Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

Informacija ūkio subjektams apie lapkričio 1 d. įsigaliojusius branduolinės saugos reikalavimus ir kontrolinius klausimynus

2019 m. lapkričio 1 d. įsigaliojo nauji ir patikslinti Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos (VATESI) parengti branduolinės saugos reikalavimai ir kontroliniai klausimynai.  


BSR-1.4.4-2019 „Asmenų, veikiančių branduolinės energetikos sektoriuje, patirties naudojimas“

Branduolinės saugos reikalavimuose BSR-1.4.4-2019 buvo sujungtos 2019 m. lapkričio 1 d. nustojusių galioti Eksploatavimo patirties naudojimo branduolinėje energetikoje (P-2009-04) ir BSR-1.8.1-2010 „Informavimo apie neįprastus įvykius atominėse elektrinėse“ reikalavimų nuostatos. Naujos redakcijos reikalavimuose BSR-1.4.4-2019 buvo nustatyta neįprastųjų įvykių registravimo ir pranešimo tvarka, privaloma visiems Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymo 22 straipsnio 1 dalyje nurodytiems licencijų turėtojams. Iki šio teisės akto įsigaliojimo neįprastųjų įvykių registravimo ir pranešimo tvarka (įskaitant pranešimo kriterijus), VATESI nustatyta branduolinės saugos reikalavimuose BSR-1.8.1-2010, buvo privaloma tik licencijų turėtojams, eksploatuojantiems branduolines elektrines.

Naujos redakcijos reikalavimuose BSR-1.4.4-2019 taip pat buvo atnaujintos ir suderintos VATESI reikalavimų nuostatos asmenų, veikiančių branduolinės energetikos sektoriuje, patirties naudojimo srityje su Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymo ir su Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymo nuostatomis, patikslintos ir papildytos nuostatos atsižvelgus į Vakarų Europos branduolinę saugą reguliuojančių institucijų asociacijos (WENRA) atnaujintus saugos lygius esamiems branduoliniams reaktoriams, taip pat savo ir kitų šalių gerąją praktiką. Savo ir kitų asmenų, veikiančių branduolinės energetikos sektoriuje, patirties naudojimas ir platinimas padeda gerinti branduolinės energetikos objekto ir licencijos turėtojo vykdomos veiklos saugą.


BSR-1.8.6-2019 „Branduolinės energetikos objekto saugai svarbių konstrukcijų, sistemų ir komponentų techninė priežiūra, stebėjimas ir patikrinimai“

Branduolinės saugos reikalavimai nustato bendruosius reikalavimus techninei priežiūrai, stebėjimui ir patikrinimams tiems branduolinės energetikos objekto konstrukcijoms, sistemoms ir komponentams, kurie yra suklasifikuoti kaip saugai svarbūs. Reikalavimuose pateiktos naujos ir iš kitų galiojančių teisės aktų perkeltos bei susistemintos techninės priežiūros, stebėjimo ir patikrinimų nuostatos, taikomos visiems branduolinės energetikos objektams: nustatyti reikalavimai neardomųjų bandymų vertinimo tvarkai, techninės priežiūros darbų planavimui, darbuotojų kvalifikacijos ir kompetencijos užtikrinimui, darbų vykdymo dokumentavimui ir rezultatų saugojimui ir kita.

Taip pat šie reikalavimai parengti atsižvelgus į naujausius Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) saugos standartus, taip pat į tuos Vakarų Europos branduolinę saugą reguliuojančių institucijų asociacijos (WENRA) atnaujintus saugos lygius esamiems branduoliniams reaktoriams, kurie vis dar aktualūs vykdant galutinai sustabdytoje Ignalinos AE eksploatuojamų saugai svarbių įrenginių techninę priežiūrą. Tinkamai ir pagal naujausius tarptautinius standartus atliekama techninė priežiūra padeda išvengti saugai svarbių konstrukcijų, sistemų ir komponentų gedimų ir branduolinių įvykių bei užtikrinti aukštą branduolinės, radiacinės ir fizinės saugos lygį branduolinės energetikos objektuose.
 

BSR-4.1.2-2019 „Reikalavimai dokumentams, kurie turi būti pateikti su paraiška branduolinio kuro ciklo, branduolinių ir daliųjų medžiagų vežimo licencijai gauti“

Patvirtintame naujame teisės akte yra nustatyti reikalavimai dokumentams, kuriuos ūkio subjektai turi pateikti VATESI su paraiška branduolinio kuro ciklo, branduolinių ir daliųjų medžiagų vežimo licencijai gauti. Tikimasi, kad nauji reikalavimai prisidės prie efektyvesnio ir sklandesnio licencijavimo proceso.


Taip pat atkreipiame dėmesį, kad nuo 2019 m. lapkričio 1 d. neteko galios Atominių elektrinių reaktoriaus įrenginių branduolinės saugos taisyklės (VD-T-001-0-97). Iš Ignalinos atominės elektrinės 2-ojo energijos bloko reaktoriaus iškrovus branduolinį kurą, Lietuvos Respublikoje nebeliko įrenginių, kuriems būtų taikomos šios taisyklės, ir neplanuojama statyti naujų. Aktualios nuostatos dėl atominę elektrinę eksploatuojančios organizacijos periodiškai atliekamo branduolinės ir radiacinės saugos būklės atominėje elektrinėje patikrinimo rezultatų pateikimo VATESI perkeltos į branduolinės saugos reikalavimus BSR-2.1.2-2010 „Bendrieji atominių elektrinių su RBMK-1500 tipo reaktoriais saugos užtikrinimo reikalavimai“.
 

Kontroliniai klausimynai

Lapkričio 1 d. įsigaliojo du kontroliniai klausimynai:

Branduolinės energetikos objekto saugai svarbių konstrukcijų, sistemų ir komponentų senėjimo valdymo reikalavimų įgyvendinimo patikrinimų kontrolinis klausimynas

Patikrinimų, susijusių su įsipareigojimų dėl branduolinio ginklo neplatinimo įgyvendinimu, kontrolinis klausimynas (nauja redakcija)

Atskiroms sritims parengtus klausimynus VATESI taiko atliekamų patikrinimų metu. Kontrolinių klausimynų taikymo tikslas – suteikti daugiau aiškumo ir apibrėžtumo ūkio subjektams, išskiriant svarbiausius branduolinės energetikos saugą ir branduolinės energetikos srities veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.


Primename, kad visų aktualių branduolinės saugos reikalavimų ir kitų ūkio subjektų priežiūrą reglamentuojančių teisės aktų sąrašą ir kontrolinius klausimynus ūkio subjektai ir kitos suinteresuotosios šalys gali rasti VATESI interneto svetainės srityje Ūkio subjektų priežiūra, taip pat nuorodos į dokumentus skelbiamos srityje Teisės aktai.