Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

Jungtinės panaudoto kuro tvarkymo saugos ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo saugos konvencijos šeštasis apžvalginis susitikimas

2018 m. gegužės 21 – birželio 1 d. Tarptautinėje atominės energijos agentūroje (TATENA), Vienoje, vyko šeštasis susitariančiųjų šalių pagal Jungtinę panaudoto kuro tvarkymo saugos ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo saugos konvenciją (toliau – Jungtinė Konvencija) apžvalginis susitikimas, kuriame dalyvavo 850 atstovų iš 69 šalių.

2018 m. gegužės 21 d. Lietuvos delegacija pristatė penktąją ataskaitą apie per pastaruosius trejus metus nuveiktus darbus panaudoto branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo srityje.

Penktoje ataskaitoje pateikta informacija apie Lietuvos radioaktyviųjų atliekų ir panaudoto branduolinio kuro tvarkymą reglamentuojančius teisės aktus, tvarkymo įrenginių licencijavimą, panaudotų jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių tvarkymo licencijavimą ir jų tvarkymo praktiką, radioaktyviųjų atliekų ir panaudoto branduolinio kuro tvarkymo esamas ir planuojamas saugos gerinimo priemones.

Kitų šalių atstovai Lietuvos ataskaitai pateikė klausimus, kurių temos buvo susijusios su radioaktyviųjų atliekų programos įgyvendinimu, panaudoto branduolinio kuro ir kitų radioaktyviųjų atliekų tvarkymu ir finansavimu, pasirengimu įgyvendinti giluminio atliekyno projektą, Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos eksploatavimo nutraukimo planu, Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimu, grafito tvarkymu, bitumuotų atliekų saugykla, VĮ Ignalinos atominės elektrinės žmogiškųjų išteklių valdymu. Taip pat domėtasi, kaip visuomenė informuojama apie radioaktyviųjų atliekų tvarkymą bei giluminio atliekyno projekto vystymą ir įtraukiama į radioaktyvių atliekų tvarkymo objektų licencijavimo procesą. Į visus klausimus buvo atsakyta.

Lietuva prieš susitikimą suformulavo tris iššūkius, su kuriais susiduria šiuo metu tvarkydama panaudotą branduolinį kurą bei radioaktyviąsias atliekas, ir kitos susitariančiosios šalys šiems pasiūlymams pritarė:

  • pagal nustatytą grafiką įgyvendinti Lietuvos radioaktyviųjų atliekų tvarkymo programoje numatytus tikslus bei priemones, ypatingą dėmesį skiriant giluminio atliekyno vystymo priemonėms įgyvendinti;
  • aiškiau apibrėžti VĮ Ignalinos atominės elektrinės ir VĮ Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūros funkcijas, susijusias su  atsakomybės už radioaktyviųjų atliekų tvarkymą perdavimu bei ilgalaikiu radioaktyviųjų atliekų, susidarančių ne branduolinio kuro ciklo metu, tvarkymu;
  • Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo plano finansavimas ir įgyvendinimas bei visuomenės informavimas apie vykdomas veiklas.


Susitikime buvo patvirtinta, kad Lietuva tinkamai vykdo įsipareigojimus pagal Jungtinę panaudoto kuro tvarkymo saugos ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo saugos konvenciją.

Lietuvos delegacija taip pat teikė klausimus iš anksto kitų šalių nacionalinėms ataskaitoms ir papildomus klausimus po šalių narių ataskaitų pristatymų apžvalginio susitikimo metu. Po Baltarusijos ataskaitos pristatymo Lietuvos atstovai atkreipė Baltarusijos delegacijos dėmesį į būtinybę spręsti nedelsiant klausimus dėl vis dar nepasiekto susitarimo su Rusijos Federacija dėl Baltarusijos branduolinės elektrinės panaudoto branduolinio kuro grąžinimo sudarymo, dėl radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginių įrengimo iki elektrinės paleidimo bei dėl radioaktyviųjų atliekų atliekynų įrengimo per 10 metų nuo elektrinės eksploatavimo pradžios.

Apibendrinant Jungtinės Konvencijos susitikimo rezultatus, buvo konstatuota, kad vis daugiau šalių prisijungia prie Jungtinės konvencijos ir taip šalys prisiima atsakomybę už atsakingą panaudoto branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymą. Didžioji dauguma prisijungusių šalių, per pastaruosius tris metus padarė pažangą nacionalinių teisės aktų rengime, reguliuojančių institucijų nepriklausomumo stiprinime bei tvarkydami panaudotą branduolinį kurą ir radioaktyviąsias atliekas.  

Apžvalginiame susitikime nuspręsta, kad šalys narės turi stiprinti šias sritis: panaudoto branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo nacionalinės politikos ir strategijos nustatymas ir įgyvendinimas, istorinių radioaktyviųjų atliekų tvarkymas, panaudotų uždarųjų jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir panaudoto branduolinio kuro dėjimo į atliekynus technologijų vystymas. Apie išvardintas sritis susitariančiosios šalys turės pateikti informaciją septintojo peržiūros susitikimo nacionalinėse ataskaitose.

Lietuvos delegacijoje dirbo atstovai iš Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos, Energetikos ministerijos, Aplinkos ministerijos, Užsienio reikalų ministerijos, Radiacinės saugos centro, VĮ Ignalinos atominės elektrinės.Penktoji Lietuvos ataskaita (anglų klb. pdf)


Pateikti klausimai ir atsakymai į juos (angl. klb. pdf)


Daugiau informacijos apie Jungtinę Konvenciją