Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

Branduolinio kuro ciklo medžiagų vežimas

Branduolinio kuro ciklo ir kitų radioaktyviųjų medžiagų vežimas, kaip ir jų naudojimas, turi būti vykdomas laikantis saugos reikalavimų, nustatytų tarptautiniuose ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose. Šių medžiagų skleidžiama jonizuojančioji spinduliuotė gali veikti vežime dalyvaujančius asmenis, o įvykus avarijai gali nukentėti ir kiti žmonės bei būti padaryta žala aplinkai. Dėl šių priežasčių branduolinio kuro ciklo ir kitų radioaktyviųjų medžiagų vežimą būtina organizuoti ir vykdyti taip, kad jo nulemtas poveikis žmonėms, jų turtui ir gamtinei aplinkai būtų minimalus, o vežant medžiagas naudoti visas priemones, galinčias apsaugoti žmogų ir aplinką nuo žalingo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio.


Užtikrinti saugų branduolinio kuro ciklo medžiagų, branduolinių ir daliųjų medžiagų vežimą – vienas iš VATESI tikslų branduolinės saugos srityje. Siekdama šio tikslo VATESI vykdo šių medžiagų vežimo branduolinės saugos valstybinį reglamentavimą ir priežiūrą. Branduolinio kuro ciklo medžiagas ir branduolines bei daliąsias medžiagas, Branduolinės saugos įstatymo 1 priede nustatytais kiekiais, vežėjas gali vežti tik tada, jei teisės aktų nustatyta tvarka turi VATESI išduotą licenciją. Licencijos išduodamos asmenims, turintiems pakankamus technologinius, finansinius, vadybos sistemos, žmogiškuosius, avarinės parengties, fizinės saugos, branduolinių medžiagų saugaus laikymo ir vežimo, jų apskaitos ir kontrolės, atitinkančios TATENA ir Euratomo garantijų įgyvendinimo nuostatas, pajėgumus, leidžiančius tinkamai užtikrinti branduolinę saugą.


Vadovaujantis Radioaktyviųjų medžiagų, radioaktyviųjų atliekų ir panaudoto branduolinio kuro įvežimo, išvežimo, vežimo tranzitu ir vežimo Lietuvos Respublikoje taisyklių nuostatomis, konkrečiam daliųjų ir branduolinių medžiagų, Branduolinės saugos įstatymo 1 priede nustatytais kiekiais, radioaktyviųjų atliekų, susidarančių branduolinio kuro ciklo metu, ir panaudoto branduolinio kuro vežimui reikalingas VATESI leidimas.


Su VATESI turi būti suderinamos paraiškos gauti leidimą vežti radioaktyviąsias medžiagas ir radioaktyviąsias atliekas priskiriamas branduolinėms medžiagoms. Paraišką gauti leidimą teikia ūkio subjektas, eksploatuojantis branduolinės energetikos objektą ar vykdantis jo eksploatavimo nutraukimą, ar besiverčiantis veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais branduolinės energetikos objekte ar branduolinės energetikos objektų aikštelėse. Šiuos leidimus išduoda Radiacinės saugos centras.

 

Be to, VATESI išduoda Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymo 22¹ straipsnio 1–2 dalyse nurodytus sertifikatus, kurių išdavimo taisyklės nustatytos Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko patvirtintuose branduolinės saugos reikalavimuose BSR-4.1.1-2017 ,,Branduolinio kuro ciklo, branduolinių ir daliųjų medžiagų vežimo sertifikatų išdavimo taisyklės“.

 

 

Atnaujinta 2018-09-21