Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo priežiūra

Pagal Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įstatymo, Branduolinės energijos įstatymo ir Branduolinės saugos įstatymo nuostatas Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija (VATESI) yra svarbiausia radioaktyviųjų atliekų tvarkymo saugą reguliuojančioji institucija. VATESI atlieka šias funkcijas:

 • nustato branduolinės saugos reikalavimus, reglamentuojančius radioaktyviųjų atliekų klasifikavimą ir radioaktyviųjų atliekų priėmimo į saugyklą ar atliekyną kriterijus;
 • suderinusi su Sveikatos apsaugos ministerija, nustato radionuklidų nebekontroliuojamuosius radioaktyvumo lygius medžiagoms ir atliekoms, susidarančioms branduolinės energetikos srities veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais metu;
 • tvirtina reikalavimus ir taisykles, reglamentuojančius radioaktyviųjų atliekų tvarkymo saugą branduolinės energetikos objektuose;
 • vertina branduolinės energetikos objektų (tame tarpe radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginių) saugą;
 • išduoda licencijas projektuoti, statyti, rekonstruoti, eksploatuoti branduolinės energetikos objektus (tame tarpe ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginius) ir nutraukti šių objektų eksploatavimą bei prižiūrėti uždarytus radioaktyviųjų atliekų atliekynus;
 • prižiūri, kad būtų laikomasi teisės aktų reikalavimų tvarkant radioaktyviąsias atliekas branduolinės energetikos objektuose bei taiko poveikio priemones, jei jų nesilaikoma.


Radioaktyviųjų atliekų tvarkymas – veikla, susijusi su radioaktyviųjų atliekų perdirbimu, transportavimu, saugojimu ir dėjimu į atliekyną. Radioaktyviųjų atliekų perdirbimas apima jų pradinį apdorojimą (rinkimas, rūšiavimas, cheminis apdorojimas, dezaktyvavimas), pagrindinį apdorojimą (atliekų tūrio mažinimas, radionuklidų iš atliekų šalinimas) bei galutinį apdorojimą (radioaktyviosios atliekos gali būti sukietinamos, talpinamos į atliekų konteinerius ir prireikus papildomai supakuojamos). Apdorotos atliekos yra saugomos specialiuose įrenginiuose numatytą laiką, vėliau dedamos į atliekynus. Jei atliekose esančių radionuklidų aktyvumas neviršija nebekontroliuojamųjų radioaktyvumo lygių, jos sutvarkomos kaip įprastos atliekos.

Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo tikslas – tvarkyti radioaktyviąsias atliekas taip, kad jos nekeltų pavojaus žmonėms bei aplinkai. Tvarkant radioaktyviąsias atliekas turi būti užtikrinama, kad:

 • visose radioaktyviųjų atliekų tvarkymo stadijose taikant tinkamus metodus kiekvienas asmuo bei aplinka tiek Lietuvoje, tiek ir už jos sienų būtų pakankamai apsaugoti nuo radiologinių, biologinių, cheminių ir kitų pavojų, kuriuos gali sukelti radioaktyviosios atliekos;
 • būtų išvengiama veiksmų, galinčių turėti pagrįstai prognozuojamų pasekmių ateities kartoms, pavojingesnių nei tos, kurios leistinos dabartinei kartai, ir nepalikti ateities kartoms nepelnytos naštos;
 • radioaktyviųjų atliekų susidarytų kiek įmanoma mažiau;
 • būtų atsižvelgta į radioaktyviųjų atliekų tvarkymo atskirų stadijų tarpusavio priklausomybę;
 • radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginių sauga būtų garantuojama per visą įrenginio veikimo laikotarpį ir po to.


Už radioaktyviųjų atliekų tvarkymą, tol kol jų neperduoda tvarkyti radioaktyviųjų atliekų tvarkytojui, Lietuvoje yra atsakingi licencijos turėtojai, kurių veiklos metu susidaro radioaktyviosios atliekos. Didžiausias radioaktyviųjų atliekų kiekis (daugiau kaip 99 %) susidaro VĮ Ignalinos atominė elektrinės eksploatuojamuose branduolinės energetikos objektuose. Ši įmonė yra ir radioaktyviųjų atliekų tvarkytojas, kurio pareiga galutinai sutvarkyti jai perduotas atliekas ir eksploatuoti radioaktyviųjų atliekų atliekynus.

Visi eksploatuojami radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginiai Lietuvoje yra licencijuoti. Prieš išduodama licenciją eksploatuoti šiuos įrenginius, VATESI atidžiai įvertina jų saugos analizės ataskaitas ir kitus licencijavimo metu pateiktus dokumentus.

VATESI nustato radioaktyviųjų atliekų tvarkymo reikalavimus, atlieka patikrinimus radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginius eksploatuojančioje VĮ Ignalinos atominėje elektrinėje. Jų metu tikrina, kaip  įmonė tvarko atliekas, eksploatuoja radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginius bei laikosi reikalavimų, reglamentuojančių radioaktyviųjų atliekų tvarkymo saugą.

Tarptautiniai įsipareigojimai radioaktyviųjų atliekų tvarkymo srityje

Lietuva, siekdama, kad jos teritorijoje susidarančios radioaktyviosios atliekos bei panaudotas branduolinis kuras būtų tvarkomi pagal aukščiausius tarptautinius reikalavimus, yra prisijungusi prie Jungtinės panaudoto kuro tvarkymo saugos ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo saugos konvencijos.

Kas trejus metus Lietuvos Vyriausybė parengia ir susitariančių šalių susitikime pristato ataskaitą apie prisiimtų tarptautinių įsipareigojimų įgyvendinimą. Ataskaitoje pateikiama informacija apie Lietuvos radioaktyviųjų atliekų ir panaudoto branduolinio kuro tvarkymą reglamentuojančius teisės aktus, radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginių licencijavimą, panaudotų jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių tvarkymo licencijavimą ir jų tvarkymo praktiką, radioaktyviųjų atliekų ir panaudoto branduolinio kuro tvarkymo esamas ir planuojamas saugos gerinimo priemones. Šios ataskaitos parengimą ir pačių Jungtinės Konvencijos nuostatų įgyvendinimą koordinuoja VATESI.

Taip pat Lietuva kas trejus metus teikia ataskaitas Europos Komisijai apie Tarybos direktyvos 2011/70/EURATOMAS (toliau – Direktyva), kuria nustatoma panaudoto branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų atsakingo ir saugaus tvarkymo Bendrijos sistema, įgyvendinimą Lietuvoje.  Ataskaitose pateikiama informacija, kaip Direktyvos nuostatos įgyvendinamos nacionalinėje teisinėje sistemoje ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintoje Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo plėtros programoje.

Remdamasi valstybių narių ataskaitomis, Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia bendrą  Direktyvos įgyvendinimo ataskaitą ir Bendrijos teritorijoje esančių radioaktyviųjų atliekų ir panaudoto branduolinio kuro apžvalgą.


Daugiau apie radioaktyvias atliekas, jų tvarkymą ir tvarkymo įrenginius Lietuvoje skaitykite čia:

Radioaktyviosios atliekos

Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginiai

 

 

 

Atnaujinta 2020-01-31