Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

VATESI: branduolinės saugos lygis Lietuvoje 2019 metais buvo aukštas

Apibendrinti Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos (VATESI) specialistų 2019 m. atliktų patikrinimų rezultatai rodo, kad Lietuvos branduolinės energetikos objektuose yra užtikrinamas aukštas branduolinės, radiacinės ir fizinės saugos lygis, ūkio subjektai tinkamai vykdo branduolinių medžiagų apskaitą ir kontrolę bei kitus Lietuvos Respublikos prisiimtus tarptautinius įsipareigojimus branduolinio ginklo neplatinimo srityje.

2019 m. VĮ Ignalinos atominė elektrinė savo veikloje užregistravo du neinformuotinus neįprastuosius įvykius, kurie pagal Tarptautinę branduolinių ir radiologinių įvykių skalę (INES), buvo kvalifikuoti žemiau skalės ribų, 0 lygiu, ir jų metu nebuvo pažeisti radionuklidus sulaikantys ir (ar) jonizuojančiąją spinduliuotę slopinantys barjerai, darbuotojų apšvitos ir patalpų taršos radionuklidais lygis neviršijo nustatytų leistinų normų, radionuklidai į aplinką nepateko, šie įvykiai neturėjo įtakos branduolinės saugos užtikrinimui.

Mažas neįprastųjų įvykių skaičius branduolinės energetikos objekte ir tai, kad neįprastieji įvykiai neturėjo įtakos saugai, rodo aukštą branduolinės energetikos saugos lygį Ignalinos AE ir kituose branduolinės energetikos objektuose.

Per 2019 m. VATESI specialistai atliko 57 ūkio subjektų veiklos patikrinimus (2018 m. – 60). Dažniausiai tikrinta VĮ Ignalinos atominė elektrinė – 50 kartų. Po 1 kartą buvo tikrinta kaip apskaito ir kontroliuoja turimas branduolines medžiagas Vilniaus universiteto Fizikos fakultetas, Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Fizinių ir technologijos mokslų centras, Radiacinės saugos centras, UAB „SMT Group“, kaip yra pasirengę veiklai branduolinės energetikos objekte, jonizuojančiosios spinduliuotės aplinkoje AB „Visagino tiekimas ir statyba“, UAB „NAU“ ir UAB „Dekra Industrial“.

VĮ Ignalinos atominės elektrinės patikrinimų metu pagrindinis dėmesys buvo skiriamas saugos reikalavimams vykdant galutinai sustabdytų energijos blokų saugai svarbių konstrukcijų, sistemų ir komponentų techninę priežiūrą, priešgaisrinę saugą, senėjimo valdymą. Taip pat buvo tikrinama, kaip vykdomi saugos reikalavimai atliekant bandymus, kurių metu naudojamos branduolinės ar branduolinio kuro ciklo medžiagos, kaip vykdomi nebereikalingų įrenginių išmontavimo ir dezaktyvavimo darbai, tvarkomos radioaktyviosios atliekos, kaip užtikrinama branduolinės energetikos objektų ir branduolinių medžiagų radiacinė ir fizinė sauga, avarinė parengtis, kaip vykdomi šios įmonės darbuotojų mokymai bei užtikrinama jų tinkama kvalifikacija. Taip pat tikrinta, kaip įmonė kontroliuoja ir apskaito branduolines medžiagas bei atitinka radiacinės ir fizinės saugos reikalavimus naudodama ir saugodama jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius.

2019 m. atliktų patikrinimų metu buvo nustatyta 16 pažeidimų (2018 m. – 13), kurie buvo susiję su teisės aktų nuostatų, įpareigojančių ūkio subjektus nustatyti tam tikrų procesų vykdymo tvarką ir laikytis vadybos sistemos arba kituose norminiuose techniniuose dokumentuose nurodytų įsipareigojimų nesilaikymu (daugiausiai radioaktyviųjų atliekų tvarkymo ir saugai svarbių konstrukcijų, sistemų ir komponentų montavimo ir eksploatavimo srityse). Ūkio subjektams nustatyta tvarka taikytos poveikio priemonės – privalomi vykdyti nurodymai, žodiniai įspėjimai. Pažeidimai yra šalinami laiku ir tinkamai, vidutiniška atliktų patikrinimų trukmė – 1 diena.

 

Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija (VATESI) vykdo branduolinės energetikos saugos reglamentavimą ir priežiūrą Lietuvoje.