Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

Pristatome 2019 m. VATESI veiklos ataskaitą „Branduolinės energetikos sauga Lietuvoje”

Kviečiame susipažinti su Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos (VATESI) 2019 metų veiklos ataskaitos leidiniu.

Pagrindinės veiklos kryptys

Pagrindinės VATESI specialistų pastangos buvo skirtos galutinai sustabdytų Ignalinos AE energijos blokų ir jų eksploatavimo nutraukimo, radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginių statybos ir eksploatavimo saugos priežiūrai, Lietuvos Respublikos prisiimtų tarptautinių branduolinio ginklo neplatinimo įsipareigojimų vykdymo priežiūrai, branduolinės energetikos saugos reglamentavimo ir priežiūros sistemos nuosekliam tobulinimui bei pasirengimui galimoms branduolinėms ir radiologinėms avarijoms Lietuvoje ir už jos ribų.

VATESI, sukaupusi daugiau nei 28 metų veiklos patirtį branduolinės energetikos saugos valstybinės priežiūros ir reglamentavimo srityje, 2019 m. sėkmingai vykdė savo funkcijas ir įgyvendino visus strateginiame veiklos plane numatytus uždavinius ir priemones.

Toliau buvo tęsiami Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) Branduolinės bei radiacinės saugos reglamentavimo ir priežiūros sistemos vertinimo (IRRS) misijos ir Fizinės saugos patarėjų misijos ataskaitose pateiktų rekomendacijų ir pasiūlymų įgyvendinimo darbai, rengiamasi pakartotinei IRRS misijai.

Taip pat, VATESI kartu su kitomis septyniolika Lietuvos institucijų dalyvavo keturių dienų trukmės valstybinio lygio civilinės saugos funkcinėse pratybose, kurių metu buvo imituojamas branduolinis incidentas Baltarusijos teritorijoje Astrave esančioje branduolinėje elektrinėje.

VATESI, remdamasi Europos šalių ekspertų pateiktų rekomendacijų svarbumu saugai užtikrinti, laikosi pozicijos, kad Baltarusijos BE energijos blokai neturi būti paleisti, kol nebus tinkamai įgyvendintos visos tarptautinių ekspertų rekomendacijos, taip pat atsakyta ir į visus kitus keliamus saugos klausimus.


Licencijos ir leidimai

2019 m. VATESI išdavė 1 branduolinės saugos srities leidimą ir atnaujino 1 licenciją ir pakeitė 12 licencijų ir leidimų įgyvendindama naujas Branduolinės saugos įstatymo nuostatas. Taip pat, pagal Radiacinės saugos įstatymo nuostatas, VATESI išdavė 2 licencijas ir suderino 3 radioaktyviųjų atliekų, priskiriamų branduolinėms medžiagoms, vežimo paraiškas leidimams gauti.


Ūkio subjektų veiklos priežiūra

2019 m. VATESI specialistai atliko 57 ūkio subjektų veiklos patikrinimus. Patikrinimų metu užfiksuota 16 pažeidimų, 7 iš jų buvo pašalinti patikrinimų ataskaitų rengimo metu. Kiti pažeidimai, atsižvelgiant į VATESI pateiktus privalomus vykdyti nurodymus, šalinami laiku ir tinkamai.

Svarbu pažymėti, kad nebuvo nustatyta pažeidimų ir neatitikčių, dėl kurių tiesioginės įtakos galėjo būti viršytos darbuotojų apšvitos dozės, pažeisti radionuklidus sulaikantys ar jonizuojančiąją spinduliuotę slopinantys barjerai, galėjo pablogėti saugai svarbių įrenginių savybės ir į aplinką išmetamų radionuklidų aktyvumas viršyti radionuklidų išmetimo į aplinką plane nustatytas ribines vertes, ar su saugaus eksploatavimo sąlygų nesilaikymu susijusių sutrikimų.


Neįprastieji įvykiai

2019 m. neįprastųjų įvykių, kurie turėtų įtakos branduolinės saugos užtikrinimui, nebuvo. Branduolinė sauga Lietuvos branduolinės energetikos objektuose užtikrinama tinkamai.


Tarptautinių įsipareigojimų vykdymas ir tarptautinis bendradarbiavimas

2019 m. VATESI pateikė kitų Branduolinės saugos konvencijos (BSK) susitariančiųjų šalių peržiūrai kartu su kitomis Lietuvos institucijomis parengtą 8-ąją Lietuvos ataskaitą, kurioje pademonstruota, kad Lietuva imasi visų būtinų priemonių ir užtikrina aukštą branduolinės saugos lygį tiek sustabdytuose Ignalinos AE blokuose, tiek panaudoto branduolinio kuro saugyklose ir kituose branduolinės energetikos objektuose, bei pateikė atsakymus į šalių klausimus. Taip pat buvo vertinamos ir kitų BSK šalių ataskaitos bei pateikti klausimai, ypatingą dėmesį skiriant kaimyninėms valstybėms.

Branduolinio ginklo neplatinimo srityje Lietuvos įsipareigojimai vykdomi tinkamai – Lietuvos Respublikoje esančios branduolinės medžiagos, branduolinės dvejopo naudojimo prekės, vykdomi moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla, susijusi su branduolinio kuro ciklu, naudojami tik taikiems tikslams. Tai patvirtina TATENA inspektorių vykdomi patikrinimai ir kasmet mūsų šaliai teikiamos teigiamos TATENA garantijų įgyvendinimo ataskaitos išvados.

2019 m. VATESI specialistai atstovavo šalies interesams dalyvaudami tarptautinių organizacijų veikloje: tęsė darbus įvairiose darbo grupėse, kurių tikslas – nuolat gerinti branduolinės, radiacinės ir fizinės saugos lygį Lietuvoje, Europoje ir visame pasaulyje, keitėsi patirtimi ir gerąja branduolinės energetikos veiklos reglamentavimo ir priežiūros praktika.


Susitikimai su gyventojais

2019 m. rudenį Ignalinoje, Zarasuose ir Visagine vyko trys susitikimai su gyventojais, kurių metu VATESI ir Radiacinės saugos centro specialistai apžvelgė branduolinės energetikos objektų radiologinį poveikį gyventojams ir aplinkai. Susitikimuose VATESI atstovas pristatė, kaip užtikrinama Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo sauga: supažindino su Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo eiga, VATESI atliekamu branduolinės energetikos objektų saugos vertinimo procesu ir patikrinimų rezultatais, aptarė, kaip vertinama galima darbuotojų ir gyventojų apšvita, ir atsakė į gyventojams rūpimus klausimus.


Taip pat leidinyje pateikiama informacija kaip visuomenė gali dalyvauti priimant sprendimus svarbiais branduolinės energetikos objektų veiklos klausimais, taip pat įvairioms temoms skirti infografikai.

VATESI 2019 m. veiklos ataskaitos leidinį rasite čia.