo branduolinės energetikos srityje tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 27 d. nutarimu Nr. 1414 „Dėl Fizinių asmenų tikrinimo, informacijos apie patikrintus fizinius asmenis nuolatinio stebėjimo ir tokios informacijos teikimo branduolinės energetikos srityje tvarkos aprašo patvirtinimo"

Į viršu

KITŲ INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. birželio 5 d. įsakymas Nr. 1V-457 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymo 15 straipsnį"

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymas Nr. D1-880 „Dėl Statybos techninio reglamento STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“ patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymas Nr. D1-878 Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ patvirtinimo

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 21 d. įsakymas Nr. 663 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 73:2018 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“ patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. spalio 29 d. Nr. 1-211 įsakymas „Dėl Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklių patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. rugpjūčio 24 d. įsakymas Nr. V-675 „Dėl Duomenų teikimo Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registrui tvarkos aprašo patvirtinimo

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. gegužės 8 d. įsakymas Nr. V-396 „Dėl Ligų, kuriomis sergantys asmenys negali dirbti branduolinės energetikos objektuose, sąrašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos Valstybės saugumo departamento generalinio direktoriaus 2012 m. sausio 2 d. įsakymas Nr. 1-2  „Dėl Branduolinės energetikos objektuose įdarbinamų ir dirbančių asmenų arba kitose institucijose arba įmonėse įdarbinamų ar dirbančių asmenų, kurie dėl jiems priskirtų funkcijų ar pavesto darbo turi įgyti teisę be palydos patekti į branduolinės energetikos objektų apsaugos zonas, išskyrus riboto patekimo zoną, taip pat asmenų, turinčių dalyvauti vežant branduolinio kuro ciklo medžiagas, tikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gruodžio 7 d. įsakymas Nr. V-1040 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 99:2019 „Gyventojų apsauga įvykus branduolinei ar radiologinei avarijai“ patvirtinimo

Į viršu

TARPTAUTINIAI TARPŽINYBINIAI SUSITARIMAI

2021 m. kovo 29 d Lietuvos Respublikos Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos (VATESI) ir Jungtinių Amerikos Valstijų Branduolinio reguliavimo komisijos (NRC) Susitarimas dėl keitimosi technine informacija ir bendradarbiavimo branduolinės saugos srityje

 (Pasirašytas 2021 m. kovo 29 d.)

Lietuvos Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos ir Japonijos Branduolinę saugą reguliuojančios institucijos Memorandumas dėl keitimosi informacija (EN) (JAP)

(Įsigaliojo 2014 m. gruodžio 31 d.)

Jungtinių Amerikos Valstijų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės bendros kovos su neteisėta apyvarta branduolinėmis ir radioaktyviosiomis medžiagomis veiksmų planas

(Pasirašytas 2013 m. balandžio 3 d.)

Lietuvos Respublikos Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos ir Baltarusijos Respublikos Ekstremaliųjų situacijų ministerijos Susitarimas dėl ankstyvojo pranešimo apie branduolinę avariją ir keitimosi informacija apie branduolinės energetikos objektus ir branduolinės energetikos veiklą (RU)

(Įsigaliojo 2020 m. gegužės 25 d.)

2010 m. gruodžio 3 d. Ukrainos Valstybinio branduolinio reguliavimo komiteto ir Lietuvos Respublikos Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos Susitarimas dėl keitimosi informacija ir bendradarbiavimo branduolinės energijos naudojimo taikiais tikslais saugos reguliavimo srityje (RU) (UKR)

(Pasirašytas 2010 m. gruodžio 3 d.)

Lietuvos Respublikos Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos ir Švedijos Karalystės Švedijos radiacinės saugos institucijos susitarimas dėl ankstyvo pranešimo apie branduolinį ar radiologinį pavojų (EN)

(Pasirašytas 2008 m. gruodžio 28 d.)

Daugiašalio bendradarbiavimo susitarimas dėl Europos Sąjungos atominių elektrinių eksploatacijos patirties perdavimo centro (EN)

(Pasirašytas 2008 m. vasario 29 d.)

Prisijungimo sutartis prie ESARDA sutarties Nr. 22613-2004-12 SINEN ISP BE

(Pasirašyta 2005 m. spalio 17 d.)

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Latvijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl skubaus pranešimo apie branduolines avarijas ir dėl pasikeitimo informacija bei bendradarbiavimo branduolinės ir radiacinės saugos srityje

(Įsigaliojo 2003 m. spalio 3 d.)

Lietuvos ir Vokietijos šalių susitarimas dėl metodologijos perdavimo ruošiantis Ignalinos atominės elektrinės sustabdymui

(Įsigaliojo 2002 m. vasario 21 d.)

Susitarimas tarp Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lenkijos Respublikos Vyriausybės dėl Skubaus pranešimo, įvykus branduolinei avarijai, ir bendradarbiavimo branduolinio saugumo ir radiacinės apsaugos srityse

(Įsigaliojo 1996 m. gruodžio 18 d.)

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Danijos Karalystės Vyriausybės sutartis "Dėl informacijos pasikeitimo ir bendradarbiavimo branduolinio saugumo ir radiacinės saugos srityje"
(Įsigaliojo 1993 m. kovo 16 d.)

Sutartis tarp Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Norvegijos Karalystės Vyriausybės dėl operatyvaus informavimo apie branduolines avarijas ir pasikeitimo informacija apie branduolinius objektus

(Įsigaliojo 1998 m. sausio 14 d.)

Papildomas susitarimas dėl narystės Europos branduolinio saugumo reguliatorių asociacijoje (ENSRA)

(Pasirašytas 2013 m. spalio 8 d.)

Į viršu

VALSTYBINĖS ATOMINĖS ENERGETIKOS SAUGOS INSPEKCIJOS TEISĖS AKTAI PAGAL REGLAMENTAVIMO SRITIS

 

 

Į viršu

BENDRIEJI SAUGOS REIKALAVIMAI IR TAISYKLĖS

VALSTYBINIO REGULIAVIMO ORGANIZAVIMAS


Branduolinės saugos reikalavimai ir taisyklės

Branduolinės saugos reikalavimai BSR-1.1.1-2014 „Branduolinės saugos reikalavimų ir branduolinės saugos taisyklių rengimo tvarkos aprašas“, patvirtinti Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2009 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. 22.3-58 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.1.1-2014 „Branduolinės saugos reikalavimų ir branduolinės saugos taisyklių rengimo tvarkos aprašas" patvirtinimo"

Branduolinės saugos reikalavimai BSR-1.1.3-2016 „Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos patikrinimai", patvirtinti Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2011 m. rugpjūčio 25 d. įsakymu Nr. 22.3-82 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.1.3-2016 „Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos patikrinimai" patvirtinimo“

Branduolinės saugos reikalavimai BSR-1.1.4-2017 Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos poveikio priemonių taikymo tvarkos aprašas“, patvirtinti Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2011 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. 22.3-106 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.1.4-2017 „Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos poveikio priemonių taikymo tvarkos aprašas" patvirtinimo"

Branduolinės saugos reikalavimai BSR-1.1.5-2017 „Visuomenės dalyvavimo sprendimų priėmime branduolinės energetikos srityje procedūrų organizavimo tvarkos aprašas“, patvirtinti Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2017 m. spalio 23 d. įsakymu Nr. 22.3-182 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.1.5-2017 „Visuomenės dalyvavimo sprendimų priėmime branduolinės energetikos srityje procedūrų organizavimo tvarkos aprašas“ patvirtinimo"

Branduolinės saugos reikalavimai BSR-1.1.6-2020 Branduolinės, radiacinės ir fizinės saugos užtikrinimo metinė ataskaita“, patvirtinti Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2020 m. gegužės 18 d. įsakymu Nr. 22.3-94 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.1.6-2020 „Branduolinės, radiacinės ir fizinės saugos užtikrinimo metinė ataskaita" patvirtinimo"

Branduolinės saugos reikalavimai BSR-1.1.7-2023 „Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos įgaliotų darbuotojų atliekama nuolatinė branduolinės energetikos objektų priežiūra“, patvirtinti  Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2023 m. vasario 2 d. įsakymu Nr. 22.3-12 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.1.7-2023 „Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos įgaliotų darbuotojų atliekama nuolatinė branduolinės energetikos objektų priežiūra“ patvirtinimo"


Kiti teisės aktai

Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2018 m. lapkričio 29 d. įsakymas Nr. 22.3-290 „Dėl branduolinės energetikos srities veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais licencijos, laikinojo leidimo, prašymo registruoti šią veiklą ar išduoti laikinąjį leidimą, paraiškos išduoti licenciją ir registruojamos veiklos duomenų formų patvirtinimo"

Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2012 m. gruodžio 4 d. įsakymas Nr. 22.3-149 „Dėl paraiškų branduolinės energetikos srities veiklos licencijai ir leidimui išduoti, licencijai ar leidimui pakeisti, licencijos ar leidimo galiojimo sustabdymui panaikinti ir licencijos ar leidimo galiojimui panaikinti formų bei licencijos ir leidimo formų patvirtinimo“

Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2018 m. rugpjūčio 22 d. įsakymas Nr. 22.3-192 „Dėl ūkio subjektų konsultavimo Valstybinėje atominės energetikos saugos inspekcijoje“

Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2017 m. gruodžio 5 d. įsakymas Nr. 22.3-234 „Dėl paraiškų Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos išduodamiems sertifikatams gauti formų ir šių sertifikatų blankų formų patvirtinimo“

Į viršu

Į viršu

Į viršu

VADYBOS SISTEMOS

Branduolinės saugos reikalavimai BSR-1.4.1-2016 Vadybos sistema", patvirtinti Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2010 m. birželio 21 d. įsakymu Nr. 22.3-56 Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.4.1-2016 „Vadybos sistema" patvirtinimo"

Branduolinės saugos reikalavimai BSR-1.4.2-2014 „Branduolinės energetikos objekto statybos vadyba“, patvirtinti Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2014 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. 22.3-22 Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.4.2-2014 „Branduolinės energetikos objekto statybos vadyba“ patvirtinimo"

Branduolinės saugos reikalavimai BSR-1.4.3-2017  „Licencijuojamą veiklą branduolinės energetikos srityje vykdančių organizacijų žmogiškieji ištekliai“, patvirtinti Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2017 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. 22.3-160 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.4.3-2017  „Licencijuojamą veiklą branduolinės energetikos srityje vykdančių organizacijų žmogiškieji ištekliai“ patvirtinimo“

Branduolinės saugos reikalavimai BSR-1.4.4-2019  „Asmenų, veikiančių branduolinės energetikos sektoriuje, patirties naudojimas“, patvirtinti Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2019 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. 22.3-148 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.4.4-2019  „Asmenų, veikiančių branduolinės energetikos sektoriuje, patirties naudojimas“ patvirtinimo“

Į viršu

Į viršu

FIZINĖ SAUGA

Branduolinės saugos reikalavimai BSR-1.6.1-2019 „Branduolinės energetikos objektų, branduolinės energetikos objektų aikštelių, branduolinių ir branduolinio kuro ciklo medžiagų fizinė sauga“, patvirtinti Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2012 m. balandžio 4 d. įsakymu Nr. 22.3-37 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.6.1-2019 „Branduolinės energetikos objektų, branduolinės energetikos objektų aikštelių, branduolinių ir branduolinio kuro ciklo medžiagų fizinė sauga“ patvirtinimo"

Branduolinės saugos reikalavimai BSR-1.6.2-2016 „Jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių, naudojamų verčiantis branduolinės energetikos srities veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, fizinė sauga“, patvirtinti Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2016 m. birželio 10 d. įsakymu Nr. 22.3-109 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.6.2-2016 „Jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių, naudojamų verčiantis branduolinės energetikos srities veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, fizinė sauga“ patvirtinimo“

Branduolinės saugos taisyklės BST-1.6.1-2012 „Fizinės saugos užtikrinimo plano rengimas“, patvirtintos Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2012 m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. 22.3-104 „Dėl Branduolinės saugos taisyklių BST-1.6.1-2012 „Fizinės saugos užtikrinimo plano rengimas“ patvirtinimo“

Į viršu

Į viršu

SAUGOS VERTINIMAS

Branduolinės saugos reikalavimai BSR-1.8.2-2015 „Branduolinės energetikos objekto modifikacijų kategorijos ir modifikacijų atlikimo tvarkos aprašas", patvirtinti Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2011 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. 22.3-99 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.8.2-2015 „Branduolinės energetikos objekto modifikacijų kategorijos ir modifikacijų atlikimo tvarkos aprašas" patvirtinimo"

Branduolinės energetikos objektų avarinio elektros energijos tiekimo sistemų įrengimo ir eksploatacijos bendrieji reikalavimai, patvirtinti Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2001 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 56 Dėl Branduolinės energetikos objektų avarinio elektros energijos tiekimo sistemų įrengimo ir eksploatacijos reikalavimų“ patvirtinimo“

Branduolinės saugos reikalavimai BSR-1.8.4-2018 „Branduolinės energetikos objekto saugai svarbių konstrukcijų, sistemų ir komponentų senėjimo valdymas“, patvirtinti Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2018 m. liepos 25 d. įsakymu Nr. 22.3-169 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.8.4-2018 „Branduolinės energetikos objekto saugai svarbių konstrukcijų, sistemų ir komponentų senėjimo valdymas“ patvirtinimo“

Sprogimo ir lėktuvo kritimo poveikio branduolinės energetikos objektams analizės reikalavimai, patvirtinti Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 22.3-72 „Dėl Sprogimo ir lėktuvo kritimo poveikio branduolinės energetikos objektams analizės reikalavimų patvirtinimo"

Seisminio poveikio branduolinės energetikos objektams analizės reikalavimai, patvirtinti Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2006 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 22.3-33 „Dėl Seisminio poveikio branduolinės energetikos objektams analizės reikalavimų patvirtinimo"

Branduolinės saugos reikalavimai BSR-1.8.3-2017 „Branduolinės energetikos objekto techninė specifikacija", patvirtinti Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2017 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. 22.3-222 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.8.3-2017 „Branduolinės energetikos objekto techninė specifikacija" patvirtinimo"

Branduolinės saugos reikalavimai BSR-1.8.5-2018 „Branduolinės energetikos objekto pripažinimas tinkamu eksploatuoti“, patvirtinti Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2018 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. 22.3-295 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.8.5-2018 „Branduolinės energetikos objekto pripažinimas tinkamu eksploatuoti“ patvirtinimo"

Branduolinės saugos reikalavimai BSR-1.8.6-2019 „Branduolinės energetikos objekto saugai svarbių konstrukcijų, sistemų ir komponentų techninė priežiūra, stebėjimas ir patikrinimai“, patvirtinti Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2019 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. 22.3-136 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.8.6-2019 „Branduolinės energetikos objekto saugai svarbių konstrukcijų, sistemų ir komponentų techninė priežiūra, stebėjimas ir patikrinimai“ patvirtinimo"

Branduolinės saugos reikalavimai BSR-1.8.7-2020 „Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos licencijomis reguliuojamos veiklos su branduolinėmis ir daliosiomis medžiagomis sauga“, patvirtinti Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2020 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. 22.3-15 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.8.7-2020 „Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos licencijomis reguliuojamos veiklos su branduolinėmis ir daliosiomis medžiagomis sauga“ patvirtinimo"

Branduolinės saugos reikalavimai BSR-1.8.8-2020 „Branduolinės energetikos objekto saugai svarbūs kėlimo įrenginiai ir jų įranga“, patvirtinti Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2020 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. 22.3-7 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.8.8-2020 „Branduolinės energetikos objekto saugai svarbūs kėlimo įrenginiai ir jų įranga“ patvirtinimo"

Branduolinės saugos reikalavimai BSR-1.8.9-2020 „Branduolinės energetikos objekto statiniai ir jų konstrukcijos“, patvirtinti Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2020 m. liepos 27 d. įsakymu Nr. 22.3-163 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.8.9-2020 „Branduolinės energetikos objekto statiniai ir jų konstrukcijos“ patvirtinimo"

Branduolinės saugos reikalavimai BSR-1.8.10-2021 „Galimų branduolinių ir radiologinių avarijų branduolinės energetikos objekte padarinių analizė“, patvirtinti Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2021 m. liepos 27 d. įsakymu Nr. 22.3-124 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.8.10-2021 „Galimų branduolinių ir radiolognių avarijų branduolinės energetikos objekte padarinių analizė“ patvirtinimo"

Branduolinės saugos reikalavimai BSR-1.8.11-2021 „Elektros energijos tiekimas branduolinės energetikos objektui“, patvirtinti Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2021 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. 22.3-118 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.8.11-2021 „Elektros energijos tiekimas branduolinės energetikos objektui“ patvirtinimo"

Į viršu

RADIACINĖ SAUGA

Branduolinės saugos reikalavimai ir taisyklės

Branduolinės saugos reikalavimai BSR-1.9.1-2017 „Radionuklidų išmetimo į aplinką iš branduolinės energetikos objektų normos ir reikalavimai radionuklidų išmetimo į aplinką planui“, patvirtinti Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2011 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. 22.3-89 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.9.1-2017 „Radionuklidų išmetimo į aplinką iš branduolinės energetikos objektų normos ir reikalavimai radionuklidų išmetimo į aplinką planui“ patvirtinimo"

Branduolinės saugos reikalavimai BSR-1.9.2-2018 „Radionuklidų nebekontroliuojamųjų radioaktyvumo lygių medžiagoms ir atliekoms, susidarančioms branduolinės energetikos srities veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais metu, nustatymas ir taikymas“, patvirtinti Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2011 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. 22.3-90 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.9.2-2018 „Radionuklidų nebekontroliuojamųjų radioaktyvumo lygių medžiagoms ir atliekoms, susidarančioms branduolinės energetikos srities veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais metu, nustatymas ir taikymas“ patvirtinimo“

Branduolinės saugos reikalavimai BSR-1.9.3-2016 „Radiacinė sauga branduolinės energetikos objektuose", patvirtinti Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2011 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. 22.3-95 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.9.3-2016 „Radiacinė sauga branduolinės energetikos objektuose" patvirtinimo“

Branduolinės saugos reikalavimai BSR-1.9.4-2019 „Branduolinės energetikos srities veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais vykdančių darbuotojų, asmenų, atsakingų už radiacinę saugą, ir asmenų, atsakingų už fizinę saugą, radiacinės saugos mokymo, instruktavimo ir fizinių asmenų, siekiančių įgyti teisę mokyti radiacinės saugos, atestavimo tvarkos aprašas“, patvirtinti Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2016 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. 22.3-73 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.9.4-2019 „Branduolinės energetikos srities veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais vykdančių darbuotojų, asmenų, atsakingų už radiacinę saugą, ir asmenų, atsakingų už fizinę saugą, radiacinės saugos mokymo, instruktavimo ir fizinių asmenų, siekiančių įgyti teisę mokyti radiacinės saugos, atestavimo tvarkos aprašas” patvirtinimo“

Branduolinės saugos reikalavimai BSR-1.9.5-2018 „Branduolinės energetikos srities veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais pagrįstumo vertinimas“, patvirtinti Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos 2018 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 22.3-182 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.9.5-2018 „Branduolinės energetikos srities veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais pagrįstumo vertinimas“ patvirtinimo“

Branduolinės saugos reikalavimai BSR-1.9.6-2018 „Branduolinės energetikos srities veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais radiacinės saugos eksperto pripažinimas ir šios veiklos vykdytojų konsultavimosi su radiacinės saugos ekspertu pareigos“, patvirtinti Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2018 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. 22.3-204 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.9.6-2018 „Branduolinės energetikos srities veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais radiacinės saugos eksperto pripažinimas ir šios veiklos vykdytojų konsultavimosi su radiacinės saugos ekspertu pareigos“ patvirtinimo“

Branduolinės saugos reikalavimai BSR-1.9.7-2018 „Branduolinės energetikos objektų dozimetrijos tarnybos pripažinimo tvarkos aprašas“, patvirtinti Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2018 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. 22.3-203 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.9.7-2018 „Branduolinės energetikos objektų dozimetrijos tarnybos pripažinimo tvarkos aprašas“ patvirtinimo“

Branduolinės saugos reikalavimai BSR-1.9.8-2018 „Asmens, atsakingo už radiacinę saugą, pareigybės aprašymo ir tarnybos, atsakingos už radiacinę saugą, nuostatų rengimo tvarkos aprašas“, patvirtinti Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2018 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. 22.3-309 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.9.8-2018 „Asmens, atsakingo už radiacinę saugą, pareigybės aprašymo ir tarnybos, atsakingos už radiacinę saugą, nuostatų rengimo tvarkos aprašas“ patvirtinimo“

Kiti teisės aktai

Pagrįstos branduolinės energetikos srities veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais rūšių sąrašas, patvirtintas Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2018 m. lapkričio 5 d. įsakymu Nr. 22.3-263 „Dėl Pagrįstos branduolinės energetikos srities veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais rūšių sąrašo patvirtinimo“

Į viršu

SPECIALIEJI SAUGOS REIKALAVIMAI IR TAISYKLĖS

BRANDUOLINIŲ (ATOMINIŲ) ELEKTRINIŲ SAUGOS REIKALAVIMAI IR TAISYKLĖS

BRANDUOLINIŲ (ATOMINIŲ) ELEKTRINIŲ STATYBOS VIETŲ (AIKŠTELIŲ) VERTINIMAS, PROJEKTAVIMAS, STATYBA, EKSPLOATAVIMAS, EKSPLOATAVIMO NUTRAUKIMAS

Branduolinės saugos reikalavimai BSR-2.1.1-2009 „Reikalavimai Ignalinos atominės elektrinės deterministinei saugos analizei", patvirtinti Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2009 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. 22.3-118 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR 2.1.1-2009 „Reikalavimai Ignalinos atominės elektrinės deterministinei saugos analizei"

Branduolinės saugos reikalavimai BSR-2.1.2-2010 „Bendrieji atominių elektrinių su RBMK-1500 tipo reaktoriais saugos užtikrinimo reikalavimai“, patvirtinti Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2010 m. vasario 5 d. įsakymu Nr. 22.3-16 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-2.1.2-2010 „Bendrieji atominių elektrinių su RBMK-1500 tipo reaktoriais saugos užtikrinimo reikalavimai" patvirtinimo"

Branduolinės saugos reikalavimai BSR-2.1.3-2010 „Atominių elektrinių aikštelių vertinimo bendrieji reikalavimai", patvirtinti Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2010 m. liepos 20 d. įsakymu Nr. 22.3-58 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-2.1.3-2010 „Atominių elektrinių aikštelių vertinimo bendrieji reikalavimai" patvirtinimo"

Branduolinės saugos reikalavimai BSR-2.1.4-2011 „Branduolinės elektrinės saugos analizės ataskaitos rengimas ir naudojimas", patvirtinti Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2011 m. lapkričio 25 d. įsakymu Nr. 22.3-117 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-2.1.4-2011 „Branduolinės elektrinės saugos analizės ataskaitos rengimas ir naudojimas" patvirtinimo"

Branduolinės saugos taisyklės BST-2.1.1-2010 „Atominių elektrinių elektros energijos tiekimo sistemų projektavimas, įrengimas ir eksploatavimas“, patvirtintos Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2010 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. 22.3-91 „Dėl Branduolinės saugos taisyklių BST-2.1.1-2010 „Atominių elektrinių elektros energijos tiekimo sistemų projektavimas, įrengimas ir eksploatavimas"

Branduolinės saugos reikalavimai BSR-2.1.6-2018 „Branduolinės elektrinės projektas“, patvirtinti Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2018 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. 22.3-87 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-2.1.6-2018 „Branduolinės elektrinės projektas“ patvirtinimo“

Į viršu

RADIOAKTYVIŲJŲ ATLIEKŲ TVARKYMO SAUGOS REIKALAVIMAI IR TAISYKLĖS

Į viršu

Į viršu

BRANDUOLINIŲ, DALIŲJŲ IR BRANDUOLINIO KURO CIKLO MEDŽIAGŲ VEŽIMO SAUGOS REIKALAVIMAI IR TAISYKLĖS

BRANDUOLINIŲ, DALIŲJŲ IR BRANDUOLINIO KURO CIKLO MEDŽIAGŲ VEŽIMAS

Radioaktyviųjų medžiagų, radioaktyviųjų atliekų ir panaudoto branduolinio kuro įvežimo, išvežimo, vežimo tranzitu ir vežimo Lietuvos Respublikoje taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2008 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. V-1271/22.3-139 „Dėl Radioaktyviųjų medžiagų, radioaktyviųjų atliekų ir panaudoto branduolinio kuro įvežimo, išvežimo, vežimo tranzitu ir vežimo Lietuvos Respublikoje taisyklių patvirtinimo"

Branduolinės saugos reikalavimai BSR-4.1.1-2017 „Branduolinio kuro ciklo, branduolinių ir daliųjų medžiagų vežimo sertifikatų išdavimo taisyklės“, patvirtinti Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2017 m. liepos 31 d. įsakymu Nr. 22.3-133 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-4.1.1-2017 „Branduolinio kuro ciklo, branduolinių ir daliųjų medžiagų vežimo sertifikatų išdavimo taisyklės“ patvirtinimo"

Branduolinės saugos reikalavimai BSR-4.1.2-2019 „Reikalavimai dokumentams, kurie turi būti pateikti su paraiška branduolinio kuro ciklo, branduolinių ir daliųjų medžiagų vežimo licencijai gauti“, patvirtinti Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2019 m. liepos 19 d. įsakymu Nr. 22.3-169 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-4.1.2-2019 „Reikalavimai dokumentams, kurie turi būti pateikti su paraiška branduolinio kuro ciklo, branduolinių ir daliųjų medžiagų vežimo licencijai gauti“ patvirtinimo"

Į viršu