Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

Pristatome metinį leidinį „Branduolinės energetikos sauga Lietuvoje”

Kviečiame susipažinti su Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos (VATESI) 2021 metų veiklą pristatančiu leidiniu.

Pagrindinės veiklos kryptys

2021 m. Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija (VATESI) minėjo savo veiklos 30-metį. Per tris dešimtmečius sukaupta saugos reguliavimo patirtis ir kompetentingų specialistų žinios leidžia VATESI sėkmingai spręsti branduolinės energetikos objektų eksploatavimo nutraukimo, radioaktyviųjų atliekų sutvarkymo, avarinio pasirengimo, branduolinių medžiagų kontrolės, branduolinio saugumo ir kitus su branduolinės energetikos saugos reglamentavimu bei priežiūra susijusius klausimus ir tokiu būdu apsaugoti visuomenę ir aplinką nuo žalingo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio.

Licencijos, leidimai, atestavimas

2021 m. VATESI išdavė 2 naujas branduolinės energetikos srities veiklos licencijas ir 1 leidimą, susijusius su branduolinės energetikos objekto (toliau – BEO) eksploatavimo nutraukimu ir išmontavimu bei branduolinėmis ir daliosiomis medžiagomis, pakeitė 2 licencijas bei atnaujino ir patvirtino licencijuotų veiklų saugą pagrindžiančių dokumentų sąrašus. Taip pat VATESI išdavė 6 naujas branduolinės energetikos srities veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais licencijas ir 1 laikinąjį leidimą vykdyti veiklą jonizuojančiosios spinduliuotės aplinkoje BEO, bei, atsižvelgusi į licencijų turėtojų prašymus, panaikino 1 licenciją ir 1 licencijos galiojimo sustabdymą. Per 2021 m. VATESI išnagrinėjo ir suderino 9 radioaktyviųjų medžiagų, priskiriamų branduolinėms medžiagoms, vežimo paraiškas gauti leidimus.

Ūkio subjektų veiklos priežiūra

2021 m. VATESI specialistai atliko 62 ūkio subjektų veiklos patikrinimus. Patikrinimų metu užfiksuota 18 pažeidimų, 11 iš jų mažareikšmiai. Visi nustatyti pažeidimai buvo pašalinti patikrinimų metu arba rengiant patikrinimų ataskaitas. Nustatyti pažeidimai nesukėlė tiesioginio žalingo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio žmonėms ir aplinkai, tačiau yra susiję su tokio poveikio prevencija ir dėl to turi būti pašalinti laiku, vadovaujantis su VATESI suderintu priemonių planu.

Neįprastieji įvykiai

2021 m. Ignalinos AE užregistruoti 8 neįprastieji įvykiai, kurie pagal Tarptautinę branduolinių ir radiologinių įvykių skalę (INES) buvo klasifikuoti žemiau skalės ribų / 0 lygiu ir neturėjo įtakos branduolinės saugos užtikrinimui. Branduolinė sauga Lietuvos branduolinės energetikos objektuose užtikrinama tinkamai.

Avarinės parengties stiprinimas

Grėsme Lietuvos nacionaliniam saugumui pripažintos Baltarusijos AE pirmas energijos blokas pradėjo veikti, tačiau jo netolygus darbas, įrenginių gedimai ir dėl to neplanuoti sustabdymai rodo, kad pagrindinis dėmesys statybų metu buvo teikiamas spartesniam darbų grafikų vykdymui, o ne saugos klausimams spręsti. Atliepdama Lietuvos gyventojų informacijos poreikius ir siekdami juos tinkamai apsaugoti, VATESI vertina gaunamą informaciją apie neplanuotus Baltarusijos AE išjungimus, tikrina faktus, teikia informaciją visuomenei, stiprina institucijos avarinio pasirengimo lygį, sąveiką su kitomis atsakingomis institucijomis. Kartu su kitomis institucijomis, 2021 m. VATESI prisijungė prie tarptautinių paramos projektų ir artimiausiu metu galės įsigyti reikalingas priemones, skirtas neįprastoms radiologinėms situacijoms prognozuoti.

Tarptautinių įsipareigojimų vykdymas ir tarptautinis bendradarbiavimas

Branduolinio ginklo neplatinimo srityje Lietuvos įsipareigojimai vykdomi tinkamai – Lietuvos Respublikoje esančios branduolinės medžiagos, branduolinės dvejopo naudojimo prekės, vykdomi moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla, susijusi su branduolinio kuro ciklu, naudojami tik taikiems tikslams. Tai patvirtina Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) inspektorių vykdomi patikrinimai ir kasmet mūsų šaliai teikiamos teigiamos TATENA garantijų įgyvendinimo ataskaitos išvados.

2021 m. VATESI specialistai dalyvavo Europos branduolinę saugą reguliuojančių institucijų grupės (ENSREG) organizuotoje Baltarusijos AE streso testų rezultatų įgyvendinimo veiksmų plano peržiūroje. Taip pat tęsė darbus įvairiose tarptautinių organizacijų darbo grupėse, kurių tikslas – nuolat gerinti branduolinės, radiacinės ir fizinės saugos lygį Lietuvoje, Europoje ir visame pasaulyje, keitėsi patirtimi ir gerąja branduolinės energetikos veiklos reglamentavimo ir priežiūros praktika.

VATESI 2021 m. veiklos ataskaitos leidinį rasite čia.