Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

2020 m. ketvirtojo ketvirčio ūkio subjektų veiklos patikrinimų rezultatai

2020 m. ketvirtą ketvirtį VATESI atliko 18 ūkio subjektų veiklos patikrinimų, iš jų 14 patikrinimų atlikta VĮ Ignalinos atominėje elektrinėje (toliau – VĮ IAE).

Tikrinta, kaip VĮ IAE laikosi saugos reikalavimų vykdydama galutinai sustabdytų energijos blokų saugai svarbių įrenginių, sistemų ir komponentų techninę priežiūrą, kaip užtikrina jų priešgaisrinę saugą, atlieka nenaudojamų įrenginių išmontavimo ir dezaktyvavimo darbus ir tvarko panaudotą branduolinį kurą, kaip laikosi radiacinės saugos reikalavimų taikant individualiąsias apsaugos priemones. Taip pat atlikti patikrinimai, susiję su radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginių (panaudoto branduolinio kuro saugyklų, radioaktyviųjų atliekų cementavimo įrenginių, kietųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo ir saugojimo komplekso) eksploatavimu ir sistemų technine priežiūra bei senėjimo valdymu. Patikrintos panaudoto branduolinio kuro saugyklos  ir labai mažai radioaktyvių atliekų saugyklos avarinės parengties priemonės bei kaip Ignalinos AE yra vykdoma radionuklidų nebekontroliuojamųjų radioaktyvumo lygių nustatymo ir taikymo priežiūra.

Patikrinimų metu buvo nustatyti 5 pažeidimai, iš jų 3 mažareikšmiai teisės aktų reikalavimų pažeidimai (toliau – mažareikšmis pažeidimas).

Vienas pažeidimas užfiksuotas tikrinant, kaip VĮ IAE laikosi branduolinės saugos reikalavimų įgyvendindama branduolinės energetikos objektų modifikacijas. Nustatyta, kad įmonė raštu neinformavo VATESI apie atšauktą nuolatinę modifikaciją, kurios įgyvendinimo arba saugą pagrindžiantys dokumentai buvo suderinti arba yra derinami su VATESI. Šio patikrinimo metu užfiksuotas ir mažareikšmis pažeidimas, susijęs su netikslumais vidinėje įmonės laikinųjų modifikacijų valdymo instrukcijoje. Abu pažeidimus įmonė pašalino patikrinimo ataskaitos rengimo metu – pateikė reikalingą informaciją ir atliko vidinės instrukcijos pakeitimus.

Kitas pažeidimas buvo nustatytas tikrinant, kaip įmonė laikosi radiacinės saugos reikalavimų taikydama individualiąsias apsaugos priemones. Nustatyta, kad įmonės radiacinės saugos programos dokumentuose nėra nustatyta individualiųjų apsaugos priemonių bandymų tvarka ir bandymų periodiškumas, nebuvo atliekami individualiųjų apsaugos priemonių bandymai, kas galėjo turėti neigiamos įtakos darbuotojų apsaugos nuo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio užtikrinimui. Įmonei pateiktas privalomas vykdyti nurodymas pašalinti pažeidimą iki 2021 m. birželio 1 d.

Du mažareikšmiai pažeidimai užfiksuoti abiejų panaudoto branduolinio kuro saugyklų eksploatavimo patikrinimo metu. Jie susiję su netinkamu kai kurių radiologinių sąlygų kontrolės, kuri vykdoma saugyklose ir jų teritorijoje, žurnalų pildymu ir matavimų rezultatų registravimu. Abu šiuos pažeidimus įmonė pašalino patikrinimo ataskaitos rengimo metu (papildė žurnalus trūkstama informacija).

Svarbu pažymėti, kad dėl VĮ IAE nustatytų pažeidimų nebuvo viršytos darbuotojų apšvitos dozės, nebuvo pažeisti radionuklidus sulaikantys ar jonizuojančiąją spinduliuotę slopinantys barjerai, nepablogėjo saugai svarbių įrenginių savybės, į aplinką nebuvo išmetama radionuklidų.

Taip pat šiuo laikotarpiu VATESI specialistai tikrino, kaip UAB „Baltic Radiation Control“, UAB „Eldermonta“, UAB „Cheminė apsauga“ ir UAB „Fima“ laikosi radiacinės saugos reikalavimų vykdydamos veiklą jonizuojančiosios spinduliuotės aplinkoje branduolinės energetikos objekte. Patikrinimų metu pažeidimų nenustatyta.

VATESI vykdydama branduolinės energetikos saugos priežiūrą ir atlikdama ūkio subjektų veiklos patikrinimus vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, branduolinės saugos reikalavimais, taip pat atskiroms sritims parengtais kontroliniais klausimynais. Daugiau informacijos šia tema skiltyje Ūkio subjektų priežiūra.