Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

Pristatome metinį leidinį „Branduolinės energetikos sauga Lietuvoje”

Kviečiame susipažinti su Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos (VATESI) 2022 metų veiklą pristatančiu leidiniu.


Pagrindinės veiklos kryptys

2022 m. VATESI veiklos prioritetais išliko Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo saugos priežiūra, Lietuvos Respublikos prisiimtų tarptautinių branduolinio ginklo neplatinimo įsipareigojimų vykdymo priežiūra, nuoseklus branduolinės energetikos saugos reglamentavimo ir priežiūros sistemos tobulinimas, pasirengimas galimoms branduolinėms ir radiologinėms avarijoms Lietuvoje ir už jos ribų.

VATESI dalyvavo priimant Lietuvoje TATENA radioaktyviųjų atliekų ir panaudoto branduolinio kuro tvarkymo bei eksploatavimo nutraukimo misiją (ARTEMIS), kurios ekspertai teigiamai įvertino Lietuvoje vykdomą radioaktyviųjų atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtrą bei komunikaciją su suinteresuotosiomis šalimis. Taip pat VATESI specialistai dalyvavo TATENA organizuojamose įvairių sričių saugos vertinimo misijose kitose šalyse, įvairaus tipo tarptautiniuose susitikimuose branduolinės energetikos saugos klausimais.

Grėsme Lietuvos nacionaliniam saugumui pripažinta Baltarusijos atominė elektrinė (Baltarusijos AE) veikia jau antrus metus. Jos netolygus darbas, įrenginių gedimai ir dėl to neplanuoti sustabdymai, daugelis kitų neišspręstų saugos užtikrinimo klausimų kelia pagrįstą susirūpinimą. Atliepiant Lietuvos gyventojų informacijos poreikius ir siekiant juos tinkamai apsaugoti, vertinta gaunama informacija apie Baltarusijos AE sustabdymus, tikrinti faktai, teikta informacija visuomenei, nuolatos stiprintas VATESI avarinio pasirengimo lygis, sąveika su kitomis atsakingomis institucijomis. VATESI primygtinai ragino Baltarusijos branduolinę saugą reguliuojančią instituciją – Ekstremaliųjų situacijų ministeriją – sustabdyti Baltarusijos AE 1-ojo ir 2-ojo energijos blokų paleidimą ir eksploatavimą, kol nebus išspręstos visos streso testų bei kitų tarptautinių misijų ir peržiūros procesų metu nustatytos branduolinės saugos problemos.

Taip pat buvo stipriai jaučiamas nuolatinis visuomenės susirūpinimas saugumu dėl karinės agresijos Ukrainoje, kuri ir toliau kelia grėsmę šios šalies branduolinių įrenginių saugai ir saugumui. VATESI įvairiais būdais pasmerkė šalies agresorės veiksmus, palaikė Ukrainos branduolinę saugą reguliuojančią instituciją (SNRIU) ir jos bei Ukrainos branduolinės energetikos objektų darbuotojus, kurie ir toliau dirba itin sudėtingomis sąlygomis, siekdami išvengti galimų incidentų dėl karinių veiksmų. Civiliniai branduoliniai įrenginiai nėra pritaikyti karo veiksmams ir dėl to jokiomis sąlygomis negali būti šių veiksmų taikiniais arba šių veiksmų zonoje. Nuo pat karo pradžios VATESI specialistai nuolat stebi situaciją Ukrainos branduolinės energetikos objektuose, remdamiesi oficialia iš TATENA ir SNRIU gaunama informacija atlieka vertinimus ir informuoja valstybės institucijas ir gyventojus.


Licencijos ir leidimai

2022 m. VATESI išdavė 4 naujus leidimus VĮ Ignalinos atominei elektrinei. Iš jų: du leidimai pradėti radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginių pramoninį eksploatavimą, vienas leidimas įvežti branduolinio kuro ciklo medžiagas į radioaktyviųjų atliekų atliekyno aikštelę ir pirmą kartą atlikti bandymus panaudojant branduolinio kuro ciklo medžiagas šiame atliekyne, vienas leidimas vykdyti radionuklidais užterštos įrangos dezaktyvavimo ir išmontavimo darbus. Taip pat VATESI išdavė 4 branduolinės energetikos srities veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais licencijas ūkio subjektams, kurie ketino vykdyti veiklą jonizuojančiosios spinduliuotės aplinkoje VĮ Ignalinos atominėje elektrinėje. Per 2022 m. VATESI išnagrinėjo ir suderino 3 radioaktyviųjų medžiagų, priskiriamų branduolinėms medžiagoms, vežimo paraiškas gauti leidimus.


Ūkio subjektų veiklos priežiūra

2022 m. VATESI specialistai atliko 56 ūkio subjektų veiklos patikrinimus. Patikrinimų metu nustatyta 21 pažeidimas, iš jų 8 – mažareikšmiai. Dar 1 pažeidimas nustatytas ne patikrinimo metu, o nagrinėjant VĮ Ignalinos atominės elektrinės pateiktą saugą pagrindžiantį dokumentą. Nustatyti pažeidimai nesukėlė tiesioginio žalingo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio žmonėms ir aplinkai, tačiau yra susiję su tokio poveikio prevencija ir dėl to turėjo būti pašalinti laiku, vadovaujantis su VATESI suderintu priemonių planu. Visi nustatyti pažeidimai yra šalinami VATESI nustatytais terminais.


Neįprastieji įvykiai

2022 m. VĮ Ignalinos atominei elektrinei priklausančiuose branduolinės energetikos objektuose užregistruoti 4 neįprastieji įvykiai, kurie pagal Tarptautinę branduolinių ir radiologinių įvykių skalę (INES) buvo klasifikuoti žemiau skalės ribų / 0 lygiu ir neturėjo įtakos branduolinės saugos užtikrinimui. Branduolinė sauga Lietuvos branduolinės energetikos objektuose užtikrinama tinkamai.


Tarptautinių įsipareigojimų vykdymas ir tarptautinis bendradarbiavimas

2022 m. vasarą vykusiame septintajame Jungtinės panaudoto kuro tvarkymo saugos ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo saugos konvencijos peržiūros susitikime susitariančios šalys Lietuvai  pateikė palankias išvadas – mūsų šalis vykdo įsipareigojimus pagal visas konvencijos punktų nuostatas ir tinkamai užtikrina panaudoto branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo saugą.

Branduolinio ginklo neplatinimo srityje Lietuvos įsipareigojimai vykdomi tinkamai – Lietuvos Respublikoje esančios branduolinės medžiagos, branduolinės dvejopo naudojimo prekės, vykdomi moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla, susijusi su branduolinio kuro ciklu, naudojami tik taikiems tikslams. Tai patvirtina Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) inspektorių vykdomi patikrinimai ir kasmet mūsų šaliai teikiamos teigiamos TATENA garantijų įgyvendinimo ataskaitos išvados.


VATESI 2022 m. veiklos ataskaitos leidinį rasite čia.