Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

Saugos lygis Lietuvos branduolinės energetikos objektuose 2022 metais buvo aukštas

VATESI logotipas

Apibendrinti Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos (VATESI) 2022 m. vykdytos priežiūros rezultatai rodo, kad Lietuvos branduolinės energetikos objektuose yra užtikrinamas aukštas branduolinės, radiacinės ir fizinės saugos lygis, ūkio subjektai tinkamai vykdo branduolinių medžiagų apskaitą ir kontrolę bei kitus Lietuvos Respublikos prisiimtus tarptautinius įsipareigojimus branduolinio ginklo neplatinimo srityje.

2022 m. VĮ Ignalinos atominė elektrinė savo veikloje užregistravo 4 informuotinus neįprastuosius įvykius (2021 m. tokių įvykių buvo 8), jie visi pagal Tarptautinę branduolinių ir radiologinių įvykių skalę (INES) buvo kvalifikuoti žemiau skalės ribų, 0 lygiu, ir jų metu nebuvo pažeisti radionuklidus sulaikantys ir (ar) jonizuojančiąją spinduliuotę slopinantys barjerai, darbuotojų apšvitos ir patalpų taršos radionuklidais lygis neviršijo nustatytų leistinų normų, radionuklidai į aplinką nepateko, šie įvykiai neturėjo įtakos branduolinės saugos užtikrinimui.

Per 2022 m. VATESI specialistai pas ūkio subjektus atliko 56 veiklos patikrinimus (2021 m. – 62). VĮ Ignalinos atominėje elektrinėje atlikti 47 įvairių sričių patikrinimai, po 1 kartą tikrinti Radiacinės saugos centras, UAB „Polimaster Europe“, UAB „SMT Group“, UAB „NAU“, UAB „TG Technika“, UAB „Schindler-liftas“, UAB „Metesta“, UAB „Baltijos informacinės sistemos“ ir AB „Nordic Metrology Science“.

VĮ Ignalinos atominėje elektrinėje buvo patikrinta, kaip yra vykdoma galutinai sustabdytų energijos blokų saugai svarbių konstrukcijų, sistemų ir komponentų techninė priežiūra, kaip įgyvendinami saugos reikalavimai, vykdant 1-ojo ir 2-ojo energijos blokų nebereikalingos įrangos išmontavimo ir dezaktyvavimo darbus, atliekant panaudoto branduolinio kuro ir kitų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo darbus, vykdant radioaktyviųjų atliekų vežimą, kaip užtikrinama branduolinės energetikos objektų, branduolinių ir kitų radioaktyviųjų medžiagų fizinė sauga, radiacinė sauga, priešgaisrinė sauga, kibernetinis saugumas, avarinė parengtis, kaip vykdomi branduolinio ginklo neplatinimo įsipareigojimai, darbuotojų mokymai bei užtikrinama jų kompetencija.

2022 m. atliktų patikrinimų metu nustatytas 21 pažeidimas, iš jų 8 – mažareikšmiai (2021 m. – 18, iš jų 11 mažareikšmiai). Pažeidimų, dėl kurių tiesioginės įtakos galėjo būti viršytos darbuotojų apšvitos dozės, pažeisti saugos barjerai, galėjo pablogėti saugai svarbių įrenginių savybės, galėjo įvykti radionuklidų išmetimai į aplinką, nustatyta nebuvo. Visi nustatyti pažeidimai yra šalinami VATESI nustatytais terminais.

Be to, vienas pažeidimas, susijęs su nebereikalingų požeminių vamzdynų išmontavimu, nustatytas nagrinėjant VĮ Ignalinos atominės elektrinės pateiktus dokumentus. Gavusi privalomą vykdyti nurodymą, įmonė šį pažeidimą pašalino ir ėmėsi būtinų koreguojančių priemonių, bei jas įgyvendino nustatytais terminais.

Nedidelis neįprastųjų įvykių bei nustatytų pažeidimų skaičius ir tai, kad neįprastieji įvykiai bei pažeidimai neturėjo įtakos pagrindinėms saugos funkcijoms užtikrinti, rodo aukštą branduolinės energetikos saugos lygį Ignalinos AE ir kituose Lietuvoje esančiuose branduolinės energetikos objektuose.

Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija (VATESI) vykdo branduolinės energetikos saugos reglamentavimą ir priežiūrą Lietuvoje.