Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

Informacija ūkio subjektams apie gegužės 1 d. įsigaliosiančius naujus branduolinės saugos reikalavimus

2020 m. gegužės 1 d. įsigalioja nauji ir patikslinti Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos (VATESI) parengti branduolinės saugos reikalavimai.

BSR-1.8.7-2020 „Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos licencijomis reguliuojamos veiklos su branduolinėmis ir daliosiomis medžiagomis sauga“

Nauji branduolinės saugos reikalavimai BSR-1.8.7-2020 nustato kritiškumo saugos užtikrinimo reikalavimus, avarinės parengties reikalavimus veiklai naudojant branduolines ir daliąsias medžiagas Lietuvos Respublikos Branduolinės saugos įstatyme nustatytais kiekiais, taip pat reikalavimus tokios veiklos saugos pagrindimo ataskaitai.

Reikalavimai parengti atsižvelgiant į naujausius Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) reikalavimus ir gaires bei pažangią tarptautinę praktiką. Tikimasi, kad naujieji reikalavimai padės dar geriau užtikrinti žmonių ir aplinkos apsaugą nuo neigiamo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio, esant normalioms reguliuojamos veiklos vykdymo sąlygoms ir įvykus nukrypimams nuo jų.

BSR-1.8.8-2020 „Branduolinės energetikos objekto saugai svarbūs kėlimo įrenginiai ir jų įranga“

Nauji branduolinės saugos reikalavimai nustato saugos reikalavimus branduolinės energetikos objekto saugai svarbių kėlimo įrenginių ir jų įrangos projektavimui, įrengimui (montavimui), eksploatavimui ir techninei priežiūrai branduolinės energetikos objektų projektavimo, pripažinimo tinkamais eksploatuoti, eksploatavimo ir eksploatavimo nutraukimo etapuose.

Naujieji reikalavimai parengti siekiant susisteminti esamus branduolinės saugos reikalavimus branduolinės energetikos objekto kėlimo įrenginiams ir jų įrangai, reglamentuoti tokių įrenginių ir jų įrangos saugos skirstymą į grupes bei nustatyti papildomus branduolinės ir radiacinės saugos reikalavimus saugai svarbių kėlimo įrenginių, kurie priskiriami prie potencialiai pavojingų įrenginių, techninei priežiūrai.

Kartu su BSR-1.8.8-2020 įsigalioja ir susijusių teisės aktų pakeitimai. Naujose branduolinės saugos reikalavimų BSR-2.1.2-2010 „Bendrieji atominių elektrinių su RBMK-1500 tipo reaktoriais saugos užtikrinimo reikalavimai“,  BSR-3.1.1-2016 „Panaudoto branduolinio kuro tvarkymas sausojo tipo saugykloje“ ir BSR-3.1.2-2017 „Radioaktyviųjų atliekų tvarkymas branduolinės energetikos objektuose iki jų dėjimo į radioaktyviųjų atliekų atliekyną“ redakcijose daroma išlyga, kuomet reikalavimų nuostatos netaikomos kėlimo įrenginiams, nes jos susistemintos BSR-1.8.8-2020.

BSR-1.3.1-2020 „Avarinės parengties užtikrinimas branduolinės energetikos objektuose“

Reikalavimai BSR-1.3.1-2020 keičia iki šiol galiojusius Avarinės parengties reikalavimus branduolinės energetikos objektą eksploatuojančiai organizacijai P-2008-01 (pastarieji netenka galios). Šiuose reikalavimuose atnaujintos sąvokos ir nuostatos jas suvienodinant su naudojamomis kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose, reglamentuojančiuose branduolinę saugą, siekiant užtikrinti avarinės parengties reglamentavimo aiškumą ir nuoseklumą. Taip pat  BSR-1.3.1-2020 nustato papildomus reikalavimus branduolinės energetikos objekto avarinei parengčiai, avarinės parengties funkcijoms ir infrastruktūrai, avarinės parengties planų rengimui atsižvelgiant į tarptautinę gerąją praktiką – naujausius TATENA reikalavimus ir Vakarų Europos branduolinę saugą reguliuojančių institucijų asociacijos (WENRA) rekomenduojamus saugos lygius esamiems branduoliniams reaktoriams.  

Kartu su BSR-1.3.1-2020 įsigalioja ir BSR-1.8.5-2018 „Branduolinės energetikos objekto pripažinimas tinkamu eksploatuoti“ pakeitimas, kuriame patikslintos nuostatos, susijusios su avarinio eksploatavimo procedūrų ar avarinės parengties plano rengimu.

BSR-1.6.1-2019 „Branduolinės energetikos objektų, branduolinės energetikos objektų aikštelių, branduolinių ir branduolinio kuro ciklo medžiagų fizinė sauga“

Nauja branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.6.1-2019 redakcija parengta siekiant įgyvendinti Branduolinės energijos įstatymo nuostatas, susijusias su išplėstais branduolinės energetikos objektų, branduolinės energetikos objektų aikštelių, branduolinių ir branduolinio kuro ciklo medžiagų fizinės saugos tikslais. Patvirtintame teisės akte nustatyti reikalavimai branduolinės energetikos objektų aikštelių, kuriuose yra vykdomi branduolinės energetikos objekto statybos darbai, fizinei saugai bei riboto patekimo zonos išorinių ribų dydžiai.
 
Atkreipiame dėmesį, kad naujoje BSR-1.1.4-2017 „Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos poveikio priemonių taikymo tvarkos aprašas“ redakcijoje patikslinti kriterijai, kada pažeidimas priskiriamas prie mažareikšmių teisės aktų reikalavimų pažeidimų, atnaujintos teisės aktų nuorodos.
BSR-1.4.3-2017 „Licencijuojamą veiklą branduolinės energetikos srityje vykdančių organizacijų žmogiškieji ištekliai“ pakeitime detalizuojama organizacijos mokymo priemonių, naudojamų darbuotojų įgūdžiams ir žinioms gerinti rengiantis pavojingiems darbams,  įvertinimo tvarka, kuri turi būti aprašyta organizacijos vadybos sistemos dokumentuose.

Naujoje BSR-1.4.1-2016 „Vadybos sistema“ redakcijoje vadovaujantis tarptautine praktika ir naujausiais TATENA reikalavimais yra patikslinami esami ir nustatomi nauji reikalavimai VATESI licencijų turėtojų ir pareiškėjų licencijai gauti vadybos sistemai, lyderystei saugos srityje, saugos kultūrai ir saugumo kultūrai.

Taip pat nuo gegužės 1 d. įsigalioja šių branduolinių saugos reikalavimų naujos redakcijos, kuriose yra atnaujintos ar patikslintos reikalavimuose minimos teisės aktų nuorodos:

BSR-1.6.2-2016 „Jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių, naudojamų verčiantis branduolinės energetikos srities veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, fizinė sauga“;

BSR-1.8.2-2015 „Branduolinės energetikos objekto modifikacijų kategorijos ir modifikacijų atlikimo tvarkos aprašas“;

BSR-2.1.6-2018  „Branduolinės elektrinės projektas“;

BSR-3.2.2-2016 „Radioaktyviųjų atliekų atliekynai“.

 

Primename, kad visų aktualių branduolinės saugos reikalavimų ir kitų ūkio subjektų priežiūrą reglamentuojančių teisės aktų sąrašą galima rasti VATESI interneto svetainės srityje Ūkio subjektų priežiūra, taip pat nuorodos į dokumentus skelbiamos srityje Teisės aktai.