Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

Branduolinė sauga ir jos įvertinimas

Branduolinė energetika, kaip ir kai kurios kitos pramonės šakos, yra potencialiai pavojinga, todėl būtina užtikrinti, kad šios veiklos keliama rizika visuomenei ir aplinkai būtų kiek įmanoma mažesnė. Keliančio grėsmę branduolinės energetikos objekto eksploatavimas ar kita veikla su branduolinėmis ar radioaktyviosiomis medžiagomis yra griežtai draudžiami.


Bendrasis branduolinės saugos tikslas – užtikrinti žmonių ir aplinkos apsaugą nuo pavojų, kuriuos gali sukelti branduolinės energetikos objektas. Pats branduolinės energetikos objektas turi turėti tokias savybes, kad jonizuojančiosios spinduliuotės poveikis žmonėms ir aplinkai neviršytų nustatytų normų tiek normalios eksploatacijos, tiek avarijos atvejais. Todėl eksploatuojant šiuos objektus VATESI prižiūri, kad būtų laikomasi licencijos sąlygų ir saugos taisyklėse bei normose nustatytų reikalavimų. Būtent šių reikalavimų vykdymas ir atitinkamų technologijų bei priemonių naudojimas padeda apsaugoti žmones ir aplinką nuo neigiamo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio.


Branduolinės energetikos objekto statybai, eksploatavimui, eksploatavimo nutraukimui bei kitai veiklai, susijusiai su branduolinio kuro ciklo medžiagų naudojimu, VATESI išduoda atitinkamos veiklos licencijas ir leidimus. Šias veiklas, licencijas ir leidimus, jų išdavimo tvarką bei kitus susijusius aspektus nustato ir reglamentuoja Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymas.


Veiklai su kitomis radioaktyviosiomis medžiagomis licencijas ir leidimus išduoda Radiacinės saugos centras, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymu.


Įrodyti, kad branduolinės energetikos objektas ar veikla su branduolinėmis ar radioaktyviosiomis medžiagomis nekelia nepagrįstos grėsmės, turi juridinis ar fizinis asmuo, kuris eksploatuoja branduolinės energetikos objektą ar vykdo atitinkamą veiklą.


Priimtinas branduolinės saugos lygis turi būti užtikrinamas teisinėmis priemonėmis (šias priemones sukuria valstybė), organizacinėmis priemonėmis (šias priemones sukuria eksploatuojančiosios organizacijos ar kiti licencijų turėtojai), techninėmis priemonėmis (jos sukuriamos projektuojant įrenginius ir įgyvendinamos juos pradėjus eksploatuoti) ir ugdant su veikla susijusių darbuotojų kompetencijas bei saugos kultūrą.


Branduolinės saugos vertinimas yra sistemingas procesas, kuriuo siekiama patikrinti, ar branduolinės energetikos objekto eksploatavimas ir eksploatavimo nutraukimas yra saugus – atitinka teisės aktuose, standartuose arba licencijos ar leidimo turėtojo normatyviniuose techniniuose dokumentuose nustatytus saugos reikalavimus. Branduolinės saugos vertinimas nustatyta tvarka atliekamas visais branduolinės energetikos objekto gyvavimo etapais.


Branduolinės energetikos objekto ar atitinkamos veiklos su branduolinėmis medžiagomis saugos lygio įvertinimas yra vienas iš svarbiausių aspektų priimant sprendimą dėl licencijų ar leidimo veiklai išdavimo.
Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymas nustato, kad branduolinės saugos vertinimas susideda iš dviejų pagrindinių etapų:


1) branduolinės saugos analizės ir pagrindimo;


2) branduolinės saugos peržiūros ir įvertinimo.


Branduolinės saugos analizę ir pagrindimą turi atlikti pareiškėjas arba licencijos turėtojas, planuojantis užsiimti atitinkama veikla ar ją vykdantis. Branduolinės saugos analizės ir pagrindimo rezultatai pateikiami branduolinę saugą pagrindžiančiuose dokumentuose.


Branduolinės saugos įstatymas nustato būtinybę atlikti nepriklausomą saugą pagrindžiančių dokumentų patikrinimą. Vadovaujantis teisės aktais ir gerąja praktika tokį nepriklausomą vertinimą gali atlikti pareiškėjo arba licencijos turėtojo specialistai, jei jie turi pakankamą kvalifikaciją, arba tokias paslaugas teikianti organizacija, kuri nedalyvavo atliekant saugos analizės ir pagrindimo darbų.


Branduolinės saugos peržiūrą ir įvertinimą atlieka valstybės priežiūros institucija – VATESI. Jos tikslas yra patikrinti pareiškėjo arba licencijos turėtojo atliktą saugos analizę ir pagrindimą ir priimti sprendimą dėl jų priimtinumo.


Branduolinės saugos įstatymas taip pat nustato, kad ne rečiau kaip kas 10 metų licencijos turėtojas privalo atlikti periodinę saugos analizę ir pagrindimą. Atlikdamas tai, licencijos turėtojas turi įvertinti teisinio reglamentavimo, realios įrenginių būsenos bei aplinkos pasikeitimus ir pagrįsti, kad eksploatuojamo branduolinės energetikos objekto saugos lygis yra priimtinas ir bus priimtinas ne trumpesniam nei 10 metų laikotarpiui.


Branduolinės energetikos objekto projekto modifikacijoms ir darbams, nenumatytiems branduolinės energetikos objekto projekte, turi būti parengti ir suderinti su VATESI atskiri saugą pagrindžiantys dokumentai.


Svarbiausias branduolinės energetikos objekto saugą pagrindžiantis dokumentas yra saugos analizės ataskaita. Jos rengimo ir derinimo etapai reglamentuojami Branduolinės saugos įstatymu.


Saugos analizė ir pagrindimas suprantamas kaip techninė branduolinės energetikos objekto ar veiklos su branduolinėmis ar radioaktyviosiomis medžiagomis analizė ir jos rezultatų apibendrinimas. Tokios analizės metu yra nustatoma, ar objektas ir veikla atitinka joms iškeltus saugos principus ir kriterijus. Šie principai ir kriterijai yra reglamentuojami teisės aktuose. Jei jie nėra nustatyti tiesiogiai teisės aktuose, juos pareiškėjas arba licencijos turėtojas turi nusistatyti savo branduolinės saugos normatyviniuose techniniuose dokumentuose, kuriuos rengiant turi būti naudojamos Tarptautinės atominės energetikos agentūros (TATENA) rekomendacijos bei geroji tarptautinė praktika.

 

Atnaujinta 2016-06-01