Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

Įsigaliojo nauji branduolinės saugos reikalavimai

Spalio 25 d. įsigaliojo BSR-1.1.5-2017 „Visuomenės dalyvavimo sprendimų priėmime branduolinės energetikos srityje procedūrų organizavimo tvarkos aprašas“.

Lapkričio 1 d. – BSR-1.4.3-2017 „Licencijuojamą veiklą branduolinės energetikos srityje vykdančių organizacijų žmogiškieji ištekliai“, BSR-4.1.1-2017 „Branduolinio kuro ciklo, branduolinių ir daliųjų medžiagų vežimo sertifikatų išdavimo taisyklės“, taip pat kontroliniai klausimynai, kuriais vadovaudamiesi VATESI specialistai atliks ūkio subjektų patikrinimus.

Taip pat lapkričio 1 d. įsigaliojo reikalavimų BSR-1.1.4-2017 „Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos poveikio priemonių taikymo tvarkos aprašas“ ir BSR-3.1.2-2017 „Radioaktyviųjų atliekų tvarkymas branduolinės energetikos objektuose iki jų dėjimo į radioaktyviųjų atliekų atliekyną“ naujos redakcijos.  

BSR-1.1.5-2017 „Visuomenės dalyvavimo sprendimų priėmime branduolinės energetikos srityje procedūrų organizavimo tvarkos aprašas“

Priėmus Branduolinės saugos įstatymo pakeitimą, įgyvendinantį 2014 m. liepos 8 d. Tarybos direktyvą 2014/87/Euratomas, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2009/71/Euratomas, kuria nustatoma Bendrijos branduolinių įrenginių branduolinės saugos sistema (Branduolinės saugos direktyvos pakeitimas), visuomenei suteikiama teisė dalyvauti priimant svarbiausius sprendimus –  dėl branduolinės energetikos objektų statybos vietos (aikštelės) vertinimo ataskaitos suderinimo, tam tikrų licencijų išdavimo (visi sprendimai nurodyti Branduolinės saugos įstatymo 391 straipsnio 1 dalyje).  

Siekdama sureglamentuoti visuomenės dalyvavimo sprendimų priėmimo procese procedūrinius aspektus, VATESI parengė Branduolinės saugos reikalavimus BSR-1.1.5-2017 „Visuomenės dalyvavimo sprendimų priėmime branduolinės energetikos srityje procedūrų organizavimo tvarkos aprašas“. Šie reikalavimai įsigaliojo 2017 m. spalio 25 d.

Nauji reikalavimai nustato, kaip ūkio subjektai ir VATESI turi pateikti informaciją visuomenei apie Branduolinės saugos įstatymo 391 straipsnio 1 dalyje nurodytų procesų pradžią, organizuoti susipažinimą su dokumentais ir atsakymų dėl pasiūlymų pateikimą. Taip pat reglamentuojami sprendimams priimti reikalingų dokumentų bei sprendimų galutinių projektų viešų svarstymų procedūriniai aspektai.

BSR-1.4.3-2017 „Licencijuojamą veiklą branduolinės energetikos srityje vykdančių organizacijų žmogiškieji ištekliai“

Nauji Branduolinės saugos reikalavimai BSR-1.4.3-2017 „Licencijuojamą veiklą branduolinės energetikos srityje vykdančių organizacijų žmogiškieji ištekliai“ nustato bendruosius reikalavimus licencijuojamą veiklą branduolinės energetikos srityje vykdančių organizacijų darbuotojų, saugai svarbaus produkto tiekėjo darbuotojų, kurie vykdo darbus branduolinės energetikos objekte, kompetencijos ir kitų žmogiškųjų pajėgumų užtikrinimo tvarkai.

Teisės akte nustatyti reikalavimai apima žmogiškųjų išteklių vadybą, darbuotojų atranką, mokymą, kompetencijos užtikrinimą ir atestavimą.   

Šie reikalavimai privalomi organizacijoms, kurios stato arba eksploatuoja branduolinės energetikos objektą, taip pat organizacijoms, kurios vykdo tokio objekto eksploatavimo nutraukimą arba prižiūri uždarytą radioaktyviųjų atliekų atliekyną.

BSR-4.1.1-2017 „Branduolinio kuro ciklo, branduolinių ir daliųjų medžiagų vežimo sertifikatų išdavimo taisyklės“

Nauji Branduolinės saugos reikalavimai BSR-4.1.1-2017 „Branduolinio kuro ciklo, branduolinių ir daliųjų medžiagų vežimo sertifikatų išdavimo taisyklės“ nustato dokumentus ir reikalavimus dokumentams, kuriuos ūkio subjektai teikia siekdami gauti radioaktyviųjų medžiagų vežimo patvirtinimo, radioaktyviosios medžiagos konstrukcijos patvirtinimo, pakuotės konstrukcijos patvirtinimo, taip pat kitos valstybės institucijų išduoto sertifikato pripažinimo sertifikatus (visi sertifikatai nurodyti Branduolinės saugos įstatymo 221 straipsnio 1–2 dalyse).

Reikalavimai privalomi visiems ūkio subjektams, kurie ketina vykdyti arba vykdo branduolinio kuro ciklo medžiagų, Branduolinės saugos įstatymo 1 priede nurodytų branduolinių ir daliųjų medžiagų nustatytais kiekiais, vežimo veiklą.

Kontroliniai klausimynai

Nuo lapkričio 1 d. VATESI specialistai Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.1.3-2016 „Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos patikrinimai“ 301 punkte nurodytų ūkio subjektų patikrinimus atliks vadovaudamiesi 5 kontroliniais klausimynais.

Klausimynai sudaryti iš kontrolinių klausimų, apimančių tam tikros srities svarbiausius teisės aktų reikalavimus. Šių klausimynų taikymo tikslas – padėti ūkio subjektams skirti daugiau dėmesio pagrindinių reikalavimų įgyvendinimui.

Kontroliniai klausimynai bus naudojami fizinės saugos reikalavimų, jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių naudojimo, saugojimo ir veiklos jonizuojančiosios spinduliuotės aplinkoje branduolinės energetikos objekte, taip pat  įsipareigojimų dėl branduolinio ginklo neplatinimo įgyvendinimo ir privalomojo radiacinės saugos mokymo paslaugų teikėjų ir mokymo vykdytojų patikrinimų metu.

BSR-1.1.4-2017 „Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos poveikio priemonių taikymo tvarkos aprašas“

Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.1.4-2017 „Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos poveikio priemonių taikymo tvarkos aprašas“ nauja redakcija skirta detaliau reglamentuoti poveikio priemonių taikymo procedūrinius aspektus.  

Atnaujintais reikalavimais siekiama įgyvendinti Branduolinės saugos įstatymo pakeitimą, priimtą 2017 m. balandžio mėn. Šiuo įstatymo pakeitimu tobulinama poveikio priemonių sistema: pagal pažeidimo sunkumą diferencijuojama, kada taikomi privalomi vykdyti nurodymai pašalinti saugos pažeidimus ir privalomus vykdyti nurodymus sustabdyti su pažeidimu susijusius darbus, sustabdyti branduolinį reaktorių, sumažinti branduolinio reaktoriaus galią ir (ar) sustabdyti kitų įrenginių eksploatavimą. Taip pat aiškiau sureglamentuoti ekonominių sankcijų taikymo juridiniams asmenims etapai, įstatymo lygiu įtvirtintos pagrindinės suinteresuotų asmenų procesinės teisės.

Aktualu. VATESI interneto svetainėje paskelbta atnaujinta viešoji konsultacija „Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos taikomos poveikio priemonės“.

BSR-3.1.2-2017 „Radioaktyviųjų atliekų tvarkymas branduolinės energetikos objektuose iki jų dėjimo į radioaktyviųjų atliekų atliekyną“

Atnaujinti Branduolinės saugos reikalavimai BSR-3.1.2-2017 „Radioaktyviųjų atliekų tvarkymas branduolinės energetikos objektuose iki jų dėjimo į radioaktyviųjų atliekų atliekyną“ papildyti nuostatomis, susijusiomis su radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginių išorinių ir seisminių pavojų vertinimu, radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginio statybos vietos (aikštelės) vertinimu, radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginių projektavimu ir saugos analize bei periodiniu saugos vertinimu.

Naujoje redakcijoje papildyti reikalavimai radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginio pripažinimo tinkamu eksploatuoti programai, kiti reikalavimai, susiję su labai mažai radioaktyvių atliekų laikymo sąlygomis, kol suskils atliekose esantys radionuklidai tiek, kad bus galima panaikinti šių atliekų radiacinę kontrolę, bei reikalavimai radioaktyviųjų atliekų pakuočių radiologinio apibūdinimo metodikoms. Kartu buvo patikslinta kietųjų radioaktyviųjų atliekų klasifikacija.