Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

Pristatome VATESI 2017 metų veiklos ataskaitą

Kviečiame susipažinti su Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos (VATESI) 2017 metų veiklos ataskaita.

Svarbiausi įvykiai ir pagrindinės veiklos kryptys

2017 m. į Lietuvos nacionalinę teisę perkeltos Europos Sąjungos Tarybos direktyvos 2014/87/Euratomas nuostatos, kurios buvo parengtos atsižvelgiant į Japonijos Fukušimos Daiči branduolinės elektrinės avarijos pamokas. Nacionalinėje teisėje įtvirtinti direktyvoje numatyti branduolinės saugos tikslai, kurie yra privalomi projektuojant naujus branduolinės energetikos objektus ir siektini jau eksploatuojamiems objektams. Patobulinti branduolinės energetikos objektų periodinės saugos analizės ir pagrindimo reikalavimai, kartu nustatant procedūrinius periodinio vertinimo ataskaitos peržiūros aspektus. Įstatymuose praplėstos nuostatos, susijusios su suinteresuotų subjektų, įskaitant visuomenę, informavimu, taip pat reglamentuojamas visuomenės dalyvavimas priimant esminius sprendimus branduolinės energetikos srityje.

Taip pat 2017 m. išsiskyrė VĮ Ignalinos atominei elektrinei išduotų licencijų ir leidimų bei pagal juos pradėtų naujų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo veiklų gausa. VATESI išdavė leidimą pramoninei Panaudoto branduolinio kuro saugyklos (PBKS-2) eksploatacijai, licencijas eksploatuoti Kietųjų radioaktyviųjų atliekų kompleksą ir kietųjų radioaktyviųjų atliekų išėmimo įrenginius bei statyti ir eksploatuoti trumpaamžių mažai ir vidutiniškai radioaktyvių atliekų atliekyną.

Dar vienas svarbus įvykis – 2017 m. spalio mėn. Lietuvoje vykusi visos apimties Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) fizinės saugos patarėjų misija (IPPAS misija), kurios metu ekspertai įvertino šalies branduolinės energetikos objektų, branduolinių ir kitų radioaktyviųjų medžiagų fizinės saugos režimą. Ekspertai pateiktoje ataskaitoje pažymėjo, kad fizinės saugos režimas Lietuvoje atitinka tarptautinius branduolinio saugumo reikalavimus ir rekomendacijas, nuosekliai tobulinamas teisinis reglamentavimas apima visas veiklos sritis. VATESI tinkamai prižiūri, kad licencijų turėtojų veikla atitiktų nustatytus saugumo reikalavimus.

Sauga yra pagrindinis VATESI rūpestis, todėl, kaip ir kasmet, pagrindinės VATESI specialistų pastangos buvo skirtos Ignalinos AE sustabdytų energijos blokų branduolinės, radiacinės ir fizinės saugos bei eksploatavimo nutraukimo saugos priežiūrai, kitiems esamiems ir naujiems branduolinės energetikos objektams licencijuoti, jų statybos bei eksploatavimo branduolinės, radiacinės ir fizinės saugos, taip pat branduolinių medžiagų apskaitos ir kontrolės priežiūrai.

Išduotos licencijos ir leidimai

2017 m. VATESI išdavė 3 licencijas ir 1 leidimą, panaikino 2 licencijas ir 1 laikinąjį leidimą pagal Branduolinės saugos įstatymą, taip pat išdavė 6 licencijas pagal Radiacinės saugos įstatymą. Iš viso 2017 m. VATESI prižiūrėjo 14 licencijų ir leidimų pagal Branduolinės saugos įstatymą ir 19 licencijų ir laikinųjų leidimų pagal Radiacinės saugos įstatymą.

Ūkio subjektų veiklos priežiūra

2017 m. VATESI specialistai atliko 49 ūkio subjektų veiklos patikrinimus. Svarbu pažymėti, kad pažeidimų ir neatitikimų, dėl kurių tiesioginės įtakos galėjo būti viršytos darbuotojų apšvitos dozės, pažeisti radionuklidus sulaikantys ar jonizuojančiąją spinduliuotę slopinantys barjerai, galėjo pablogėti saugai svarbių įrenginių savybės ir į aplinką išmetamų radionuklidų aktyvumas viršyti radionuklidų išmetimo į aplinką plane nustatytas ribines vertes, ar su saugaus eksploatavimo sąlygų nesilaikymu susijusių sutrikimų nebuvo nustatyta. Kitus užfiksuotus pažeidimus ūkio subjektai pašalino per jiems privalomuose vykdyti nurodymuose nustatytą laiką.

Neįprastieji įvykiai

2017 m. įvykių, kurie turėtų įtakos branduolinės saugos užtikrinimui, nebuvo. Pagal VATESI reikalavimuose nustatytus informavimo kriterijus, 2017 m. VĮ Ignalinos atominė elektrinė pranešė apie 4 neįprastuosius įvykius (2016 m. – 3), kurie pagal Tarptautinę branduolinių ir radiologinių įvykių skalę (angl. INES) buvo klasifikuoti žemiau skalės ribų (0 lygiu). Šių neįprastųjų įvykių metu darbuotojų apšvitos ir patalpų taršos radionuklidais lygis neviršijo nustatytų leistinų normų, radionuklidai į aplinką nepateko. Mažas neįprastųjų įvykių, neturinčių įtakos saugai, skaičius rodo, kad branduolinė sauga Ignalinos AE užtikrinama tinkamai.

 

Tarptautinis bendradarbiavimas ir tarptautinių įsipareigojimų vykdymas

2017 m. kovo mėn. Septintajame Branduolinės saugos konvencijos apžvalginiame susitikime pristatyta Lietuvos ataskaita, kurioje pateikta informacija apie ūkio subjektų ir valstybės institucijų pastangas užtikrinti galutinai sustabdytos Ignalinos AE saugą, atliktus darbus dezaktyvuojant ir demontuojant nereikalingas Ignalinos AE sistemas, panaudoto branduolinio kuro tvarkymo saugos užtikrinimą. Taip pat pristatytos pagal Vienos deklaraciją įgyvendintos branduolinės saugos stiprinimo priemonės.

Lietuvos interesų atstovavimas tarptautinėje erdvėje

VATESI įvairiuose tarptautiniuose renginiuose ir susitikimuose atstovavo Lietuvos interesus, ypatingą dėmesį skirdama kaimyninei Baltarusijos valstybei, kuri vos 40 km nuo Lietuvos sostinės Vilniaus, Astravo aikštelėje, stato branduolinę elektrinę. Siekdama apsaugoti Lietuvos gyventojus nuo didelę riziką keliančio statomo branduolinės energetikos objekto kaimyninėje šalyje, Lietuva reikalavo ir reikalauja stabdyti šios elektrinės statybos darbus, įvertinti aikštelės tinkamumą remiantis TATENA saugos reikalavimais, baigti konsultacijas su kaimyninėmis šalimis, numatyti papildomas saugos priemones, kurios užtikrintų, jog šiuolaikiniai saugos reikalavimai būtų įgyvendinti.


VATESI 2017 m. veiklos ataskaitą rasite čia.