Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

Informacija ūkio subjektams apie lapkričio 1 d. įsigaliojusius naujus branduolinės saugos reikalavimus ir kontrolinius klausimynus

VATESI logotipas

2020 m. lapkričio 1 d. įsigaliojo nauji ir patikslinti Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos (VATESI) parengti branduolinės saugos reikalavimai ir kontroliniai klausimynai.

BSR-1.8.9-2020 „Branduolinės energetikos objekto statiniai ir jų konstrukcijos“

Nauji branduolinės saugos reikalavimai BSR-1.8.9-2020 nustato, kokiomis priemonėmis turi būti užtikrinta branduolinės energetikos objekto (toliau – BEO) branduolinė ir radiacinė sauga projektuojant, statant ir naudojant BEO statinius ir jų saugai svarbias konstrukcijas.

Teisės akte detalizuojami  reikalavimai BEO statinių ir jų konstrukcijų projektavimui, statybai ir naudojimui, diferencijuojant šiuos reikalavimus atsižvelgiant į BEO statinio ir jo konstrukcijų įtaką branduolinei ir radiacinei saugai, BEO paskirtį (pavyzdžiui, branduolinė elektrinė, branduolinės elektrinės energijos blokas, neenergetinis branduolinis reaktorius, branduolinių medžiagų saugykla, radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginys), galimus padarinius įvykus BEO statinio ar jo konstrukcijų defektams ar griūčiai.
 
BSR-1.1.6-2020 „Branduolinės, radiacinės ir fizinės saugos užtikrinimo metinė ataskaita“

Branduolinės saugos reikalavimai BSR-1.1.6-2020 buvo parengti įgyvendinant Branduolinės saugos įstatymo 42 straipsnio 3 dalį, siekiant viename dokumente nustatyti reikalavimus asmenims, vykdantiems licencijuojamą veiklą, dėl informacijos pateikimo apie branduolinės, radiacinės ir fizinės saugos užtikrinimą metinėje ataskaitoje, taip pat reglamentuoti šios ataskaitos pateikimo ir vertinimo tvarką VATESI.  Jei vienam asmeniui yra išduotos kelios licencijos ar leidimai, nurodyti Branduolinės saugos įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 1–5 punktuose, informacija apie branduolinės, radiacinės ir fizinės saugos užtikrinimą vykdant šiomis licencijomis ir leidimais reguliuojamą veiklą gali būti pateikiama vienoje metinėje ataskaitoje.

BSR-1.9.2-2018 „Radionuklidų nebekontroliuojamųjų radioaktyvumo lygių medžiagoms ir atliekoms, susidarančioms branduolinės energetikos srities veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais metu, nustatymas ir taikymas“

Nauja branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.9.2-2018 redakcija papildyta radionuklidų, esančių Maišiagaloje radioaktyviųjų atliekų saugykloje saugomų radioaktyviųjų atliekų sudėtyje, ribinėmis paviršinio aktyvumo vertėmis. Nurodytos vertės leis atlikti tikslesnį radioaktyviųjų atliekų apibūdinimą ir jų radioaktyvumo lygių matavimus, kuriais remiantis nepavojingoms atliekoms nebebus taikoma reguliuojamoji radiacinė kontrolė. Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos eksploatavimo nutraukimo metu susidarysiančios statybinės atliekos, kurių paviršinis aktyvumas neviršys nurodytų verčių, galės būti tvarkomos įprastais būdais.

BSR-3.1.2-2017 „Radioaktyviųjų atliekų tvarkymas branduolinės energetikos objektuose iki jų dėjimo į radioaktyviųjų atliekų atliekyną“

Naujoje BSR-3.1.2-2017 redakcijoje atnaujinti radioaktyviųjų atliekų tvarkymo iki jų dėjimo į atliekyną reikalavimai, nustatyti detalesni reikalavimai radioaktyviųjų atliekų pakuočių kokybei užtikrinti. Taip pat detalizuojami reikalavimai konstrukcijų, sistemų ir komponentų klasifikavimui, atsižvelgiant į naujausius Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) saugos reikalavimus.

BSR-1.8.7-2020 „Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos licencijomis reguliuojamos veiklos su branduolinėmis ir daliosiomis medžiagomis sauga“

Atnaujintuose  BSR-1.8.7-2020 reikalavimuose patikslintos teisės aktų nuostatos, susijusios su branduolinių medžiagų vežimu.

BSR-1.1.3-2016 „Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos patikrinimai“

Nauja BSR-1.1.3-2016 redakcija patvirtinta siekiant aiškesnio VATESI patikrinimų reglamentavimo. Patikslintame teisės akte suderintos nuostatos su Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymo naujos redakcijos ir Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo naujos redakcijos nuostatomis. Taip pat patikslintos reikalavimų nuostatos atsižvelgiant į kontrolinių klausimynų formų pakeitimus – formos papildytos naujais klausimais ir patikrinimų rezultatų dalimi. Patikslintos prižiūrimų ūkio subjektų patikrinimų organizavimo ir vykdymo nuostatos leis efektyviau planuoti ir vykdyti VATESI prižiūrimų ūkio subjektų patikrinimus.


Kontroliniai klausimynai

Lapkričio 1 d. įsigaliojo trys nauji kontroliniai klausimynai:

Branduolinės energetikos objektų eksploatavimo nutraukimo bei dezaktyvavimo ir (ar) išmontavimo darbų vykdymo branduolinės energetikos objekto galutinio sustabdymo metu patikrinimo kontrolinis klausimynas;

Užregistruotos veiklos, nurodytos Registruojamos veiklos rūšių sąraše, patikrinimo kontrolinis klausimynas;

Saugai svarbių branduolinės energetikos objekto konstrukcijų, sistemų ir komponentų priešgaisrinės saugos reikalavimų įgyvendinimo patikrinimų kontrolinis klausimynas.

Taip pat buvo atnaujintos 6 anksčiau įsigaliojusių  kontrolinių klausimynų formos, papildant jas naujais klausimais ir patikrinimų rezultatų dalimi.  Atnaujintos klausimynų formos paskelbtos čia.


Primename, kad visų aktualių branduolinės saugos reikalavimų ir kitų ūkio subjektų priežiūrą reglamentuojančių teisės aktų sąrašą ir kontrolinius klausimynus ūkio subjektai ir kitos suinteresuotosios šalys gali rasti VATESI interneto svetainės srityje Ūkio subjektų priežiūra, taip pat nuorodos į dokumentus skelbiamos srityje Teisės aktai.