Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

Pristatome VATESI 2016 metų veiklos ataskaitą

Kviečiame susipažinti su Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos (VATESI) 2016 metų veiklos ataskaita.

Svarbiausi įvykiai ir pagrindinės veiklos kryptys

2016 m. Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos (VATESI) veikla buvo paženklinta dviem reikšmingais įvykiais. Pirmas – išduota licencija VĮ Ignalinos atominei elektrinei (Ignalinos AE) eksploatuoti laikinąją panaudoto branduolinio kuro saugyklą. Tai reiškia, kad panaudotas branduolinis kuras pajudės iš energijos blokų ir juose galės saugiau ir aktyviau vykti nereikalingos įrangos išmontavimo ir dezaktyvavimo darbai.

Kitas svarbus žingsnis – VATESI, per 25 savo gyvavimo metus įgijusi nemažai patirties ir sukūrusi šiuolaikinę integruotą vadybos sistemą, pademonstravo esanti pagrindinius tarptautinius reikalavimus atitinkanti branduolinės energetikos saugos reguliavimo institucija. Tai patvirtino 2016 m. Lietuvoje vykusi Tarptautinės branduolinės ir radiacinės saugos reglamentavimo ir priežiūros sistemos įvertinimo – IRRS – misija. Ekspertai iš 16 valstybių palankiai įvertino Lietuvą už aktyvią poziciją stiprinant branduolinę saugą pasauliniu mastu, už skaidrumą ir atvirumą bendradarbiaujant su tarptautiniais ekspertais ir dalyvavimą tarptautinės paramos programose.

Kaip ir kasmet, pagrindinės VATESI specialistų pastangos buvo skirtos Ignalinos AE sustabdytų energijos blokų branduolinės, radiacinės ir fizinės saugos bei eksploatavimo nutraukimo saugos priežiūrai, kitiems esamiems ir naujiems branduolinės energetikos objektams licencijuoti, jų statybos bei eksploatavimo branduolinės, radiacinės ir fizinės saugos, taip pat branduolinių medžiagų apskaitos ir kontrolės priežiūrai.

Išduotos licencijos ir leidimai

2016 m. VATESI išdavė 2 branduolinės saugos srities veiklos licencijas, pakeitė vienos licencijos galiojimo sąlygas ir panaikino 2 licencijas dėl baigtos licencijuotos veiklos. Taip pat išdavė 1 licenciją ir 1 laikinąjį leidimą branduolinės energetikos srities veiklai su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais vykdyti. 2016 m. VATESI prižiūrėjo 12 branduolinės saugos srities veiklos licencijų ir leidimų ir 15 branduolinės energetikos srities veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais licencijų ir laikinųjų leidimų.

Ūkio subjektų veiklos priežiūra

Per 2016 m. VATESI specialistai atliko 48 ūkio subjektų veiklos patikrinimus. Svarbu pažymėti, kad pažeidimų ir neatitikimų, dėl kurių tiesioginės įtakos galėjo būti viršytos darbuotojų apšvitos dozės, pažeisti radionuklidus sulaikantys ar jonizuojančiąją spinduliuotę slopinantys barjerai, galėjo pablogėti saugai svarbių įrenginių savybės ir į aplinką išmetamų radionuklidų aktyvumas viršyti radionuklidų išmetimo į aplinką plane nustatytas ribines vertes, ar su saugaus eksploatavimo sąlygų nesilaikymu susijusių sutrikimų nebuvo nustatyta. Kitus užfiksuotus pažeidimus ūkio subjektai pašalino per jiems privalomuose vykdyti nurodymuose nustatytą laiką.

Neįprastieji įvykiai

2016 m. Ignalinos AE buvo užregistruoti 3 neįprastieji įvykiai (2015 m. – 1). Šių įvykių metu darbuotojų apšvitos ir patalpų taršos radionuklidais lygis neviršijo nustatytų leistinų normų, radionuklidų į aplinką nepateko. Pagal Tarptautinę branduolinių ir radiologinių įvykių skalę (INES) įvykiai buvo klasifikuoti žemiau skalės ribų. Mažas neįprastųjų įvykių, neturinčių įtakos saugai, skaičius rodo, kad branduolinė sauga Ignalinos AE užtikrinama tinkamai.

Tarptautinis bendradarbiavimas

2016 m. rudenį VATESI prisijungė prie TATENA‘os administruojamo Europos ir Centrinės Azijos saugos tinklo (EuCAS), kurio tikslas – stiprinti branduolinės ir radiacinės saugos infrastruktūrą, skatinant jo narius dalytis savo patirtimi, žiniomis ir gerąja praktika, formuoti bendrą supratimą sprendžiant regionui aktualius saugos klausimus.

 

Lietuvos interesų atstovavimas tarptautinėje erdvėje

Įvairiuose tarptautiniuose renginiuose ir susitikimuose VATESI ypatingą dėmesį skyrė kaimyninei Baltarusijos valstybei, kuri vos 40 km nuo Lietuvos sostinės Vilniaus Astravo aikštelėje stato branduolinę elektrinę. Tarptautiniu lygiu buvo keliami klausimai dėl aikštelės pasirinkimo ir vertinimo neatsižvelgiant į galimą poveikį žmonėms, visuomenei ir aplinkai bei nebaigtas konsultacijas su Lietuva, dėl statomos elektrinės projekto neatitikties svarbiems šiuolaikiniams reikalavimams, tinkamo saugos kultūros lygio užtikrinimo visose naujos elektrinės projektą įgyvendinančiose organizacijose.


VATESI 2016 m. veiklos ataskaitą rasite čia.