Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

Pristatome metinį leidinį „Branduolinės energetikos sauga Lietuvoje”

Kviečiame susipažinti su Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos (VATESI) 2020 metų veiklą pristatančiu leidiniu.


Pagrindinės veiklos kryptys

Ignalinos AE energijos blokų saugai užtikrinti nebereikalingos įrangos išmontavimo ir dezaktyvavimo bei radioaktyviųjų atliekų tvarkymo procesų kompleksiškumas, sudėtingumas ir gausa, radioaktyviųjų atliekų perkėlimo iš Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos į šalia Ignalinos AE esančias saugyklas klausimai, Baltarusijoje netoli Vilniaus pradėtas eksploatuoti Baltarusijos AE 1-asis energijos blokas, Covid-19 pandemija – tai veiksniai, 2020 m. turėję įtakos Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos (VATESI) veiklai. Vis dėlto VATESI ir 2020 m. sėkmingai vykdė pavestas funkcijas ir įgyvendino visus strateginiame veiklos plane numatytus uždavinius ir priemones.

VATESI tinkamai pasirengė ir sėkmingai bendradarbiavo su Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) ekspertais 2020 m. pabaigoje Lietuvoje nuotoliniu būdu vykusios Branduolinės ir radiacinės saugos reglamentavimo ir priežiūros sistemos tarptautinio vertinimo pakartotinės misijos metu. Misijoje dirbę ekspertai pateikė išvadą, kad Lietuva padarė esminę pažangą ir pagerino branduolinės ir radiacinės saugos reglamentavimo infrastruktūrą. Šios misijos rezultatai puikiai pademonstravo Lietuvos branduolinės ir radiacinės saugos reglamentavimo ir priežiūros sistemos brandą ir lankstumą pokyčiams atsižvelgiant į besikeičiančius technologinius iššūkius bei pažangias pasaulio tendencijas.


Licencijos, leidimai, atestavimas

2020 m. VATESI išdavė 7 branduolinės energetikos srities veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais licencijas, 1 reguliuojamos veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais pažymą ir, atsižvelgus į licencijų turėtojų prašymus, panaikino 3 licencijas, ūkio subjektams nustojus vykdyti licencijuotą veiklą.  Taip pat, VATESI išnagrinėjo ir suderino 3 radioaktyviųjų atliekų, priskiriamų branduolinėms medžiagoms, vežimo paraiškas leidimams gauti. VATESI atestavimo komisija atestavo du asmenis ir išdavė pažymėjimus, suteikiančius teisę mokyti radiacinės saugos. Taip pat atestuotas vienas VĮ Ignalinos atominės elektrinės už saugą atsakingas darbuotojas, jam suteikta teisė eiti vadovaujančio darbuotojo pareigas.


Ūkio subjektų veiklos priežiūra

2020 m. VATESI specialistai atliko 54 ūkio subjektų veiklos patikrinimus. Patikrinimų metu užfiksuota 15 pažeidimų, 9 iš jų mažareikšmiai. Ūkio subjektams nustatyta tvarka taikytos poveikio priemonės – privalomi vykdyti nurodymai, žodiniai įspėjimai. Pažeidimus ūkio subjektai šalina laiku ir tinkamai.

Nustatyti pažeidimai neturėjo įtakos pagrindinių saugos funkcijų užtikrinimui, t. y. radionuklidus sulaikantys ir (ar) jonizuojančiąją spinduliuotę slopinantys barjerai veikė tinkamai, darbuotojų apšvitos ir patalpų taršos radionuklidais lygis neviršijo nustatytų leistinų normų, radionuklidai į aplinką nepateko.


Neįprastieji įvykiai

2020 m. Ignalinos AE užregistruoti 7 neįprastieji įvykiai, kurie pagal Tarptautinę branduolinių ir radiologinių įvykių skalę (INES) buvo klasifikuoti žemiau skalės ribų / 0 lygiu ir neturėjo įtakos branduolinės saugos užtikrinimui. Branduolinė sauga Lietuvos branduolinės energetikos objektuose užtikrinama tinkamai.


Tarptautinių įsipareigojimų vykdymas ir tarptautinis bendradarbiavimas

Nors daugelį akivaizdinių tarptautinių renginių, planuotų 2020 m. dėl COVID-19 pandemijos sukeltų sunkumų buvo nuspręsta nukelti, VATESI Lietuvos interesams atstovavo nuotolinių susitikimų ir konsultacijų metu.

VATESI tęsė veiklas, susijusias su pasirengimu Branduolinės saugos konvencijos (BSK) apžvalginiam susitikimui – parengti atsakymai į susitariančiųjų šalių klausimus 8-ąjai Lietuvos nacionalinei BSK įgyvendinimo ataskaitai, kurioje pademonstruota, kad Lietuva imasi visų būtinų priemonių ir užtikrina aukštą branduolinės saugos lygį tiek sustabdytuose Ignalinos AE blokuose, tiek panaudoto branduolinio kuro saugyklose ir kituose branduolinės energetikos objektuose.

Branduolinio ginklo neplatinimo srityje Lietuvos įsipareigojimai vykdomi tinkamai – Lietuvos Respublikoje esančios branduolinės medžiagos, branduolinės dvejopo naudojimo prekės, vykdomi moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla, susijusi su branduolinio kuro ciklu, naudojami tik taikiems tikslams. Tai patvirtina Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) inspektorių vykdomi patikrinimai ir kasmet mūsų šaliai teikiamos teigiamos TATENA garantijų įgyvendinimo ataskaitos išvados.

2020 m. VATESI pasirašė dvišalį tarpinstitucinį susitarimą su Baltarusijos Respublikos ekstremaliųjų situacijų ministerija dėl ankstyvojo pranešimo apie branduolinę avariją ir keitimosi informacija apie branduolinės energetikos objektus ir branduolinės energetikos veiklą. Taip pat VATESI specialistai aktyviai dalyvavo ENSREG ekspertų komandai pateikto Baltarusijos streso testų rekomendacijų įgyvendinimo Baltarusijos AE plano peržiūroje. Lietuva šios peržiūros metu tvirtai laikėsi pozicijos, kad visos streso testų rekomendacijos yra svarbios ir turi būti nedelsiant įgyvendintos, t. y. Baltarusijos AE paleidimo ir eksploatavimo darbai turi būti sustabdyti, kol nebus įgyvendintos visos saugos rekomendacijos ir išspręsti kiti saugos klausimai.

2020 m. VATESI specialistai tęsė darbus įvairiose tarptautinių organizacijų darbo grupėse, kurių tikslas – nuolat gerinti branduolinės, radiacinės ir fizinės saugos lygį Lietuvoje, Europoje ir visame pasaulyje, keitėsi patirtimi ir gerąja branduolinės energetikos veiklos reglamentavimo ir priežiūros praktika.


Leidinyje taip pat pateikiami įvairioms VATESI veiklos sritims ir temoms skirti infografikai.

VATESI 2020 m. veiklos ataskaitos leidinį rasite čia.